§ 2. - Szczegółowy zakres działania Rady do Spraw Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej, sposobu powoływania jej członków oraz Przewodniczącego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.92 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 stycznia 2022 r.
§  2. 
Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, nie później niż na tydzień przed upływem kadencji Rady, wskazuje 10 kandydatów na członków Rady, w tym 3 kandydatów reprezentujących muzea martyrologiczne, spośród osób wyróżniających się wiedzą merytoryczną i osiągnięciami zawodowymi oraz dorobkiem w zakresie działalności muzealniczej lub w zakresie spraw związanych z miejscami pamięci narodowej, niezbędnymi do pełnienia funkcji członka Rady.