§ 1. - Szczegółowy zakres działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1951

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 października 2021 r.
§  1. 
1. 
Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zwanego dalej "ministrem".
2. 
Minister kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
3. 
Minister jest dysponentem części 24 budżetu państwa.
4. 
Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
5. 
Minister sprawuje nadzór nad Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych.