Ustanowienie Pełnomocnika Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do spraw organizacji wydarzeń kulturalnych związanych ze 160. rocznicą Powstania Styczniowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2022.59

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 maja 2022 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 31 maja 2022 r.
w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do spraw organizacji wydarzeń kulturalnych związanych ze 160. rocznicą Powstania Styczniowego

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178, 1192, 1535 i 2105 oraz z 2022 r. poz. 655 i 857) oraz na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1951) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Ustanawia się Pełnomocnika Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do spraw organizacji wydarzeń kulturalnych związanych ze 160. rocznicą Powstania Styczniowego, zwanego dalej "Pełnomocnikiem".
2. 
Funkcję Pełnomocnika pełni Pan Wojciech Kalwat.
3. 
Nadzór nad wykonywaniem czynności Pełnomocnika sprawuje Sekretarz Stanu w urzędzie obsługującym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego zakres działania obejmuje sprawy podtrzymania i rozpowszechniania tradycji narodowej i państwowej, przy pomocy komórki organizacyjnej urzędu właściwej w tych sprawach.
§  2. 
Do zadań Pełnomocnika należy:
1)
reprezentowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie organizacji wydarzeń kulturalnych związanych z 160. rocznicą Powstania Styczniowego, w szczególności przed:
a)
organami administracji publicznej,
b)
krajowymi i zagranicznymi instytucjami kultury;
2)
organizowanie wydarzeń kulturalnych upamiętniających rocznicę;
3)
współdziałanie z organizacjami pozarządowymi i jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie realizacji projektów związanych z obchodami.
§  3. 
Pełnomocnik opracowuje corocznie szczegółowy plan obchodów, który jest zatwierdzany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
§  4. 
Obsługę merytoryczną i finansową prac Pełnomocnika zapewnia państwowa instytucja kultury - Muzeum Historii Polski.
§  5. 
1. 
Pełnomocnik przedkłada Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego w terminie do 31 stycznia 2025 r. sprawozdanie ze zrealizowanych zadań.
2. 
Pełnomocnik jest ustanowiony na okres do dnia przyjęcia przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawozdania, o którym mowa w ust. 1.
§  6. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1951).