Szczegółowy zakres działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1951

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 października 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 27 października 2021 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178, 1192 i 1535) zarządza się, co następuje:
1. 
Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zwanego dalej "ministrem".
2. 
Minister kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
3. 
Minister jest dysponentem części 24 budżetu państwa.
4. 
Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
5. 
Minister sprawuje nadzór nad Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 26 października 2021 r.