§ 1. - Szczegółowy zakres działania Rady do Spraw Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej, sposobu powoływania jej członków oraz Przewodniczącego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.92 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 stycznia 2022 r.
§  1. 
1. 
Rada do Spraw Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej przy ministrze właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwana dalej "Radą", wyraża opinie w sprawach zarządzania, finansowania oraz polityki kulturalnej:
1)
w zakresie muzealnictwa przez:
a)
opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących muzeów,
b)
wyrażanie opinii w sprawach dotyczących wykonywania przez muzea zadań ujętych w przepisach ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach i zadań ujętych w ich statutach, obejmujących ochronę i udostępnianie zbiorów, działalność naukowo-badawczą, edukacyjną, wydawniczą i wystawienniczą,
c)
wyrażanie opinii w sprawach dotyczących rad powierniczych w muzeach państwowych i samorządowych,
d)
wyrażanie opinii w sprawach dotyczących muzealiów muzeów państwowych i samorządowych;
2)
w zakresie spraw związanych z miejscami pamięci narodowej, w tym pomnikami zagłady, przez:
a)
opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących miejsc pamięci narodowej, w tym pomników zagłady,
b)
opiniowanie inicjatyw, dotyczących terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicy, w zakresie sprawowania opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz trwałymi upamiętnieniami faktów, wydarzeń i postaci z nimi związanymi, oraz w sprawach dokonywania trwałych upamiętnień,
c)
wyrażanie opinii w sprawach stanu opieki nad pomnikami zagłady oraz muzeami walk i martyrologii,
d)
wyrażanie opinii na temat wykonywania umów międzynarodowych dotyczących miejsc pamięci narodowej, w tym grobów i cmentarzy wojennych.
2. 
Rada wydaje również opinie w innych sprawach, niż określone w ust. 1, przedłożonych jej przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w związku z realizacją przez niego zadań w zakresie działalności muzeów oraz w zakresie miejsc pamięci narodowej, w tym pomników zagłady oraz grobów i cmentarzy wojennych.