§ 3. - Szczegółowy zakres działania Rady do Spraw Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej, sposobu powoływania jej członków oraz Przewodniczącego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.92 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 stycznia 2022 r.
§  3. 
1. 
Każde muzeum rejestrowane deleguje jednego przedstawiciela na zjazd muzeów rejestrowanych, wybranego, na zwołanym przez dyrektora muzeum zebraniu wszystkich pracowników muzeum, spośród pracowników tego muzeum spełniających wymagania kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania stanowisk, o których mowa w art. 32a ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach.
2. 
Przedstawiciele muzeów rejestrowanych wybierają ze swego grona na zjeździe muzeów rejestrowanych 11 kandydatów na członków Rady w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
3. 
Zjazd muzeów rejestrowanych zwołuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego nie później niż dwa tygodnie przed upływem kadencji Rady.
4. 
Udział w zjeździe muzeów rejestrowanych może odbywać się zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zapewniających komunikację w czasie rzeczywistym.