Szczegółowy zakres działania Rady do Spraw Muzeów, sposób powoływania jej członków oraz Przewodniczącego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.86.530

Akt utracił moc
Wersja od: 20 maja 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 9 maja 2008 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Rady do Spraw Muzeów, sposobu powoływania jej członków oraz Przewodniczącego

Na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
Rada do Spraw Muzeów przy ministrze właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwana dalej "Radą", wyraża opinie na temat:
1)
zagadnień polskiego muzealnictwa o znaczeniu krajowym lub międzynarodowym;
2)
projektu budżetu w zakresie muzealnictwa, w części, w której dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
3)
projektów aktów normatywnych dotyczących muzeów;
4)
innych zagadnień, przedkładanych pod jej obrady przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, Przewodniczącego Rady lub na wniosek 1/3 członków Rady.
Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, wskazuje kandydatów na członków Rady spośród osób wyróżniających się wiedzą merytoryczną, osiągnięciami zawodowymi oraz dorobkiem w zakresie muzealnictwa.
1.
Wybory do Rady są dwustopniowe:
1)
każde muzeum rejestrowane deleguje jednego przedstawiciela na zjazd muzeów rejestrowanych, wybranego na zwołanym przez dyrektora muzeum zebraniu muzealników zatrudnionych w muzeum;
2)
zjazd wybiera, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, w głosowaniu tajnym, ze swego grona kandydatów na członków Rady, wyróżniających się wiedzą merytoryczną, osiągnięciami zawodowymi oraz dorobkiem w zakresie muzealnictwa.
2.
Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zwołuje zjazd muzeów rejestrowanych nie później niż trzy miesiące przed upływem kadencji Rady.
1.
Członków Rady powołuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w drodze decyzji.
2.
Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego nie później niż w trzy tygodnie po powołaniu wszystkich członków.
3.
Przewodniczącego Rady wybiera Rada spośród swoich członków, w głosowaniu tajnym, na jej pierwszym posiedzeniu, kierując się przy wyborze jego wybitnymi osiągnięciami zawodowymi lub naukowymi w zakresie muzealnictwa.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. 3
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595).
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2005 r. Nr 64, poz. 565 oraz z 2007 r. Nr 136, poz. 956.
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 26 sierpnia 1997 r. w sprawie zakresu działania Rady do Spraw Muzeów oraz składu, liczby i sposobu powoływania jej członków (Dz. U. Nr 105, poz. 666), które utraciło moc z dniem 1 marca 2008 r. na podstawie art. 5 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o muzeach (Dz. U. Nr 136, poz. 956).