Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu działania Rady do Spraw Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej, sposobu powoływania jej członków oraz Przewodniczącego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2177

Akt jednorazowy
Wersja od: 7 grudnia 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO I SPORTU 1
z dnia 3 grudnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Rady do Spraw Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej, sposobu powoływania jej członków oraz Przewodniczącego

Na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2020 r. poz. 902) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Rady do Spraw Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej, sposobu powoływania jej członków oraz Przewodniczącego (Dz. U. poz. 494) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 wyraz "miesiąc" zastępuje się wyrazem "tydzień";
2)
w § 3:
a)
w ust. 3 wyrazy "trzy miesiące" zastępuje się wyrazami "dwa tygodnie",
b)
dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Udział w zjeździe muzeów rejestrowanych może odbywać się zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zapewniających komunikację w czasie rzeczywistym.".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu: P. Gliński

1 Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (Dz. U. poz. 1717).