Szczegółowe zasady ustalania oraz wysokość należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. - Dz.U.2001.151.1720 - OpenLEX

Szczegółowe zasady ustalania oraz wysokość należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.151.1720

Akt utracił moc
Wersja od: 27 grudnia 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 19 grudnia 2001 r.
w sprawie szczegółowych zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

Na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa szczegółowe zasady ustalania oraz wysokość należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej odbywanej na obszarze kraju, zwanej dalej "podróżą".
Miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży określa pracodawca. Pracodawca może uznać za miejscowość rozpoczęcia (zakończenia) podróży miejscowość pobytu stałego lub czasowego pracownika.
Z tytułu podróży odbywanej w terminie i miejscu określonym przez pracodawcę pracownikowi przysługują diety oraz zwrot kosztów:
1)
przejazdów,
2)
noclegów,
3)
dojazdów środkami komunikacji miejscowej,
4)
innych udokumentowanych wydatków.
1.
Dieta jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia w czasie podróży i wynosi 18 1 zł za dobę podróży.
2.
Należność z tytułu diet oblicza się za czas od rozpoczęcia podróży (wyjazdu) do powrotu (przyjazdu) po wykonaniu zadania.
3.
Przy obliczaniu diet:
1)
jeżeli podróż trwa nie dłużej niż dobę i wynosi:
a)
od 8 do 12 godzin - przysługuje połowa diety,
b)
ponad 12 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości,
2)
jeżeli podróż trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę:
a)
do 8 godzin - przysługuje połowa diety,
b)
ponad 8 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości.
4.
Dieta nie przysługuje:
1)
za czas delegowania do miejscowości pobytu stałego lub czasowego pracownika lub w przypadkach, o których mowa w § 9 ust. 1,
2)
jeżeli pracownikowi zapewniono bezpłatne całodzienne wyżywienie.
1.
Środek transportu właściwy do odbycia podróży określa pracodawca.
2.
Zwrot kosztów przejazdu obejmuje cenę biletu określonego środka transportu, z uwzględnieniem przysługującej pracownikowi ulgi na dany środek transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga ta przysługuje.
3.
Na wniosek pracownika pracodawca może wyrazić zgodę na przejazd w podróży samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem niebędącym własnością pracodawcy. W takim przypadku pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu, ustaloną przez pracodawcę, która nie może być wyższa niż:
1)
0,4488 2 zł - dla samochodu o pojemności skokowej silnika do 900 cm3,
2)
0,7195 3 zł - dla samochodu o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3,
3)
0,1982 4 zł - dla motocykla,
4)
0,1189 5 zł - dla motoroweru.
Kwota diety, o której mowa w § 4 ust. 1, oraz stawka za jeden kilometr przebiegu, o której mowa w § 5 ust. 3, ulegają zmianie w stopniu odpowiadającym planowanemu średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ustalonemu w ustawie budżetowej na dany rok. Zmiana następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została ogłoszona ustawa budżetowa w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Kwotę diety zaokrągla się do pełnego złotego w górę.
1.
Za każdą rozpoczętą dobę pobytu w podróży pracownikowi przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej w wysokości 20% diety, z zastrzeżeniem ust. 3.
2.
Ryczałt, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje, jeżeli pracownik nie ponosi kosztów dojazdów.
3.
Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli na wniosek pracownika pracodawca wyrazi zgodę na pokrycie udokumentowanych kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej.
1.
Za nocleg w hotelu lub innym obiekcie świadczącym usługi hotelarskie pracownikowi przysługuje zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem.
2.
Pracownikowi, któremu nie zapewniono bezpłatnego noclegu i który nie przedłożył rachunku, o którym mowa w ust. 1, przysługuje ryczałt za każdy nocleg w wysokości 150% diety.
3.
Ryczałt za nocleg przysługuje wówczas, gdy nocleg trwał co najmniej 6 godzin pomiędzy godzinami 21 i 7.
4.
Prawo do zwrotu kosztów noclegu lub ryczałtu za nocleg nie przysługuje za czas przejazdu, a także jeżeli pracodawca uzna, że pracownik ma możliwość codziennego powrotu do miejscowości stałego lub czasowego pobytu.
1.
Pracownikowi przebywającemu w podróży trwającej co najmniej 10 dni przysługuje prawo do przejazdu w dniu wolnym od pracy do miejscowości pobytu stałego lub czasowego na koszt pracodawcy.
2.
Za przejazd do miejscowości stałego lub czasowego pobytu i z powrotem przysługuje wyłącznie zwrot kosztów przejazdu środkiem transportu określonym przez pracodawcę.
Traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 69, poz. 454 i z 2000 r. Nr 13, poz. 173), z wyłączeniem § 9, który traci moc z dniem 31 marca 2002 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.
1 Z dniem 1 kwietnia 2002 r. dieta uległa zmianie stosownie do § 6 nin. rozporządzenia i wynosi 19 zł - zob. art. 28 pkt 5 ustawy budżetowej na rok 2002 z dnia 14 marca 2002 r. (Dz.U.02.30.275).
2 Z dniem 1 kwietnia 2002 r. stawka uległa zmianie stosownie do § 6 nin. rozporządzenia i wynosi 0,4690 zł - zob. art. 28 pkt 5 ustawy budżetowej na rok 2002 z dnia 14 marca 2002 r. (Dz.U.02.30.275).
3 Z dniem 1 kwietnia 2002 r. stawka uległa zmianie stosownie do § 6 nin. rozporządzenia i wynosi 0,7519 zł - zob. art. 28 pkt 5 ustawy budżetowej na rok 2002 z dnia 14 marca 2002 r. (Dz.U.02.30.275).
4 Z dniem 1 kwietnia 2002 r. stawka uległa zmianie stosownie do § 6 nin. rozporządzenia i wynosi 0,2071 zł - zob. art. 28 pkt 5 ustawy budżetowej na rok 2002 z dnia 14 marca 2002 r. (Dz.U.02.30.275).
5 Z dniem 1 kwietnia 2002 r. stawka uległa zmianie stosownie do § 6 nin. rozporządzenia i wynosi 0,1243 zł - zob. art. 28 pkt 5 ustawy budżetowej na rok 2002 z dnia 14 marca 2002 r. (Dz.U.02.30.275).