Zasady używania samochodów służbowych i samochodów prywatnych do celów służbowych, zasady odsprzedaży używanych samochodów... - OpenLEX

Zasady używania samochodów służbowych i samochodów prywatnych do celów służbowych, zasady odsprzedaży używanych samochodów służbowych oraz zasady wymiany samochodów osobowych w jednostkach organizacyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2003.3.14

Akt utracił moc
Wersja od: 1 sierpnia 2002 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 12 lipca 2002 r.
w sprawie zasad używania samochodów służbowych i samochodów prywatnych do celów służbowych, zasad odsprzedaży używanych samochodów służbowych oraz zasad wymiany samochodów osobowych w jednostkach organizacyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25 ze zm.), art. 11 ust. 2 i 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 151, poz. 1720) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271) zarządzam, co następuje:
§  1.
Kierując się zasadą oszczędności i racjonalizacji kosztów transportu, ustalam:

1. zasady używania samochodów służbowych,

2. zasady używania samochodów prywatnych do celów służbowych,

3. zasady odsprzedaży używanych samochodów służbowych,

4. zasady wymiany samochodów osobowych, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§  2.
Zasady, o których mowa w § 1, dotyczą samochodów używanych przez pracowników jednostek organizacyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
§  3.
Traci moc Zarządzenie Nr 34 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 31 października 2001 r. w sprawie zasad używania samochodów służbowych i samochodów prywatnych do celów służbowych, zasad odsprzedaży używanych samochodów służbowych oraz zasad wymiany samochodów osobowych w jednostkach organizacyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
§  4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2002 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1 1

A.

ZASADY UŻYWANIA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH

1.
Wszystkie samochody będące w ewidencji składników majątkowych Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego pozostają w zarządzie Biura Administracji i Inwestycji.

Samochody te służą do wykonywania zadań służbowych i korzystać z nich mogą:

a)
Prezes KRUS oraz Zastępcy Prezesa wraz z kierowcą zawodowym lub bez kierowcy,
b)
Dyrektorzy Biur Centrali KRUS i inne osoby bez kierowcy na podstawie imiennego upoważnienia do prowadzenia samochodu służbowego podpisanego przez Prezesa KRUS,
c)
pracownicy Biur z kierowcą na podstawie pisemnego zapotrzebowania, podpisanego przez właściwego Dyrektora Biura.
2.
W celu racjonalizacji kosztów związanych z funkcjonowaniem transportu samochodowego pracownikom Centrali KRUS, którym Prezes KRUS wydał upoważnienie do prowadzenia samochodu służbowego bez kierowcy, zezwala się na korzystanie z tych samochodów na dojazdy do pracy i z pracy do miejsca garażowania na podstawie pisemnego wniosku, zaakceptowanego przez Prezesa KRUS, na następujących warunkach:
1)
km przejechane do pracy i z pracy traktowane są jako nieodpłatne świadczenie rzeczowe KRUS na rzecz pracowników i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
2)
cenę jednego km ustala się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271);
3)
przejechane km, podlegające opodatkowaniu, jak również km przejechane w celach służbowych, pracownicy zobowiązani są wyszczególnić w karcie drogowej.
4)
Dyrektor Biura Administracji i Inwestycji w terminie do dnia 10 każdego miesiąca przekaże Głównej Księgowej Centrali KRUS indywidualne wyliczenie wartości nieodpłatnego świadczenia rzeczowego, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszych Zasad, celem obliczenia właściwych obciążeń poszczególnych pracowników.
3.
Wszystkich pracowników KRUS, którym zostanie przekazany samochód służbowy, obowiązują postanowienia "Instrukcji w sprawie obowiązków i odpowiedzialności kierowcy..." stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszych Zasad.
4.
Służbowe samochody osobowe eksploatowane w pozostałych jednostkach organizacyjnych KRUS służą wyłącznie do realizacji zadań merytorycznych tych jednostek organizacyjnych. Na pisemny wniosek pracowników tych jednostek Prezes KRUS może wyrazić zgodę na użycie samochodu służbowego na dojazdy do pracy i z pracy do miejsca garażowania według zasad określonych w pkt 2. Rozliczenia tych jazd dokonuje Dyrektor jednostki organizacyjnej.
5.
Podstawową dokumentacją służącą do realizacji i rozliczenia kosztów finansowych używanych samochodów służbowych eksploatowanych w KRUS jest teczka samochodu osobowego, w której gromadzone są następujące dokumenty:
1)
dokumenty określające pochodzenie samochodu,
2)
protokoły przejęcia samochodu służbowego wraz z wyposażeniem dodatkowym - sporządzane według załącznika Nr 3 do niniejszych Zasad,
3)
pokwitowanie przejęcia obowiązującej polisy ubezpieczeniowej OC,
4)
polisy ubezpieczeniowe samochodu AC, NW i KR,
5)
dokumenty związane z naprawami powypadkowymi, itp.
6.
W segregatorach, oddzielnie dla każdego samochodu, są przechowywane karty drogowe (druk SM-101) wraz z miesięcznymi kartami eksploatacyjnymi (druk SM-113).
7.
W każdej jednostce organizacyjnej KRUS może być aktualnie w użyciu tylko jeden bloczek kart drogowych. Kolejny bloczek wprowadza się po wykorzystaniu wszystkich kart drogowych z poprzedniego bloczka.
8.
Kierowcom etatowym karty drogowe są wydawane i rozliczane codziennie. Pracownikom KRUS, którym przydzielono do stałej, bezpośredniej dyspozycji samochód służbowy, wydana karta drogowa może być wykorzystywana przez kilka dni do czasu zapisania drugiej strony.
9.
Jedna karta drogowa nie może przechodzić z jednego miesiąca na drugi, z wyjątkiem odbywania w tym czasie podróży służbowej.
10.
Dokumentację, o której mowa w pkt 6 i 7 prowadzą:
1)
Biuro Administracji i Inwestycji KRUS dla samochodów Centrali KRUS,
2)
Wydział Ogólny w Oddziale Regionalnym KRUS,
3)
Komórka administracyjna w innych jednostkach organizacyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
11.
Za prawidłowe prowadzenie dokumentacji odpowiedzialny jest:
1)
w Centrali KRUS - Dyrektor Biura Administracji i Inwestycji,
2)
w Oddziałach regionalnych i Placówkach Terenowych - Dyrektor Oddziału,
3)
w innych jednostkach organizacyjnych - Dyrektor jednostki.
12.
Zakładowe normy i zasady zużycia paliw płynnych, olejów i smarów dla samochodów KRUS, zawiera załącznik Nr 4 do niniejszych Zasad.
13.
Zobowiązuje się dysponentów i użytkowników samochodów służbowych KRUS do utrzymywania samochodów w należytym stanie technicznym oraz przejawiania szczególnej troski o właściwe zabezpieczenie samochodu przed kradzieżą i zniszczeniem, a w szczególności:
1)
wyposażenia samochodu w instalację alarmową,
2)
zabezpieczenia kół przed kradzieżą,
3)
przestrzeganie terminów badań technicznych samochodów w Stacji Kontroli Pojazdów,
4)
stosowanie do samochodów służbowych olejów i innych materiałów eksploatacyjnych wyłącznie zalecanych przez producenta,
5)
sprawdzenie terminowości ubezpieczenia pojazdów w zakresie OC, AC, NW i KR,
6)
właściwe zabezpieczenie pojazdu i jego wyposażenia przed kradzieżą, zgodnie z warunkami ubezpieczenia autocasco.
14.
Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS lub innej jednostki organizacyjnej nadzorowanej bezpośrednio przez Prezesa KRUS, w terminie do 5 dnia każdego miesiąca, przesyła do Biura Administracji i Inwestycji Centrali KRUS Informację według wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 do niniejszych Zasad (nadsyłane informacje obejmują także nadzorowane placówki terenowe).
15.
Dyrektor Biura Administracji i Inwestycji w terminie do 10 dnia każdego miesiąca przedstawia Prezesowi KRUS Informację, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 6 do niniejszych Zasad.
16.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezes KRUS może wyrazić zgodę na wykorzystanie samochodu służbowego do celów prywatnych za zwrotem kosztów określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. (Dz. U. Nr 27, poz. 271).

B.

ZASADY UŻYWANIA SAMOCHODÓW PRYWATNYCH DO CELÓW SŁUŻBOWYCH:

1.
Do celów służbowych może być użyty samochód osobowy stanowiący własność (współwłasność) pracownika lub też będący w stałej dyspozycji pracownika (np. na podstawie umowy użyczenia, najmu, leasingu itp.), na zasadzie odpłatności, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. (Dz. U. Nr 27, poz. 271) oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2001 r.
2.
Prezes KRUS podejmuje decyzje o skorzystaniu z samochodu prywatnego do celów służbowych i przyznaniu miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne w stosunku do pracowników Centrali, przy czym limit ten nie może przekroczyć 700 km.

Limity kilometrów na jazdy lokalne w innych jednostkach organizacyjnych KRUS, przydzielają dyrektorzy tych jednostek w ramach ogólnego limitu danej jednostki, przyznanego przez Prezesa KRUS, przy czym limit ten w zależności od liczby mieszkańców w danej gminie lub mieście, właściwym ze względu na miejsce zatrudnienia pracownika nie może przekroczyć:

1)
300 km - w miejscowościach do 100 tys. mieszkańców,
2)
500 km - w miejscowościach ponad 100 tys. do 500 tys. mieszkańców,
3)
700 km - w miejscowościach ponad 500 tys. mieszkańców.

Podstawą do korzystania z miesięcznego limitu kilometrów jest zawarta umowa cywilno-prawna z pracownikiem, zgodnie z § 1 cytowanego wyżej rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2001 r.

Wzór umowy przedstawia załącznik nr 7 do niniejszych Zasad.

3.
Zwrotu kosztów na jazdy lokalne dokonuje się w formie miesięcznego ryczałtu pieniężnego.
4.
Stawki przeliczeniowe za 1 km przebiegu są waloryzowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. (Dz. U. Nr 27, poz. 271).
5.
Podróże służbowe (jazdy zamiejscowe) przy użyciu prywatnego samochodu osobowego pracownika odbywają się na podstawie polecenia wyjazdu służbowego (delegacji) i umowy przedstawionej w załączniku Nr 8 do niniejszych Zasad. Polecenie wyjazdu służbowego przy użyciu samochodu prywatnego jako środka transportu w Centrali KRUS wystawia Prezes KRUS, zaś w jednostkach organizacyjnych KRUS - Dyrektor tej jednostki.

Umowę na używanie prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych (załącznik nr 6 do "Zasad") w Centrali KRUS podpisuje Prezes KRUS lub osoba przez niego upoważniona, a w jednostkach organizacyjnych - Dyrektor tej jednostki. Dla tych podróży prowadzona jest ewidencja przebiegu pojazdu według wzoru określonego załącznikiem Nr 10 do niniejszych Zasad.

6.
Rozliczenia przyznanych ryczałtów na korzystanie z samochodów prywatnych do jazd lokalnych, dokonuje się w formie comiesięcznego oświadczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do niniejszych Zasad.

C.

ZASADY ODSPRZEDAŻY SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH WYCOFANYCH Z UŻYTKOWANIA W KRUS

Samochody służbowe wycofane z użytkowania w KRUS podlegają procedurze likwidacji, o której mowa w instrukcji w sprawie likwidacji środków trwałych, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 13 Prezesa KRUS z dnia 23 stycznia 1997 r.

W przypadku, gdy zatwierdzoną formą likwidacji samochodu jest sprzedaż - należy przeprowadzić ją na następujących warunkach:

1)
pracownikom KRUS na podstawie decyzji Prezesa KRUS w cenie określonej przez licencjowanego rzeczoznawcę samochodowego,
2)
jeżeli zakupem samochodu zainteresowany jest więcej niż jeden pracownik, należy przeprowadzić wśród pracowników przetarg ograniczony; ceną wywoławczą będzie cena określona przez rzeczoznawcę,
3)
innym osobom fizycznym, prawnym lub jednostkom organizacyjnym nie mającym osobowości prawnej w drodze przetargów lub sprzedaży komisowej.

D.

ZASADY WYMIANY SAMOCHODÓW W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH KRUS ORAZ SPOSOBY ZBYCIA SAMOCHODÓW UZNANYCH ZA NIEPRZYDATNE DO CELÓW SŁUŻBOWYCH

1.
Z wnioskiem o wymianę samochodu na nowy może wystąpić do Prezesa KRUS:

- Dyrektor Biura Administracji i Inwestycji,

- Dyrektor jednostki organizacyjnej KRUS,

- inny użytkownik,

w następujących przypadkach:

1)Fiat 126p- po okresie użytkowania 4 lata i przebiegu nie

mniejszym niż 80.000 km,

2)pozostałe samochody osobowe- po okresie użytkowania 5 lat i przebiegu

nie mniejszym niż 125.000 km z tym że, gdy okres

eksploatacji przekroczył 7 (siedem) lat po

przebiegu nie mniejszym niż 100.000 km,

3)samochody dostawcze, ciężarowe oraz typu "bus"- po określeniu przez licencjowanego rzeczoznawcę

samochodowego, że stopień ich zużycia wynosi

ponad 70 %.

2.
Każdy wniosek o wymianę samochodu opiniuje Dyrektor Biura Administracji i Inwestycji na podstawie oceny technicznej oraz potwierdza okres użytkowania samochodu i przebieg kilometrów na podstawie posiadanej dokumentacji.
3.
Do wniosku o wymianę samochodu winna być dołączona ekspertyza licencjowanego rzeczoznawcy samochodowego, określająca procentowy stopień zużycia samochodu oraz aktualną wartość rynkową.
4.
W drodze wyjątku Prezes KRUS, w przypadkach indywidualnych, uzasadnionych przez Biuro Administracji i Inwestycji na podstawie pisemnej oceny technicznej pojazdu wydanej przez licencjowanych rzeczoznawców samochodowych, może odstąpić od jednego z wyszczególnionych w ust. 1 pkt 1 i 2 kryteriów.

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

Imię i Nazwisko Pracownika ...................................

Samochód Nr rej ..............................................

Pojemność skokowa silnika ...................................

Zestawienie przychodu pracownika uzyskanego w miesiącu ....... roku ..... związanego ze świadczeniem nieodpłatnego dojazdu do pracy przy użyciu samochodu służbowego

Odległość od siedziby jednostki organizacyjnej do miejsca zamieszkania pracownika oraz od miejsca zamieszkania do siedziby jednostki w kmIlość przejazdów wykonanych w miesiącuMiesięczny przebieg związanych z dojazdami do pracy samochodem służbowymStawka złotych za 1 kilometr przebieguWartość świadczenia w złotych

Sporządził: Zatwierdził:

................. ...................

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

INSTRUKCJA

w sprawie zakresu obowiązków i odpowiedzialności etatowego kierowcy oraz pracownika KRUS, któremu do bezpośredniej dyspozycji powierzono samochód służbowy bez kierowcy.

Celem niniejszej instrukcji jest jednoznaczne i ujednolicone określenie podstawowych obowiązków i odpowiedzialności kierowcy oraz ustalenie trybu postępowania podczas wykonywania obowiązków służbowych.

1.
Prawa i obowiązki etatowego kierowcy jako pracownika KRUS wynikają z zawartej umowy o pracę.
2.
Pracownikowi może być przekazany w bezpośrednie użytkowanie osobowy samochód służbowy, jeżeli posiada aktualne pozwolenie na prowadzenie pojazdów odpowiedniej kategorii.
3.
Etatowy kierowca winien rozpocząć pracę o określonej przez przełożonego godzinie w pełnej sprawności fizycznej i psychicznej.
4.
Przed podjęciem pracy, a także w czasie jej trwania kierujący może być poddany próbie trzeźwości.
5.
Maksymalny czas pracy kierowcy (także nie etatowego) nie może przekraczać 12 godzin na dobę.
6.
Każdy etatowy kierowca podlega okresowym, obowiązkowym badaniom lekarskim, a mianowicie:
1)
kierowca autobusu:
a)
w wieku do 55 lat co 3 lata,
b)
w wieku powyżej 55 lat corocznie,
2)
kierowca innego pojazdu:
a)
w wieku do 55 lat co 5 lat,
b)
w wieku od 55 lat do 65 lat co 3 lata,
c)
w wieku powyżej 65 lat corocznie.
7.
Każdy kierowca, który obsługuje przydzielony samochód, ponosi pełną odpowiedzialność za jego eksploatację i wyposażenie. Fakt przyjęcia tej odpowiedzialności kierowca potwierdza podpisem w protokole zdawczo-odbiorczym.
8.
Kierowcę czyni się odpowiedzialnym za gotowość techniczną pojazdu i wygląd estetyczny tego pojazdu.
9.
Kierowca jest zobowiązany do przestrzegania zasad i norm eksploatowanych pojazdów.
10.
Eksploatowanie pojazdu przekraczającego zużycie paliwa i olejów ponad normę zakładową jest niedopuszczalne.
11.
Nieuzasadnione przekroczenie normy zakładowej zużycia paliwa i oleju obciąża finansowo kierowcę.
12.
Zauważone usterki podczas eksploatacji kierujący winien usunąć we własnym zakresie, a w razie niemożności zgłosić fakt w komórce transportowej.
13.
Zgłoszenie pojazdu do naprawy odbywa się na podstawie złożonego przez kierującego "zlecenia naprawy".
14.
Wyposażenie pojazdu winno być zgodne z wykazem w protokole zdawczo-odbiorczym i nie może być przechowywane poza samochodem.
15.
Za wynikłe braki w wyposażeniu pojazdu, kierujący ponosi odpowiedzialność materialną.
16.
Podstawowym dokumentem eksploatacyjnym samochodu jest karta drogowa (wzór SM-101 dla samochodów osobowych i autobusów oraz SM-102 dla samochodów ciężarowych).
17.
Karta drogowa jest dokumentem ścisłego zarachowania i jej odbiór kierowca potwierdza podpisem w książce ewidencji wydanych kart drogowych.
18.
Karty drogowe należy wypełniać długopisem, czytelnie i bez poprawek. Zapis powinien wiernie odzwierciedlać pracę pojazdu i kierowcy.
19.
Kierowca etatowy jest odpowiedzialny za potwierdzenie wykonanych jazd w karcie drogowej zgodnie z otrzymaną od przełożonego dyspozycją.
20.
Kierowcy etatowi samochodów osobowych wpisują nazwisko i symbol biura dysponenta oraz dokładną trasę przejazdu.
21.
W przypadku stwierdzenia nieuzasadnionego przebiegu samochodu będzie to traktowane jako samowolne użycie samochodu służbowego do celów prywatnych. Kierowca otrzymuje karę dyscyplinarną.
22.
Po zakończeniu pracy, kartę drogową wraz z dowodem rejestracyjnym i kluczykami należy pozostawić w miejscu wskazanym przez przełożonego, jednocześnie informując go o stanie technicznym pojazdu.

ZAŁĄCZNIK  Nr 3

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

Na samochód marki: ....... typ ....... rok produkcji .........

Nr rejestracyjny: ........... Nr nadwozia: ...........

Nr silnika: ..................................................

Stan drogomierza:.......... km, stan paliwa ........... litrów

Przekazujący:.................................................

Przekazany Pani/Panu:.........................................

Na podstawie decyzji: ........................................

Przy przekazaniu samochodu stwierdzono, że:

a) Stan samochodu: ...........................................

Przebieg od początku eksploatacji: ............... kilometrów.

b) Stan ogumienia w procentowym zużyciu: .....................

c) Braki w ukompletowaniu pojazdu: ..........................

d) Wyposażenie pojazdu: ......................................

..........................................................

e) Wraz z samochodem przekazano następujące dokumenty: .......

...........................................................

Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla

każdej ze stron.

Pojazd przyjął: Pojazd przekazał:

.................... ......................

(podpis - pieczątka) (podpis - pieczątka)

Warszawa, dnia ........... 2001 r.

ZAŁĄCZNIK  Nr 4 2

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO CENTRALA

Do użytku wewnętrznego

NORMY ZAKŁADOWE

zużycia paliw płynnych, olejów i smarów w eksploatacji pojazdów KRUS

PROTOKÓŁ

z weryfikacji zakładowych norm zużycia paliw płynnych, olejów i smarów

1.
Opracowania dokonano na podstawie:
1)
dotychczas stosowanych zakładowych norm zużycia paliw płynnych, olejów i smarów,
2)
analizy i weryfikacji dokumentów eksploatacyjnych za okres ostatnich dwunastu miesięcy,
3)
przeprowadzonych badań drogowych zużycia paliwa przez niektóre pojazdy.
2.
W opracowaniu uwzględniono udział jazd miejskich i poza miejskich w ogólnym przebiegu pojazdu.
3.
W związku z powyższym wnioskuję przyjąć:
1)
normę zakładową zużycia paliw płynnych uwzględniającą przeciętną eksploatację pojazdów w warunkach ruchu miejskiego i poza miejskiego,
2)
zakładową normę zużycia olejów i smarów,
3)
zasady stosowania norm, stanowiące załączniki nr 1, 2 i 3 do Norm Zakładowych.

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

Tabela norm zakładowych zużycia paliwa dla pojazdów Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (w litrach na 100 km)
Lp.Typ pojazduPojemność skokowa Norma w ruchu miejskimNorma w ruchu poza miejskim
silnikalatozimalatozima
ISamochody osobowe:

1. Polski Fiat 126

2. Polonez Cargo

3. Polonez

4. Fiat Tempra z katal.

5. Fiat Tempra

6. Fiat Cinqecento

7. Lancia Kappa

8. Fiat Punto

9. Daewoo Matiz

10. Daewoo Leganza

11. Fiat Uno

12. Daewoo Nexia

13. Daewoo Lanos

14. Fiat Uno na gaz

15. Polonez na gaz

650

1600

1600

1600

1600

900

2000

1250

800

2000

1000

1500

1600

900

1600

6,6

12,0

12,0

11,8

10,2

7,5

15,0

9,4

8,5

13,5

8,0

8,0

11,5

8,0

11 Lpg + 02pb

7,2

13,2

13,2

12,5

11,2

8,3

16,4

10,3

9,3

14,8

8,5

8,6

12,6

8,8

11 Lpg +02 pb

6,6

12,0

9,5

9,7

10,2

5,8

15,0

7,0

5,7

9,5

8,0

8,0

8,5

6,6

11 Lpg +02 pb

7,2

13,2

10,4

10,5

11,2

6,4

16,4

7,7

6,3

10,5

8,5

8,6

9,4

7,3

11 Lpg +02 pb

IISamochody dostawcze ciężarowe i pochodne:

1. Ford Transit

2. Ford Tourneo

3. Lublin 3372 izoterma

4. Lublin 3372 furgon

5. Fiat Ducato

6. Iveco Daily

2500

2000

2400

2400

2800

2500

10,5

14,0

13,6

12,5

14,0

19,0

11,6

15,4

14,9

13,7

15,4

20,9

10,5

14,0

13,6

12,5

12,8

17,0

11,6

15,4

14,9

13,7

14,0

18,7

ZAŁĄCZNIK  Nr 3

Zasady stosowania okresowych i specjalnych dodatków oraz zwiększenia zakładowych norm zużycia paliwa

1.
W okresie zimowym (od 1 listopada do 31 marca następnego roku) podstawowe normy zakładowe ulegają podwyższeniu o 10%.

Uznanie nadmiernego zużycia może mieć miejsce dopiero po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

2.
Norma zakładowa zużycia paliwa może być podwyższona:
1)
jeżeli pojazd ciągnie przyczepę lub inny pojazd, w takim przypadku za każdą tonę dopuszczalnego ciężaru całkowitego ciągnionej przyczepy lub pojazdu holowanego norma zakładowa jest wyższa o:
a)
4,5% jeżeli pojazd ciągnący posiada silnik niskoprężny,
b)
2,5% jeżeli pojazd ciągnący posiada silnik wysokoprężny w zależności od stopnia wykorzystania ładowności przyczepy.
2)
jeżeli silnik pojazdu jest w okresie docierania - norma zużycia paliwa jest wyższa o 5%.
3.
Jeżeli kierowca prowadzący pojazd stwierdzi, że występuje nadmierne zużycie paliwa lub oleju, winien niezwłocznie zgłosić ten fakt do komórki transportowej i odnotować w karcie drogowej.
4.
Nadmierne zużycie paliwa spowodowane awarią lub usterką techniczną, może być uznane przez kierownika jednostki organizacyjnej KRUS na podstawie pisemnego oświadczenia kierowcy potwierdzonego przez pracownika prowadzącego sprawy transportu w tej jednostce.
5.
Rozliczenie kierowcy z pobranego paliwa na dany pojazd przeprowadza się raz w miesiącu na podstawie dokonanych na bieżąco wpisów w karcie drogowej:
1)
za nadmierne, nieuzasadnione zużycie paliwa należy obciążyć kierowcę według aktualnie obowiązującej ceny paliwa.
6.
Zabrania się zakupu i stosowania paliwa (etyliny) o wyższej liczbie oktanowej (LO) niż wymagana jest w instrukcji fabrycznej dla pojazdu danej marki.
7.
Zabrania się eksploatowania pojazdów z niesprawnym szybkościomierzem - drogomierzem.
8.
Zabrania się eksploatacji pojazdów wykazujących nadmierne zużycie paliwa i oleju.

ZAŁĄCZNIK  Nr 5

...................................

(pieczęć jednostki organizacyjnej)

CENTRALA KRUS

Biuro Administracji i Inwestycji

Al. Niepodległości 190

00-608 Warszawa

WZÓR

INFORMACJA

Informuję, że w miesiącu ........ 200... r. wykorzystano

samochody do celów służbowych w sposób następujący:

I. SAMOCHODY SŁUŻBOWE

Lp.Marka samochoduNr rejestr.Data zakupu samochoduPrzebieg w km od pocz. ekspl.Przebieg w km w m-cu sprawozd.Koszt obsł. tech. od pocz. ekspl. /zł/Koszt obsł. techn. w m-cu sprawozd./zł/
RAZEM

II. SAMOCHODY PRYWATNE UŻYWANE DO CELÓW SŁUŻBOWYCH

Lp.Marka samochoduNr rejestracyjnyLimit km na jazdy lokalnePodróże służb. na wniosek jednorazowyImię i Nazwisko Stanowisko służbowe OR/PT
RAZEM

III. INNE UWAGI: (itp. wypadki komunikacyjne itp.)

..............................................................

..............................................................

..............................................................

IV. LICZBA UBEZPIECZONYCH OR WYNOSI AKTUALNIE ...............

Sporządził Dyrektor

ZAŁĄCZNIK  Nr 6

WZÓR

INFORMACJA

o wykorzystaniu samochodów do celów służbowych w Centrali KRUS za miesiąc.............20...r.

I. SAMOCHODY SŁUŻBOWE

L.p.Marka samochoduNr rejestr.Data zakupu samochoduPrzebieg w km od pocz. ekspl.Przebieg w km w m-cu sprawozd.Koszt obsł. tech. od pocz. ekspl.Koszt obsł. techn. w m-cu sprawozd.

II. SAMOCHODY PRYWATNE UŻYWANE DO CELÓW SŁUŻBOWYCH

L.p.Marka samochoduNr rejestracyjnyLimit km na jazdy lokalnePodróże służb. na wniosek jednorazowyImię i Nazwisko Stanowisko służbowe

ZAŁĄCZNIK  Nr 7

WZÓR

UMOWA

na używanie prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych

zawarta pomiędzy następującymi stronami:

Prezesem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

reprezentowanym przez .................................. zwaną

dalej Zakładem Pracy a

Panią/ Panem .................................................

Zam: ........................................................

Zatrudnionym ................................................

(jednostka organizacyjna KRUS)

na stanowisku ................................................

właścicielem (współwłaścicielem, użytkownikiem) samochodu

osobowego marki ..............................................

Nr rej. ...................o pojemności silnika .......... cm3

Zwanym dalej pracownikiem.

Umowę zawarto w dniu ........................20....r.

o następującej treści:

§ 1

Pracownik zobowiązuje się do używania prywatnego samochodu osobowego w służbowych przejazdach lokalnych w ramach przyznanego limitu w wysokości ...... km na miesiąc.

Zastrzega się możliwość zmiany limitu ze skutkiem natychmiastowym.

§ 2

Zakład pracy zobowiązuje się do wypłacania należności w formie zryczałtowanej na użycie prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych według aktualnie obowiązujących stawek za 1 km przebiegu pojazdu na podstawie pisemnego oświadczenia pracownika.

§ 3

Ryczałt pieniężny nie przysługuje za okres urlopu oraz innej nieobecności w pracy. Kwotę ryczałtu miesięcznego pomniejsza się o 1/22 za każdy dzień nieobecności.

§ 4

Pracownikowi przysługuje prawo do korzystania w przejazdach lokalnych z samochodu służbowego tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

§ 5

Umowę zawarto na czas określony, tj. do dnia ...... 20....r.

§ 6

Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron ze skutkiem natychmiastowym.

§ 7

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. (Dz. U. Nr 27, poz. 271).

§ 8

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

............. ....................................

(pracownik) (Prezes KRUS lub osoba upoważniona)

Ja niżej podpisany, legitymujący się dowodem osobistym

seria......., nr........wydanym przez..................

-jako współwłaściciel/właściciel -wyrażam zgodę na powyższe.

..................

(data, podpis)

ZAŁĄCZNIK  Nr 8

UMOWA

na jednorazowe użycie prywatnego samochodu do celów służbowych

zawarta w dniu ............ pomiędzy następującymi stronami:

Prezesem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

reprezentowanym przez ........................... zwanym dalej

Zakładem Pracy,

a:

Panem (Panią): .............. zam: ...........................

zatrudnionym/ą w Biurze ......................................

na stanowisku .......... właścicielem (współwłaścicielem,

użytkownikiem) samochodu osobowego marki: ....................

nr rej. ......................................................

o pojemności silnika: ...... cm3, zwanym/ą dalej pracownikiem,

o następującej treści:

§ 1

Pracownik zobowiązuje się do użycia prywatnego samochodu

osobowego w celu odbycia podróży służbowej do miejscowości

.............. w dniach: .....................................

§ 2

Zakład pracy zobowiązuje się do wypłacenia należności za

użycie samochodu prywatnego w celach służbowych w wysokości:

Km .......... x ..... zł za km = ......................... zł.

(słownie:...................................................),

niezależnie od rozliczenia kosztów delegacji (diety, noclegi).

§ 3

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się

przepisy Kodeksu cywilnego, rozporządzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. (Dz. U. Nr 27, poz.

271) oraz przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki

Społecznej z dnia 19 grudnia 2001 r. (Dz. U. Nr 151, poz.

1720).

§ 4

Umowa zostaje zawarta na czas określony w § 1.

§ 5

Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej

ze stron.

Potwierdzenie zgodności

Wyliczenia w § 2

Pracownik:

....................... .......................

(Komórka transportowa) (Podpis - pieczątka)

Za Zakład Pracy:

............... dnia ...........

(Miejscowość)

......................

(Podpis - pieczątka)

Ja niżej podpisany, legitymujący się dowodem osobistym

seria......., nr............ wydanymprzez.................

-jako współwłaściciel/właściciel -wyrażam zgodę na powyższe

..................

(data, podpis)

ZAŁĄCZNIK  Nr 9

................... .........................

(Imię i Nazwisko) (Stanowisko służbowe)

.................. ..............................

(Nr i data umowy) (Marka samochodu, nr rej.

i poj. silnika)

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, iż w miesiącu .......... 20...r.

używałem/am do celów służbowych prywatny samochód osobowy i

przedkładam niniejsze rozliczenie:

1. Przyznany limit km na przejazdy lokalne:

........ km ..... = .......... zł (1/22 ryczałtu = ........zł)

(stawka za 1 km)

(słownie: ..................................................).

2. Potrącenia kwoty ryczałtu z tytułu:

a. choroby: .......................................... dni,

b. urlopu: .......................................... dni,

c. podróży służbowej trwającej co najmniej

8 godzin: ........................................ dni,

d. innej nieobecności w pracy, niż wymienione w pkt

a, b, c: .......................................... dni,

e. niedysponowania pojazdem przez pracownika do celów

służbowych: ....................................... dni.

Razem potrącenia: ..... dni x 1/22 .......zł = .......zł.

(słownie: ...............................................).

3. Należność z tytułu ryczałtu (poz. 1-2) = ............. zł.

(słownie: ..............................................).

.................., dnia ...... 20..r. .....................

(Miejscowość) (Podpis pracownika)

Sprawdzono pod względem merytorycznym, formalnym

i rachunkowym:

poz. 1, pkt 2e ...............................................

poz. 2a-d ...................................................

poz. 2, 3 ...................................................

Zatwierdzono do wypłaty: dnia ....... 20...r.

.................... .....................

(Główny Księgowy) (Dyrektor)

Pokwitowanie wypłaty:

Kwituję odbiór .............zł (słownie: ....................)

(Podpis pracownika)

poz. 1, 2e - potwierdza komórka prowadząca ewidencję pracy

pojazdu

poz. 2 a-d - potwierdza komórka kadrowa

poz. 2,3 - potwierdza komórka finansowo-księgowa.

ZAŁĄCZNIK  Nr 10 3

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Centrala / Oddział Regionalny w ....................

..................................................

(imię i nazwisko, adres zamieszkania pracownika)

Numer rejestracyjny pojazdu ................

Pojemność silnika ..........................

EWIDENCJA PRZEBIEGU POJAZDU

nr wpisudata wyjazduopis trasy wyjazdu (skąd-dokąd)cel wyjazduliczba faktycznie przejechanych kilometrówstawka za 1 kilometr przebiegu

zł gr

wartość 5x6

zł gr

podpis pracodawcyuwagi
123456789
podsumowanie
1 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 1-2 zarządzenia z dnia 30 lipca 2002 r. (Dz.Urz.PKRUS.03.3.18) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 sierpnia 2002 r.
2 Załącznik nr 4 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 30 lipca 2002 r. (Dz.Urz.PKRUS.03.3.18) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 sierpnia 2002 r.
3 Załącznik nr 10 dodany przez § 1 pkt 4 zarządzenia z dnia 30 lipca 2002 r. (Dz.Urz.PKRUS.03.3.18) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 sierpnia 2002 r.