§ 5. - Szczegółowe zasady ustalania oraz wysokość należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej na... - Dz.U.2001.151.1720 - OpenLEX

§ 5. - Szczegółowe zasady ustalania oraz wysokość należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.151.1720

Akt utracił moc
Wersja od: 27 grudnia 2001 r.
§  5.
1.
Środek transportu właściwy do odbycia podróży określa pracodawca.
2.
Zwrot kosztów przejazdu obejmuje cenę biletu określonego środka transportu, z uwzględnieniem przysługującej pracownikowi ulgi na dany środek transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga ta przysługuje.
3.
Na wniosek pracownika pracodawca może wyrazić zgodę na przejazd w podróży samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem niebędącym własnością pracodawcy. W takim przypadku pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu, ustaloną przez pracodawcę, która nie może być wyższa niż:
1)
0,4488 2 zł - dla samochodu o pojemności skokowej silnika do 900 cm3,
2)
0,7195 3 zł - dla samochodu o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3,
3)
0,1982 4 zł - dla motocykla,
4)
0,1189 5 zł - dla motoroweru.
2 Z dniem 1 kwietnia 2002 r. stawka uległa zmianie stosownie do § 6 nin. rozporządzenia i wynosi 0,4690 zł - zob. art. 28 pkt 5 ustawy budżetowej na rok 2002 z dnia 14 marca 2002 r. (Dz.U.02.30.275).
3 Z dniem 1 kwietnia 2002 r. stawka uległa zmianie stosownie do § 6 nin. rozporządzenia i wynosi 0,7519 zł - zob. art. 28 pkt 5 ustawy budżetowej na rok 2002 z dnia 14 marca 2002 r. (Dz.U.02.30.275).
4 Z dniem 1 kwietnia 2002 r. stawka uległa zmianie stosownie do § 6 nin. rozporządzenia i wynosi 0,2071 zł - zob. art. 28 pkt 5 ustawy budżetowej na rok 2002 z dnia 14 marca 2002 r. (Dz.U.02.30.275).
5 Z dniem 1 kwietnia 2002 r. stawka uległa zmianie stosownie do § 6 nin. rozporządzenia i wynosi 0,1243 zł - zob. art. 28 pkt 5 ustawy budżetowej na rok 2002 z dnia 14 marca 2002 r. (Dz.U.02.30.275).