§ 4. - Szczegółowe zasady ustalania oraz wysokość należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej na... - Dz.U.2001.151.1720 - OpenLEX

§ 4. - Szczegółowe zasady ustalania oraz wysokość należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.151.1720

Akt utracił moc
Wersja od: 27 grudnia 2001 r.
§  4.
1.
Dieta jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia w czasie podróży i wynosi 18 1 zł za dobę podróży.
2.
Należność z tytułu diet oblicza się za czas od rozpoczęcia podróży (wyjazdu) do powrotu (przyjazdu) po wykonaniu zadania.
3.
Przy obliczaniu diet:
1)
jeżeli podróż trwa nie dłużej niż dobę i wynosi:
a)
od 8 do 12 godzin - przysługuje połowa diety,
b)
ponad 12 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości,
2)
jeżeli podróż trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę:
a)
do 8 godzin - przysługuje połowa diety,
b)
ponad 8 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości.
4.
Dieta nie przysługuje:
1)
za czas delegowania do miejscowości pobytu stałego lub czasowego pracownika lub w przypadkach, o których mowa w § 9 ust. 1,
2)
jeżeli pracownikowi zapewniono bezpłatne całodzienne wyżywienie.
1 Z dniem 1 kwietnia 2002 r. dieta uległa zmianie stosownie do § 6 nin. rozporządzenia i wynosi 19 zł - zob. art. 28 pkt 5 ustawy budżetowej na rok 2002 z dnia 14 marca 2002 r. (Dz.U.02.30.275).