Zasady ustalania oraz wysokość należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. - Dz.U.1998.69.454 - OpenLEX

Zasady ustalania oraz wysokość należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1998.69.454

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 1 czerwca 1998 r.
w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. *

Na podstawie art. 774 pkt 2 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje:
(...).
Pracownikowi, którego obowiązki służbowe polegają na częstych wyjazdach na obszar przydzielonego mu rejonu działania, pracodawca może ustalić, za zgodą pracownika - z uwzględnieniem zasad wynikających z rozporządzenia - ryczałt miesięczny, obejmujący ogólną kwotę należności za określoną liczbę dni podróży służbowych w miesiącu.
* Z dniem 1 stycznia 2002 r. rozporządzenie utraciło moc z wyjątkiem § 9 na podstawie § 10 rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2001 r. (Dz.U.01.151.1720).