§ 30. - Szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1784 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 września 2023 r.
§  30. 
1. 
Jeżeli zostanie stwierdzone uchybienie w przestrzeganiu przez rolnika wymogów w ramach poszczególnych pakietów lub ich wariantów, płatność ekologiczna w części dotyczącej danego pakietu lub jego wariantu przysługuje w wysokości zmniejszonej o kwotę stanowiącą iloczyn:
1)
iloczynu
a)
współczynnika dotkliwości danego uchybienia i
b)
współczynnika trwałości danego uchybienia

- określonych w załączniku nr 10 do rozporządzenia oraz

2)
kwoty stanowiącej iloczyn:
a)
wysokości płatności, jaka przysługiwałaby w ramach danego pakietu lub wariantu, gdyby rolnik przestrzegał tych wymogów, oraz
b)
procentowego stosunku powierzchni obszaru, na którym stwierdzono to uchybienie, do powierzchni obszaru, na którym powinny być przestrzegane te wymogi w ramach danego pakietu lub jego wariantu.
1a. 
Jeżeli zostanie stwierdzone uchybienie w przestrzeganiu przez rolnika wymogu określonego w ust. 1a załącznika nr 2 do rozporządzenia, płatność ekologiczna w ramach pakietów i wariantów objętych zobowiązaniem ekologicznym, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, przysługuje w wysokości zmniejszonej o kwotę stanowiącą iloczyn:
1)
iloczynu:
a)
współczynnika dotkliwości tego uchybienia i
b)
współczynnika trwałości tego uchybienia

- określonych w załączniku nr 10 do rozporządzenia oraz

2)
kwoty stanowiącej iloczyn:
a)
wysokości płatności, jaka przysługiwałaby w ramach danego pakietu lub wariantu, gdyby rolnik przestrzegał tego wymogu, oraz
b)
procentowego stosunku powierzchni obszaru, na którym stwierdzono to uchybienie, do powierzchni obszaru, na którym powinien być przestrzegany ten wymóg.
1b.  98
 Jeżeli zostanie stwierdzone uchybienie w przestrzeganiu przez rolnika wymogu określonego w ust. 1b załącznika nr 2 do rozporządzenia, polegające na uprawie w ramach uprawy wielogatunkowej, o której mowa w § 17 ust. 1a pkt 1 lub pkt 3, upraw lub roślin gatunków innych niż wymienione w załączniku nr 4 do rozporządzenia w ramach danego wariantu lub pakietu, płatność ekologiczna w części dotyczącej działki referencyjnej, na której jest uprawiana taka uprawa wielogatunkowa, przysługuje w wysokości zmniejszonej o kwotę stanowiącą iloczyn:
1)
iloczynu:
a)
współczynnika dotkliwości tego uchybienia i
b)
współczynnika trwałości tego uchybienia
określonych w załączniku nr 10 do rozporządzenia oraz
2)
kwoty stanowiącej iloczyn:
a) 99
 wysokości płatności, jaka przysługiwałaby do tej działki referencyjnej, gdyby rolnik przestrzegał tego wymogu, oraz
b) 100
 procentowego stosunku liczby upraw lub liczby gatunków roślin uprawnych uprawianych w ramach uprawy wielogatunkowej, o której mowa w § 17 ust. 1a pkt 1 i 3, w odniesieniu do których stwierdzono to uchybienie, do liczby wszystkich upraw lub gatunków roślin uprawnych uprawianych w ramach tej uprawy na danej działce referencyjnej.
1c.  101
 Jeżeli zostanie stwierdzone uchybienie w przestrzeganiu wymogu określonego w ust. 1c lub ust. 2 pkt 1 lit. h lub pkt 2 lit. k załącznika nr 2 do rozporządzenia przez rolnika, który w oświadczeniu o sposobie użytkowania działek referencyjnych wskazał uprawę wielogatunkową, płatność ekologiczna w części dotyczącej gruntów, na których jest uprawiana ta uprawa wielogatunkowa, przysługuje w wielkości zmniejszonej o kwotę stanowiącą iloczyn:
1)
iloczynu:
a)
współczynnika dotkliwości tego uchybienia i
b)
współczynnika trwałości tego uchybienia
określonych w załączniku nr 10 do rozporządzenia oraz
2)
kwoty stanowiącej iloczyn:
a)
wysokości płatności, jaka przysługiwałaby do tych gruntów, gdyby rolnik przestrzegał tego wymogu, oraz
b) 102
 procentowego stosunku liczby upraw lub liczby gatunków roślin uprawnych uprawianych w ramach uprawy wielogatunkowej, o której mowa w § 17 ust. 1a, w odniesieniu do których stwierdzono to uchybienie, do liczby wszystkich upraw lub gatunków roślin uprawnych uprawianych w ramach tej uprawy na danej działce referencyjnej.
1d.  103
 Jeżeli zostanie stwierdzone uchybienie w przestrzeganiu wymogu określonego w ust. 1d załącznika nr 2 do rozporządzenia przez rolnika, który w oświadczeniu o sposobie użytkowania działek referencyjnych wskazał uprawę, o której mowa w ust. 1d załącznika nr 2 do rozporządzenia, płatność ekologiczna w części dotyczącej gruntów, na których jest uprawiana taka uprawa, przysługuje w wysokości zmniejszonej o kwotę stanowiącą iloczyn:
1)
iloczynu:
a)
współczynnika dotkliwości tego uchybienia i
b)
współczynnika trwałości tego uchybienia

- określonych w załączniku nr 10 do rozporządzenia oraz

2)
kwoty stanowiącej iloczyn:
a)
wysokości płatności, jaka przysługiwałaby do tych gruntów, gdyby rolnik przestrzegał tego wymogu, oraz
b)
procentowego stosunku powierzchni obszaru, na którym stwierdzono to uchybienie, do powierzchni obszaru, na którym powinien być przestrzegany ten wymóg.
2. 
Jeżeli rolnik przekształcił którykolwiek z występujących w gospodarstwie rolnym trwałych użytków zielonych lub nie zachował któregokolwiek z określonych w planie działalności ekologicznej elementów krajobrazu rolniczego nieużytkowanych rolniczo, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 3, płatność ekologiczna przysługuje temu rolnikowi w wysokości zmniejszonej o 20%.
3.  104
 Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku, gdy rolnik:
1)
nie zachował któregokolwiek z określonych w planie działalności ekologicznej elementów krajobrazu rolniczego nieużytkowanych rolniczo, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 3, w wyniku przeniesienia, w drodze umowy sprzedaży, darowizny lub innej umowy, posiadania gruntów rolnych, na których występują takie elementy krajobrazu, lub utraty posiadania takich gruntów, a grunty te nie są objęte zobowiązaniem ekologicznym, lub
2)
założył system rolno-leśny w ramach interwencji, o której mowa w art. 46 ust. 1 pkt 3 ustawy o Planie Strategicznym, na gruntach, na których występują trwałe użytki zielone, a grunty te nie są objęte zobowiązaniem ekologicznym.
4. 
Jeżeli:
1)
rolnik nie prowadzi rejestru działalności ekologicznej, płatność ekologiczna przysługuje temu rolnikowi w wysokości zmniejszonej o 30%, w odniesieniu do powierzchni gruntów, dla których ten rejestr nie jest prowadzony;
2)
prowadzony przez rolnika rejestr działalności ekologicznej jest niekompletny, płatność ekologiczna przysługuje temu rolnikowi w wysokości zmniejszonej o 5%, w odniesieniu do powierzchni gruntów, dla których ten rejestr jest niekompletny.
5.  105
 Jeżeli rolnik nie posiada planu działalności ekologicznej, płatność ekologiczna za realizację zobowiązania ekologicznego, w odniesieniu do którego rolnik nie posiada planu działalności ekologicznej, przysługuje temu rolnikowi w wysokości zmniejszonej o 40%.
5a. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 5, rolnik sporządza plan działalności ekologicznej i składa do kierownika biura powiatowego Agencji, najpóźniej w terminie składania wniosków o przyznanie kolejnej płatności ekologicznej, kopie stron tego planu, na których są zawarte informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 4 załącznika nr 3 do rozporządzenia, oraz wykaz działek rolnych i zobowiązań realizowanych w gospodarstwie rolnym oraz lat realizacji poszczególnych zobowiązań, z tym że kopie stron, na których są zawarte informacje, o których mowa w § 19 ust. 4a pkt 2, oraz informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 4 załącznika nr 3 do rozporządzenia, zawierają również podpis doradcy rolnośrodowiskowego, przy udziale którego został sporządzony ten plan.
6. 
Jeżeli zostanie stwierdzone, że plan działalności ekologicznej jest niekompletny lub jest niezgodny z informacjami przekazanymi we wniosku i załącznikami do niego w zakresie informacji, o których mowa w § 19 ust. 4a pkt 2, lub informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2, lub 4, lub 5 lub ust. 2 pkt 1 lub 2, lub ust. 3 załącznika nr 3 do rozporządzenia, rolnik:
1)
uzupełnia lub poprawia ten plan,
2)
składa oświadczenie o uzupełnieniu lub poprawieniu tego planu do kierownika biura powiatowego Agencji

- najpóźniej w terminie składania wniosków o przyznanie kolejnej płatności ekologicznej, a w przypadku gdy w ostatnim roku realizacji zobowiązania ekologicznego zostanie stwierdzone, że ten plan jest niekompletny lub jest niezgodny z informacjami przekazanymi we wniosku i załącznikami do niego w zakresie informacji, o których mowa w § 19 ust. 4a pkt 2, lub informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lub 4 lub ust. 2 pkt 1 lub 2, lub ust. 3 załącznika nr 3 do rozporządzenia - w terminie do dnia 14 marca ostatniego roku realizacji tego zobowiązania.

7.  106
 W przypadku niedokonania w terminie czynności, o których mowa w ust. 6, płatność ekologiczna za rok, w którym stwierdzono uchybienie, o którym mowa w ust. 6, podlega zwrotowi w części stanowiącej 30% wysokości tej płatności.
8. 
(uchylony).
9. 
Jeżeli zostanie stwierdzone uchybienie w przestrzeganiu przez rolnika odpowiednich minimalnych wymogów dotyczących stosowania nawozów i środków ochrony roślin lub innych odpowiednich obowiązkowych wymogów, o których mowa w art. 29 ust. 2 rozporządzenia nr 1305/2013, płatność ekologiczna w części dotyczącej pakietu lub jego wariantu, w ramach których powinien być przestrzegany dany wymóg zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia, przysługuje w wysokości zmniejszonej o kwotę stanowiącą iloczyn:
1)
iloczynu:
a)
współczynnika dotkliwości danego uchybienia i
b)
współczynnika trwałości danego uchybienia

- określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia oraz

2)
kwoty stanowiącej iloczyn:
a)
wysokości płatności, jaka przysługiwałaby, gdyby rolnik przestrzegał tych wymogów, oraz
b)
procentowego stosunku powierzchni obszaru, na którym stwierdzono to uchybienie, do powierzchni obszaru, na którym powinny być przestrzegane te wymogi.
10.  107
 Jeżeli w odniesieniu do uchybienia, o którym mowa w ust. 1-1d, 4, 5, 9, 12 i 13, wystąpi powtarzalność, o której mowa w art. 35 ust. 3 akapit piąty rozporządzenia nr 640/2014, płatność ekologiczna w części, do której odnosi się uchybienie, jest zmniejszana dodatkowo o kwotę stanowiącą iloczyn 7% kwoty, którą rolnik otrzymałby, gdyby to uchybienie nie wystąpiło, oraz liczby lat, w których wcześniej stwierdzono podobne niezgodności.
11.  108
 Jeżeli w odniesieniu do uchybienia, o którym mowa w ust. 2, wystąpi powtarzalność, o której mowa w art. 35 ust. 3 akapit piąty rozporządzenia nr 640/2014, płatność ekologiczna jest zmniejszana, a w przypadku, o którym mowa w ust. 7 - podlega zwrotowi, dodatkowo o kwotę stanowiącą iloczyn 7% kwoty, którą rolnik otrzymałby, gdyby to uchybienie nie wystąpiło, oraz liczby lat, w których wcześniej stwierdzono podobne niezgodności.
12. 
Jeżeli rolnik nie dokonał czynności, o której mowa w § 19 ust. 5a, albo czynność ta została dokonana przez rolnika po terminie określonym w tym przepisie, płatność ekologiczna w części dotyczącej obszaru objętego zobowiązaniem ekologicznym, w odniesieniu do którego rolnik nie dokonał tej czynności albo dokonał ją po terminie, przysługuje temu rolnikowi w wysokości zmniejszonej o 5%.
13. 
Jeżeli rolnik nie dokonał czynności, o której mowa w § 19 ust. 5b, albo czynność ta została dokonana przez rolnika po terminie określonym w tym przepisie, płatność ekologiczna w części dotyczącej obszaru objętego zobowiązaniem ekologicznym w ramach pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 4 i 10 w odniesieniu do obszaru upraw, o których mowa w ust. 2 pkt 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia, przysługuje temu rolnikowi w wysokości zmniejszonej o 5%.
98 § 30 ust. 1b:

- dodany przez § 1 pkt 13 lit. a rozporządzenia z dnia 27 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.451) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2019 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 14 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 10 marca 2023 r. (Dz.U.2023.481) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2023 r.

99 § 30 ust. 1b pkt 2 lit. a zmieniona przez § 1 pkt 14 lit. a tiret drugie rozporządzenia z dnia 10 marca 2023 r. (Dz.U.2023.481) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2023 r.
100 § 30 ust. 1b pkt 2 lit. b zmieniona przez § 1 pkt 14 lit. a tiret drugie rozporządzenia z dnia 10 marca 2023 r. (Dz.U.2023.481) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2023 r.
101 § 30 ust. 1c:

- dodany przez § 1 pkt 13 lit. a rozporządzenia z dnia 27 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.451) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2019 r.

- zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 14 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 10 marca 2023 r. (Dz.U.2023.481) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2023 r.

102 § 30 ust. 1c pkt 2 lit. b zmieniona przez § 1 pkt 14 lit. b tiret drugie rozporządzenia z dnia 10 marca 2023 r. (Dz.U.2023.481) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2023 r.
103 § 30 ust. 1d:

- dodany przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia z dnia 8 marca 2021 r. (Dz.U.2021.434) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2021 r.

- zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 14 lit. c rozporządzenia z dnia 10 marca 2023 r. (Dz.U.2023.481) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2023 r.

104 § 30 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 14 lit. d rozporządzenia z dnia 10 marca 2023 r. (Dz.U.2023.481) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2023 r.
105 § 30 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia z dnia 8 marca 2021 r. (Dz.U.2021.434) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2021 r.
106 § 30 ust. 7 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 25 czerwca 2019 r. (Dz.U.2019.1243) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 lipca 2019 r.
107 § 30 ust. 10:

- zmieniony przez § 1 pkt 13 lit. b rozporządzenia z dnia 27 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.451) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2019 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia z dnia 8 marca 2021 r. (Dz.U.2021.434) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2021 r.

108 § 30 ust. 11 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia z dnia 8 marca 2021 r. (Dz.U.2021.434) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2021 r.