§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.434

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 marca 2021 r.
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1784, z 2019 r. poz. 451 i 1243 oraz z 2020 r. poz. 316) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 17 w ust. 1aa pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) roślin uprawnych, o których mowa w:

a) § 9 ust. 2a, 14 i 14a oraz

b) ust. 1d załącznika nr 2 do rozporządzenia, lub";

2)
w § 19 uchyla się ust. 4;
3)
w § 30:
a)
po ust. 1c dodaje się ust. 1d w brzmieniu:

"1d. Jeżeli zostanie stwierdzone uchybienie w przestrzeganiu wymogu określonego w ust. 1d załącznika nr 2 do rozporządzenia przez rolnika, który w oświadczeniu o sposobie wykorzystywania działek rolnych wskazał uprawę, o której mowa w ust. 1d załącznika nr 2 do rozporządzenia, płatność ekologiczna w części dotyczącej gruntów, na których jest uprawiana taka uprawa, przysługuje w wysokości zmniejszonej o kwotę stanowiącą iloczyn:

1) iloczynu:

a) współczynnika dotkliwości tego uchybienia i

b) współczynnika trwałości tego uchybienia

- określonych w załączniku nr 10 do rozporządzenia oraz

2) kwoty stanowiącej iloczyn:

a) wysokości płatności, jaka przysługiwałaby do tych gruntów, gdyby rolnik przestrzegał tego wymogu, oraz

b) procentowego stosunku powierzchni obszaru, na którym stwierdzono to uchybienie, do powierzchni obszaru, na którym powinien być przestrzegany ten wymóg.",

b)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Jeżeli rolnik nie posiada planu działalności ekologicznej, płatność ekologiczna za realizację zobowiązania ekologicznego, w odniesieniu do którego rolnik nie posiada planu działalności ekologicznej, przysługuje temu rolnikowi w wysokości zmniejszonej o 40%.",

c)
ust. 10 i 11 otrzymują brzmienie:

"10. Jeżeli w odniesieniu do uchybienia, o którym mowa w ust. 1-1d, 4, 5, 9, 12 i 13, wystąpi powtarzalność, o której mowa w art. 35 ust. 3 akapit piąty rozporządzenia nr 640/2014, płatność ekologiczna w części, do której odnosi się uchybienie, jest zmniejszana dodatkowo o kwotę stanowiącą iloczyn 7% kwoty, którą rolnik otrzymałby, gdyby to uchybienie nie wystąpiło, oraz liczby lat, w których wcześniej stwierdzono podobne niezgodności.

11. Jeżeli w odniesieniu do uchybienia, o którym mowa w ust. 2, wystąpi powtarzalność, o której mowa w art. 35 ust. 3 akapit piąty rozporządzenia nr 640/2014, płatność ekologiczna jest zmniejszana, a w przypadku, o którym mowa w ust. 7 - podlega zwrotowi, dodatkowo o kwotę stanowiącą iloczyn 7% kwoty, którą rolnik otrzymałby, gdyby to uchybienie nie wystąpiło, oraz liczby lat, w których wcześniej stwierdzono podobne niezgodności.";

4)
w § 31a:
a)
w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) wymogów określonych w ust. 1, 1b-1e i ust. 2 pkt 1 lit. h oraz pkt 2 lit. k załącznika nr 2 do rozporządzenia - iloczyn współczynnika dotkliwości i trwałości danego uchybienia wynosi 1%,",

b)
pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) ust. 5 - wysokość tego zwrotu wynosi 1% płatności ekologicznej za realizację zobowiązania ekologicznego, w odniesieniu do którego stwierdzono takie uchybienie, która przysługiwałaby, gdyby takie uchybienie nie wystąpiło;";

5)
po § 32d dodaje się § 32e w brzmieniu:

"§ 32e. W przypadku zobowiązania ekologicznego podjętego po dniu 14 marca 2021 r. płatność ekologiczną przyznaje się, jeżeli rolnik realizuje 3-letnie zobowiązanie ekologiczne.";

6)
w załączniku nr 2 do rozporządzenia po ust. 1d dodaje się ust. 1e w brzmieniu:

"1e. Wymóg dodatkowy dla Pakietu 2. Uprawy warzywne w okresie konwersji i Pakietu 8. Uprawy warzywne po okresie konwersji - w przypadku prowadzenia uprawy pomidorów:

1) do uprawy takiej może zostać wykorzystany wyłącznie materiał nasadzeniowy, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 8 lit. g ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2021 r. poz. 129);

2) obsada roślin w ramach takiej uprawy wynosi nie mniej niż 20 000 szt./ha.";

7)
załącznik nr 8 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;
8)
w załączniku nr 10 do rozporządzenia w tabeli po części Ic dodaje się część Id w brzmieniu:
Id. Pakiet 2. Uprawy warzywne w okresie konwersji i Pakiet 8. Uprawy warzywne po okresie konwersji
Roślin pomidorów, o których mowa w ust. 1e pkt 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia, jest mniej, niż jest wymagane.67%-1,5-100%