Szczegółowe warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. - Dz.U.2015.843 - OpenLEX

Szczegółowe warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.843

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 10 czerwca 2015 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

Na podstawie art. 44zb ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Przepisy ogólne

§  1.  2
 Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży oraz słuchaczy w publicznych gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych dla dorosłych.
§  2. 
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w publicznych gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży  3

§  3. 
Wymagania edukacyjne, o których mowa w art. 44b ust. 8 pkt 1 ustawy, dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
1)
posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, o którym mowa w art. 71b ust. 1b ustawy;
2)
posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego orzeczenia;
3)
posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania - na podstawie tej opinii;
4)
nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1-3, który jest objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole - na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy;
5)
posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego - na podstawie tej opinii.
§  4. 
1.  4
 (uchylony).
2.  5
 Na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzących zajęcia z uczniem w szkole i po uzyskaniu zgody rodziców albo pełnoletniego ucznia lub na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej.
3. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 2, wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej do poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, i informuje o tym rodziców albo pełnoletniego ucznia.
§  5. 
1. 
Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
2. 
Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
3. 
Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej, a w szkole policealnej - semestralnej, oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona".
§  6. 
1. 
Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodach przewiduje naukę jazdy pojazdem silnikowym, zwalnia z realizacji tych zajęć ucznia, który przedłoży prawo jazdy odpowiedniej kategorii.
2. 
W przypadku zwolnienia ucznia z nauki jazdy pojazdem silnikowym w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona", a także numer i kategorię posiadanego przez ucznia prawa jazdy oraz datę wydania uprawnienia.
§  6a.  6
1. 
Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodach przewiduje naukę języka migowego, zwalnia z realizacji tych zajęć ucznia niewidomego lub słabowidzącego.
2. 
W przypadku zwolnienia ucznia z nauki języka migowego w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona".
§  6b.  7
1. 
Dyrektor technikum prowadzącego kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245), przewiduje:
1)
naukę jazdy pojazdem silnikowym, zwalnia z realizacji tych zajęć ucznia, który przedłoży prawo jazdy odpowiedniej kategorii;
2)
naukę języka migowego, zwalnia z realizacji tych zajęć ucznia niewidomego lub słabowidzącego.
2. 
W przypadku zwolnienia ucznia z:
1)
nauki jazdy pojazdem silnikowym w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona", a także numer i kategorię posiadanego przez ucznia prawa jazdy oraz datę wydania uprawnienia;
2)
nauki języka migowego w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona".
§  7. 
1. 
Dyrektor szkoły na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.
2. 
W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 1, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
3. 
W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona".
§  8. 
1. 
Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje:
1)
wybór tematu projektu edukacyjnego;
2)
określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;
3)
wykonanie zaplanowanych działań;
4)
publiczną prezentację przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego;
5)
podsumowanie pracy uczniów nad projektem edukacyjnym.
2. 
Zakres projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.
3. 
Dyrektor gimnazjum, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, ustala:
1)
zadania nauczyciela, o którym mowa w ust. 1;
2)
czas realizacji projektu edukacyjnego;
3)
termin oraz sposób prezentacji przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego;
4)
sposób podsumowania pracy uczniów nad projektem edukacyjnym;
5)
inne elementy istotne dla prawidłowej realizacji projektu edukacyjnego.
4. 
Wychowawca oddziału na początku roku szkolnego, w którym uczniowie rozpoczną realizację projektu edukacyjnego, informuje uczniów i ich rodziców o warunkach realizacji projektu, o których mowa w ust. 3.
5. 
Informację o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.
6. 
W przypadku zwolnienia ucznia z realizacji projektu edukacyjnego, o którym mowa w art. 44p ust. 2 ustawy, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona".
7. 
Udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego uwzględnia się w kryteriach oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawartych w ocenianiu wewnątrzszkolnym.
§  9. 
1.  8
 W gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej roczne, a w przypadku szkoły policealnej - semestralne, oraz końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, o których mowa w art. 44a ustawy, ustala się w stopniach według następującej skali:
1)
stopień celujący - 6;
2)
stopień bardzo dobry - 5;
3)
stopień dobry - 4;
4)
stopień dostateczny - 3;
5)
stopień dopuszczający - 2;
6)
stopień niedostateczny - 1.
2. 
Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5.
3. 
Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 6.
§  10. 
Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, o której mowa w art. 44i ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy, uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do odpowiednio wymagań i efektów kształcenia, o których mowa w art. 44b ust. 3 ustawy, dla danego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
§  11. 
Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego - także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
§  12. 
W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany" albo "nieklasyfikowana".
§  13. 
1. 
Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:
1)
wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2)
postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
3)
dbałość o honor i tradycje szkoły;
4)
dbałość o piękno mowy ojczystej;
5)
dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
6)
godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
7)
okazywanie szacunku innym osobom.
2.  9
 Roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:
1)
wzorowe;
2)
bardzo dobre;
3)
dobre;
4)
poprawne;
5)
nieodpowiednie;
6)
naganne.
3. 
Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
§  14. 
Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.
§  15. 
W przypadku wprowadzenia w szkolnym planie nauczania zestawienia zajęć edukacyjnych w blok przedmiotowy odrębnie ustala się oceny z poszczególnych zajęć edukacyjnych wchodzących w skład tego bloku.
§  16. 
Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej, a w szkole policealnej - semestralnej, stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, a w szkole policealnej - semestrze programowo wyższym, szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków.
§  17. 
1. 
Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 16 ust. 11, art. 20zh ust. 3 i 3a, art. 44k ust. 2 i 3 oraz art. 66 ust. 1b ustawy, zwany dalej "egzaminem klasyfikacyjnym", przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
2. 
Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
3. 
W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe egzamin klasyfikacyjny z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń lub doświadczeń, ma formę zadań praktycznych.
4. 
Dla ucznia, o którym mowa w art. 16 ust. 8 ustawy, nie przeprowadza się egzaminów klasyfikacyjnych z:
1)
obowiązkowych zajęć edukacyjnych: plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych i wychowania fizycznego oraz
2)
dodatkowych zajęć edukacyjnych.
5. 
Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 44k ust. 2 i 3 oraz art. 66 ust. 1b ustawy, przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:
1)
nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako przewodniczący komisji;
2)
nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
6. 
Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 16 ust. 11 oraz art. 20zh ust. 3 i 3a ustawy, przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:
1)
dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji;
2)
nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin.
7. 
W przypadku gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka obcego nowożytnego w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 20zh ust. 3 i 3a ustawy, dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, dyrektor szkoły powołuje w skład komisji nauczyciela danego języka obcego nowożytnego zatrudnionego w innej szkole, w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
8. 
Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w art. 16 ust. 8 oraz art. 20zh ust. 3 i 3a ustawy, oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia.
9. 
Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice ucznia. Przepisu nie stosuje się do uczniów szkół policealnych.
10. 
Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
1)
nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
2)
imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o której mowa w ust. 5 i 6;
3)
termin egzaminu klasyfikacyjnego;
4)
imię i nazwisko ucznia;
5)
zadania egzaminacyjne;
6)
ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
11. 
Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
§  18. 
1. 
Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
2. 
Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
3. 
W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń lub doświadczeń, ma formę zadań praktycznych.
4. 
Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich, a w szkole, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu - po zakończeniu tych zajęć, nie później jednak niż do końca lutego. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
5. 
Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:
1)
dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji;
2)
nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
3)
nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
6. 
Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
7. 
Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
1)
nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
2)
imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
3)
termin egzaminu poprawkowego;
4)
imię i nazwisko ucznia;
5)
zadania egzaminacyjne;
6)
ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
8. 
Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
§  19. 
1. 
Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, o którym mowa w art. 44n ust. 4 pkt 1 ustawy, przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
2. 
Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
3. 
W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń lub doświadczeń, ma formę zadań praktycznych.
4. 
Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w art. 44n ust. 1 i 2 ustawy. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami, a w szkole policealnej - z uczniem.
5. 
W skład komisji, o której mowa w art. 44n ust. 4 pkt 1 ustawy, wchodzą:
1)
dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji;
2)
nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
3)
nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
6. 
Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
7. 
W skład komisji, o której mowa w art. 44n ust. 4 pkt 2 ustawy, wchodzą:
1)
dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji;
2)
wychowawca oddziału;
3)
nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;
4)
pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;
5)
psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;
6)
przedstawiciel samorządu uczniowskiego;
7)
przedstawiciel rady rodziców.
8. 
Komisja, o której mowa w art. 44n ust. 4 pkt 2 ustawy, ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w art. 44n ust. 1 ustawy. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
9. 
Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
1)
nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;
2)
imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
3)
termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;
4)
imię i nazwisko ucznia;
5)
zadania sprawdzające;
6)
ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
10. 
Do protokołu, o którym mowa w ust. 9, dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.
11. 
Z posiedzenia komisji, o której mowa w art. 44n ust. 4 pkt 2 ustawy, sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
1)
imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
2)
termin posiedzenia komisji;
3)
imię i nazwisko ucznia;
4)
wynik głosowania;
5)
ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.
12. 
Protokoły, o których mowa w ust. 9 i 11, stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia.
§  20. 
1.  10
 W gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
2. 
Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
3.  11
 (uchylony).
4. 
Uczeń, o którym mowa w art. 16 ust. 11 ustawy, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
§  21. 
1.  12
 Uczeń kończy gimnazjum lub szkołę ponadgimnazjalną z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.
2. 
Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
3.  13
 (uchylony).
4.  14
 Uczeń, o którym mowa w art. 16 ust. 11 ustawy, kończy gimnazjum lub szkołę ponadgimnazjalną z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75.

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie słuchaczy w szkołach publicznych dla dorosłych

§  22. 
1.  15
 Do słuchaczy szkół dla dorosłych stosuje się odpowiednio przepisy § 3, § 4, § 5 ust. 2 i 3, § 6, § 6a, § 9, § 14-16 oraz § 19 ust. 1-6, 9, 10 i 12.
2. 
W szkole dla dorosłych funkcjonującej w zakładzie karnym lub areszcie śledczym dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w art. 44b ust. 8 pkt 1 ustawy, do indywidualnych potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych słuchacza następuje na podstawie opinii psychologa zatrudnionego w zakładzie karnym lub areszcie śledczym.
§  23. 
1. 
Dyrektor szkoły policealnej dla dorosłych:
1)
zwalnia słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w całości, jeżeli przedłoży on:
a)
uzyskane przed rozpoczęciem nauki w szkole: świadectwo lub dyplom uzyskania tytułu zawodowego wydane po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego lub świadectwo równorzędne, świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski - w zawodzie, w którym się kształci, lub dokument równorzędny wydany w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub
b)
zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w zawodzie, w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi kształcenia przewidzianemu dla danego zawodu;
2)
może zwolnić słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w części, jeżeli przedłoży on:
a)
uzyskane przed rozpoczęciem nauki w szkole: świadectwo lub dyplom uzyskania tytułu zawodowego wydane po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego lub świadectwo równorzędne, świadectwo czeladnicze, dyplom mistrzowski, świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe - w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym się kształci, lub dokument równorzędny wydany w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub
b)
zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w zawodzie, w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi kształcenia przewidzianemu dla zawodu wchodzącego w zakres zawodu, w którym się kształci, lub
c)
zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające zatrudnienie w zawodzie, w którym się kształci, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym się kształci;
3)
zwalnia słuchacza z obowiązku realizacji zajęć edukacyjnych "podstawy przedsiębiorczości", jeżeli przedłoży on świadectwo ukończenia szkoły dającej wykształcenie średnie, potwierdzające zrealizowanie tych zajęć.
2. 
Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, przedkłada się dyrektorowi szkoły policealnej w każdym semestrze, w którym słuchacza obowiązuje odbycie praktycznej nauki zawodu.
3. 
Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, może nastąpić po ustaleniu przez dyrektora szkoły policealnej wspólnego zakresu umiejętności zawodowych dla zawodu, w którym słuchacz się kształci, i dla zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu.
4. 
Słuchacz, który został zwolniony w części z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu, uzupełnia pozostałą część praktycznej nauki zawodu w sposób i w trybie określonych w statucie szkoły.
5. 
W przypadku zwolnienia słuchacza w całości lub w części z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się odpowiednio:
1)
"zwolniony w całości z praktycznej nauki zawodu" albo "zwolniona w całości z praktycznej nauki zawodu",
2)
"zwolniony w części z praktycznej nauki zawodu" albo "zwolniona w części z praktycznej nauki zawodu"

- oraz podstawę prawną zwolnienia.

6. 
W przypadku zwolnienia słuchacza z obowiązku realizacji zajęć edukacyjnych "podstawy przedsiębiorczości" w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona" oraz rodzaj świadectwa będącego podstawą zwolnienia i datę jego wydania.
§  24. 
Do egzaminu klasyfikacyjnego, o którym mowa w art. 20zh ust. 3 i 3a ustawy, przeprowadzanego w szkołach dla dorosłych przepisy § 17 ust. 1-3, 6-8, 10 i 11 stosuje się odpowiednio.
§  25. 
1.  16
 W gimnazjum i liceum ogólnokształcącym dla dorosłych egzamin semestralny z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
2. 
W szkole policealnej dla dorosłych słuchacz przystępuje w każdym semestrze do egzaminów semestralnych, w formie pisemnej, z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych kształcenia zawodowego podstawowych dla zawodu, w którym się kształci.
3. 
Egzamin semestralny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych kształcenia zawodowego praktycznego ma formę zadania praktycznego.
4. 
W przypadku zajęć edukacyjnych innych niż wymienione w ust. 1-3 egzaminy semestralne przeprowadza się w formie pisemnej albo ustnej, zgodnie z ustaleniami wewnątrzszkolnego oceniania.
5. 
Wyboru obowiązkowych zajęć edukacyjnych kształcenia zawodowego podstawowych dla zawodu, o których mowa w ust. 2, dokonuje rada pedagogiczna. Informację o wybranych zajęciach podaje się do wiadomości słuchaczy na pierwszych zajęciach w każdym semestrze.
§  26. 
1. 
Egzamin semestralny w formie pisemnej przeprowadza się na podstawie zadań przygotowanych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne.
2. 
Egzamin semestralny w formie ustnej przeprowadza się na podstawie zestawów zadań przygotowanych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne. Liczba zestawów zadań musi być większa od liczby słuchaczy przystępujących do egzaminu. Słuchacz losuje jeden zestaw zadań.
3. 
Egzamin semestralny w formie zadania praktycznego przeprowadza się na podstawie zadań przygotowanych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne. Słuchacz losuje jedno zadanie.
§  27. 
1. 
Semestralną ocenę klasyfikacyjną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w § 25 ust. 1, ustala się na podstawie wyników egzaminu semestralnego w formie pisemnej i ustnej, zgodnie z ustaleniami wewnątrzszkolnego oceniania.
2.  17
 Słuchacz gimnazjum i liceum ogólnokształcącego dla dorosłych może być zwolniony z egzaminu semestralnego z danych zajęć edukacyjnych w formie ustnej, jeżeli z egzaminu semestralnego z tych zajęć w formie pisemnej otrzymał co najmniej ocenę bardzo dobrą, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 2.
3. 
Zwolnienie, o którym mowa w ust. 2, jest równoznaczne ze zdaniem egzaminu semestralnego i uzyskaniem z danych zajęć edukacyjnych semestralnej oceny klasyfikacyjnej zgodnej z oceną uzyskaną z egzaminu semestralnego w formie pisemnej.
§  28. 
1. 
Egzamin semestralny w terminie dodatkowym, o którym mowa w art. 44w ust. 5 ustawy, oraz egzamin poprawkowy przeprowadza się odpowiednio:
1)
po zakończeniu zajęć dydaktycznych w semestrze jesiennym - nie później niż do końca lutego;
2)
po zakończeniu zajęć dydaktycznych w semestrze wiosennym - nie później niż do dnia 31 sierpnia.
2. 
Do egzaminu semestralnego w terminie dodatkowym oraz do egzaminu poprawkowego stosuje się przepisy § 25-27.
§  29. 
1. 
Z egzaminu semestralnego, egzaminu semestralnego w terminie dodatkowym oraz egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
1)
nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
2)
imię i nazwisko nauczyciela przeprowadzającego egzamin;
3)
termin egzaminu;
4)
imiona i nazwiska słuchaczy, którzy przystąpili do egzaminu;
5)
oceny klasyfikacyjne uzyskane przez poszczególnych słuchaczy.
2. 
Do protokołu, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
1)
prace egzaminacyjne słuchaczy - w przypadku egzaminu w formie pisemnej;
2)
wylosowane przez poszczególnych słuchaczy zestawy zadań wraz ze zwięzłą informacją o odpowiedziach słuchaczy - w przypadku egzaminu w formie ustnej;
3)
wylosowane przez poszczególnych słuchaczy zadania wraz ze zwięzłą informacją o wykonaniu zadań praktycznych - w przypadku egzaminu w formie zadania praktycznego.
§  29a.  18
 Jeżeli słuchacz:
1)
nie uczęszczał na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne przewidziane w danym semestrze w wymiarze co najmniej połowy czasu przeznaczonego na każde z tych zajęć albo
2)
nie otrzymał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 1, ocen uznanych za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania, albo
3)
nie przystąpił do egzaminu semestralnego

- w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany" albo "nieklasyfikowana".

§  30. 
1. 
Dyrektor szkoły dla dorosłych może zwolnić słuchacza powtarzającego semestr na podstawie art. 44z ust. 3-5 ustawy z realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których uzyskał poprzednio pozytywną semestralną ocenę klasyfikacyjną, o której mowa w § 9 ust. 2.
2. 
W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się odpowiednio "zwolniony" albo "zwolniona" oraz podstawę prawną zwolnienia.

Przepisy przejściowe i końcowe

§  31. 
Opinie poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, o specyficznych trudnościach w uczeniu się wydane na podstawie § 6a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.) zachowują ważność i mogą być podstawą dostosowania wymagań edukacyjnych, o którym mowa w art. 44c ust. 2 ustawy.
§  32. 
Opinie o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego, zajęciach komputerowych i informatyki wydane przez lekarzy, wymienione w § 8 rozporządzenia, o którym mowa w § 31, zachowują ważność i mogą być podstawą zwolnienia ucznia z realizacji tych zajęć, na czas określony w tych opiniach.
§  33. 
Projekty edukacyjne, których realizacja rozpoczęła się przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, na podstawie § 21a rozporządzenia, o którym mowa w § 31, są prowadzone do ich zakończenia zgodnie z ustalonymi dla nich warunkami.
§  33a.  19
 Przepisy § 6b stosuje się do ucznia technikum, który rozpoczął kształcenie od roku szkolnego 2019/2020, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 i 2432).
§  34. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r. 20
1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 1255).
2 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 25 sierpnia 2017 r. (Dz.U.2017.1651) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2017 r.
3 Tytuł rozdziału 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 25 sierpnia 2017 r. (Dz.U.2017.1651) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2017 r.
4 § 4 ust. 1 uchylony przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia z dnia 25 sierpnia 2017 r. (Dz.U.2017.1651) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2017 r.
5 § 4 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia z dnia 25 sierpnia 2017 r. (Dz.U.2017.1651) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2017 r.
6 § 6a dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 25 sierpnia 2017 r. (Dz.U.2017.1651) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2017 r.
7 § 6b dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.372) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2019 r.
8 § 9 ust. 1 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 25 sierpnia 2017 r. (Dz.U.2017.1651) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2017 r.
9 § 13 ust. 2 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 25 sierpnia 2017 r. (Dz.U.2017.1651) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2017 r.
10 § 20 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 25 sierpnia 2017 r. (Dz.U.2017.1651) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2017 r.
11 § 20 ust. 3 uchylony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 11 sierpnia 2016 r. (Dz.U.2016.1278) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2016 r.
12 § 21 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. a rozporządzenia z dnia 25 sierpnia 2017 r. (Dz.U.2017.1651) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2017 r.
13 § 21 ust. 3 uchylony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 11 sierpnia 2016 r. (Dz.U.2016.1278) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2016 r.
14 § 21 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. b rozporządzenia z dnia 25 sierpnia 2017 r. (Dz.U.2017.1651) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2017 r.
15 § 22 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 25 sierpnia 2017 r. (Dz.U.2017.1651) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2017 r.
16 § 25 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 10 rozporządzenia z dnia 25 sierpnia 2017 r. (Dz.U.2017.1651) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2017 r.
17 § 27 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 11 rozporządzenia z dnia 25 sierpnia 2017 r. (Dz.U.2017.1651) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2017 r.
18 § 29a dodany przez § 1 pkt 12 rozporządzenia z dnia 25 sierpnia 2017 r. (Dz.U.2017.1651) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2017 r.
19 § 33a dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.372) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2019 r.
20 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 i Nr 130, poz. 906, z 2008 r. Nr 3, poz. 9 i Nr 178, poz. 1097, z 2009 r. Nr 58, poz. 475, Nr 83, poz. 694 i Nr 141, poz. 1150, z 2010 r. Nr 156, poz. 1046 i Nr 228, poz. 1491, z 2011 r. Nr 35, poz. 178 i Nr 179, poz. 1063, z 2012 r. poz. 262 oraz z 2013 r. poz. 520), które utraciło moc z dniem 31 marca 2015 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 357).