Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1651

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 sierpnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 25 sierpnia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

Na podstawie art. 44zb ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 843 oraz z 2016 r. poz. 1278) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży oraz słuchaczy w publicznych gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych dla dorosłych.";

2) tytuł rozdziału 2 otrzymuje brzmienie:

"Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w publicznych gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży";

3) w § 4:
a) uchyla się ust. 1,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzących zajęcia z uczniem w szkole i po uzyskaniu zgody rodziców albo pełnoletniego ucznia lub na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej.";

4) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

"§ 6a. 1. Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodach przewiduje naukę języka migowego, zwalnia z realizacji tych zajęć ucznia niewidomego lub słabowidzącego.

2. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki języka migowego w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona".";

5) w § 9 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"W gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej roczne, a w przypadku szkoły policealnej - semestralne, oraz końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, o których mowa w art. 44a ustawy, ustala się w stopniach według następującej skali:";

6) w § 13 w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:";

7) w § 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.";

8) w § 21:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Uczeń kończy gimnazjum lub szkołę ponadgimnazjalną z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Uczeń, o którym mowa w art. 16 ust. 11 ustawy, kończy gimnazjum lub szkołę ponadgimnazjalną z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75.";

9) w § 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Do słuchaczy szkół dla dorosłych stosuje się odpowiednio przepisy § 3, § 4, § 5 ust. 2 i 3, § 6, § 6a, § 9, § 14-16 oraz § 19 ust. 1-6, 9, 10 i 12.";

10) w § 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W gimnazjum i liceum ogólnokształcącym dla dorosłych egzamin semestralny z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.";

11) w § 27 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Słuchacz gimnazjum i liceum ogólnokształcącego dla dorosłych może być zwolniony z egzaminu semestralnego z danych zajęć edukacyjnych w formie ustnej, jeżeli z egzaminu semestralnego z tych zajęć w formie pisemnej otrzymał co najmniej ocenę bardzo dobrą, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 2.";

12) po § 29 dodaje się § 29a w brzmieniu:

"§ 29a. Jeżeli słuchacz:

1) nie uczęszczał na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne przewidziane w danym semestrze w wymiarze co najmniej połowy czasu przeznaczonego na każde z tych zajęć albo

2) nie otrzymał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 1, ocen uznanych za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania, albo

3) nie przystąpił do egzaminu semestralnego

- w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany" albo "nieklasyfikowana".".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.
1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 1903).