[Uczeń nieklasyfikowany] - Art. 44k. - System oświaty. - Dz.U.2021.1915 t.j. - OpenLEX

Art. 44k. - [Uczeń nieklasyfikowany] - System oświaty.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1915 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  44k.  [Uczeń nieklasyfikowany]
1. 
Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.
2. 
Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
3. 
Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.