Art. 22. - [Delegacja ustawowa - konkursy, turnieje, olimpiady] - System oświaty.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2230 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 listopada 2022 r.
Art.  22.  [Delegacja ustawowa - konkursy, turnieje, olimpiady]
1. 
(uchylony).
1a. 
(uchylony).
2. 
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi ponadto, w drodze rozporządzenia:
1)
(uchylony);
2)
(uchylony);
2a)
(uchylony);
3)
(uchylony);
4)
(uchylony);
5)
(uchylony);
6)
(uchylony);
7)
(uchylony);
8)
organizację oraz sposób przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad, uwzględniając, że konkursy, turnieje i olimpiady powinny służyć odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień uczniów, pobudzaniu twórczego myślenia, wspomaganiu zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, a także lepszemu przygotowaniu uczniów do nauki w szkołach wyższego stopnia lub do wykonywania zawodu;
9)
(uchylony);
10)
(uchylony);
11)
(uchylony);
12)
(uchylony);
13)
warunki wynagradzania egzaminatorów i nauczycieli akademickich, o których mowa w art. 9c ust. 10 oraz asystentów technicznych, o których mowa w art. 44zzzia ust. 1, uwzględniając zasadę, że wysokość wynagrodzenia określa się w relacji do minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym, ustalonej na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, oraz uwzględniając konieczność potwierdzenia przez dyrektora szkoły udziału nauczyciela akademickiego w części ustnej egzaminu maturalnego.
2a. 
(uchylony);
3. 
(uchylony);
4. 
(uchylony);
5. 
(uchylony).
6. 
W odniesieniu do publicznych szkół i placówek artystycznych minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia, organizację oraz sposób przeprowadzania konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych, uwzględniając, że konkursy powinny służyć odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień uczniów, pobudzaniu twórczego myślenia i wrażliwości artystycznej, wspomaganiu zdolności stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności w praktycznym działaniu, a także lepszemu przygotowaniu uczniów do nauki w szkołach wyższego stopnia lub do wykonywania zawodu.