Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1481 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2020 r.
Art.  22.  [Delegacja ustawowa - konkursy, turnieje, olimpiady]
1.  (uchylony).
1a.  (uchylony).
2.  Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi ponadto, w drodze rozporządzenia:
1) (uchylony);
2) (uchylony);
2a) (uchylony);
3) (uchylony);
4) (uchylony);
5) (uchylony);
6) (uchylony);
7) (uchylony);
8) organizację oraz sposób przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad, uwzględniając, że konkursy, turnieje i olimpiady powinny służyć odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień uczniów, pobudzaniu twórczego myślenia, wspomaganiu zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, a także lepszemu przygotowaniu uczniów do nauki w szkołach wyższego stopnia lub do wykonywania zawodu;
9) (uchylony);
10) (uchylony);
11) (uchylony);
12) (uchylony);
13) 50  warunki wynagradzania egzaminatorów i nauczycieli akademickich, o których mowa w art. 9c ust. 10 oraz asystentów technicznych, o których mowa w art. 44zzzia ust. 1, uwzględniając zasadę, że wysokość wynagrodzenia określa się w relacji do minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym, ustalonej na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, oraz uwzględniając konieczność potwierdzenia przez dyrektora szkoły udziału nauczyciela akademickiego w części ustnej egzaminu maturalnego.
2a.  (uchylony);
3.  (uchylony);
4.  (uchylony);
5.  (uchylony).
6.  51  W odniesieniu do publicznych szkół i placówek artystycznych minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia, organizację oraz sposób przeprowadzania konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych, uwzględniając, że konkursy powinny służyć odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień uczniów, pobudzaniu twórczego myślenia i wrażliwości artystycznej, wspomaganiu zdolności stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności w praktycznym działaniu, a także lepszemu przygotowaniu uczniów do nauki w szkołach wyższego stopnia lub do wykonywania zawodu.
50 Art. 22 ust. 2 pkt 13 zmieniony przez art. 2 pkt 12 lit. a ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. (Dz.U.2018.2245) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 2019 r.
51 Art. 22 ust. 6 dodany przez art. 2 pkt 12 lit. b ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. (Dz.U.2018.2245) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 2019 r.