[Skarga na rozstrzygnięcie organu nadzorczego] - Art. 86. - Samorząd województwa. - Dz.U.2022.2094 t.j. - OpenLEX

Art. 86. - [Skarga na rozstrzygnięcie organu nadzorczego] - Samorząd województwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2094 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 października 2022 r.
Art.  86.  [Skarga na rozstrzygnięcie organu nadzorczego]
1. 
Rozstrzygnięcia organu nadzorczego dotyczące województwa, w tym rozstrzygnięcia, o których mowa w art. 84 ust. 2 i art. 85 ust. 1, a także stanowisko zajęte w trybie art. 80a, podlegają zaskarżeniu do sądu administracyjnego z powodu niezgodności z prawem w terminie 30 dni od dnia ich doręczenia.
2. 
Do złożenia skargi jest uprawnione województwo. Podstawą wniesienia skargi jest uchwała sejmiku województwa.
2a. 
Do złożenia skargi na rozstrzygnięcie organu nadzorczego, dotyczące uchwały sejmiku województwa, doręczone po upływie kadencji sejmiku, uprawniony jest sejmik województwa następnej kadencji w terminie 30 dni od dnia wyboru przewodniczącego sejmiku.
3. 
Do złożenia skargi uprawnione jest województwo, którego interes prawny, uprawnienie albo kompetencja zostały naruszone. Podstawą do wniesienia skargi jest uchwała organu, który podjął uchwałę lub którego dotyczy rozstrzygnięcie nadzorcze.
4. 
Rozstrzygnięcia nadzorcze stają się prawomocne po upływie terminu przewidzianego na wniesienie skargi albo z dniem oddalenia skargi lub odrzucenia jej przez sąd.