Efektywność i skuteczność nadzoru nad samorządem terytorialnym a uwarunkowania prawno-faktyczne - OpenLEX

Krawczyk Ryszard P., Efektywność i skuteczność nadzoru nad samorządem terytorialnym a uwarunkowania prawno-faktyczne

Artykuły
Opublikowano: FK 2014/10/5-21
Autor:
Rodzaj: artykuł

Efektywność i skuteczność nadzoru nad samorządem terytorialnym a uwarunkowania prawno-faktyczne

Opracowanie zwraca uwagę na uwarunkowania prawno-faktyczne stwarzające bariery dla wykonywania skutecznego i sprawnego nadzoru nad samorządem terytorialnym. Do tej grupy czynników autor zalicza przede wszystkim niedopracowane konstrukcje prawne pozwalające na różnorodne interpretacje, brak jednoznacznego rozgraniczenia nadzoru między wojewodów a regionalne izby obrachunkowe, brak stabilności rozwiązań prawno-finansowych oraz przyjmowanie standardów finansowych trudnych do spełnienia przez samorząd.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX