Art. 40. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. - Dz.U.2009.157.1241 - OpenLEX

Art. 40. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.157.1241

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 listopada 2014 r.
Art.  40. 

W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 51:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Powiat samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na postawie uchwały budżetowej.",

b)
uchyla się ust. 2 i 3;
2)
uchyla się art. 52;
3)
art. 53 otrzymuje brzmienie:

"Art. 53. Rada powiatu, określając tryb prac nad projektem uchwały budżetowej, uwzględnia w szczególności obowiązki powiatowych służb, inspekcji i straży w toku prac nad tym projektem.";

4)
uchyla się art. 54 i art. 55;
5)
w art. 56 uchyla się ust. 1 i 2;
6)
uchyla się art. 57-59;
7)
w art. 64 uchyla się ust. 2.