Protokół o zwalczaniu bezprawnych czynów przemocy w portach lotniczych obsługujących międzynarodowe lotnictwo cywilne uzupełniający Konwencję o zwalczaniu bezprawnych czynów skierowanych przeciwko bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego podpisaną w Montrealu dnia 23 września 1971 r. Montreal.1988.02.24.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.48.348

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 września 2004 r.

PROTOKÓŁ
o zwalczaniu bezprawnych czynów przemocy w portach lotniczych obsługujących międzynarodowe lotnictwo cywilne uzupełniający Konwencję o zwalczaniu bezprawnych czynów skierowanych przeciwko bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego podpisaną w Montrealu dnia 23 września 1971 r.,
sporządzony w Montrealu dnia 24 lutego 1988 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 24 lutego 1988 r. został sporządzony w Montrealu Protokół o zwalczaniu bezprawnych czynów przemocy w portach lotniczych obsługujących międzynarodowe lotnictwo cywilne uzupełniający Konwencję o zwalczaniu bezprawnych czynów skierowanych przeciwko bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego podpisaną w Montrealu dnia 23 września 1971 r., w następującym brzmieniu:

Przekład

PROTOKÓŁ

o zwalczaniu bezprawnych czynów przemocy w portach lotniczych obsługujących międzynarodowe lotnictwo cywilne uzupełniający Konwencję o zwalczaniu bezprawnych czynów skierowanych przeciwko bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego podpisaną w Montrealu dnia 23 września 1971 r.

PAŃSTWA BĘDĄCE STRONAMI TEGO PROTOKOŁU,

ZWAŻYWSZY, że bezprawne czyny przemocy, które zagrażają lub mogą zagrażać bezpieczeństwu osób w portach lotniczych obsługujących międzynarodowe lotnictwo cywilne lub które narażają bezpieczną eksploatację tych portów i podważają zaufanie narodów świata do bezpieczeństwa w tych portach oraz naruszają bezpieczne i prawidłowe funkcjonowanie lotnictwa cywilnego wszystkich Państw;

ZWAŻYWSZY, że takie czyny mają istotne znaczenie dla społeczności międzynarodowej i że aby zapobiegać takim czynom istnieje pilna potrzeba podjęcia właściwych środków zmierzających do ukarania ich sprawców;

ZWAŻYWSZY, że istnieje konieczność przyjęcia przepisów uzupełniających przepisy Konwencji o zwalczaniu bezprawnych czynów skierowanych przeciwko bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego, podpisanej w Montrealu dnia 23 września 1971 r., aby przeciwdziałać takim bezprawnym czynom przemocy w portach lotniczych obsługujących międzynarodowe lotnictwo cywilne;

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Niniejszy protokół uzupełnia Konwencję o zwalczaniu bezprawnych czynów skierowanych przeciwko bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego, podpisaną w Montrealu dnia 23 września 1971 r. (zwaną w dalszym ciągu niniejszego aktu "Konwencją"), i między Stronami tego protokołu Konwencja i protokół powinny być czytane i interpretowane jako jeden akt prawny.

1.
W artykule 1 Konwencji dodaje się nowy ustęp 1 bis w następującym brzmieniu:

"1 bis. Popełnia przestępstwo każda osoba, która bezprawnie i umyślnie używając jakiegokolwiek urządzenia, substancji lub broni:

(a) dokonuje aktu przemocy skierowanego przeciwko osobie w porcie lotniczym obsługującym międzynarodowe lotnictwo cywilne, który to akt powoduje lub może spowodować poważne uszkodzenia ciała lub śmierć tej osoby; albo

(b) niszczy lub poważnie uszkadza urządzenia w porcie lotniczym obsługującym międzynarodowe lotnictwo cywilne lub statki powietrzne niebędące w użyciu a znajdujące się w tym porcie, albo powoduje przerwę w działalności tego portu lotniczego,

jeśli taki czyn zagraża lub może zagrozić bezpieczeństwu w tym porcie lotniczym.

2. W ustępie 2(a) artykułu 1 Konwencji po wyrazach "ustęp 1" dodaje się wyrazy: "lub ustęp 1 bis".

W artykule 5 Konwencji dodaje się ustęp 2 bis w następującym brzmieniu:

"2 bis. Każde Umawiające się Państwo podejmie takie środki, jakie będą konieczne do ustanowienia jego jurysdykcji w sprawach o przestępstwa wymienione w artykule 1 ustęp 1 bis i w artykule 1 ustęp 2, o ile ustęp ten odnosi się do tych przestępstw, w przypadku gdy domniemany sprawca przestępstwa znajduje się na terytorium tego Państwa, a Państwo nie dokonuje jego ekstradycji zgodnie z artykułem 8 do Państwa wymienionego w ustępie 1(a) niniejszego artykułu".

Niniejszy protokół będzie otwarty do podpisu w Montrealu dnia 24 lutego 1988 r. dla Państw uczestniczących w Międzynarodowej Konferencji Prawa Lotniczego w dniach od 9 do 24 lutego 1988 r. Po dniu 1 marca 1988 r. protokół będzie otwarty do podpisu dla wszystkich Państw w Londynie, Moskwie, Waszyngtonie i Montrealu, aż do jego wejścia w życie zgodnie z postanowieniami artykułu VI.

1.
Niniejszy protokół podlega ratyfikacji przez Państwa sygnatariuszy.
2.
Każde Państwo, które nie jest Stroną Konwencji może ratyfikować niniejszy protokół, jeśli w tym samym czasie ratyfikuje lub przystąpi do Konwencji zgodnie z postanowieniami artykułu 15 tej Konwencji.
3.
Dokumenty ratyfikacyjne zostaną złożone Rządom Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego, które niniejszym wyznacza się jako depozytariuszy.
1.
Po złożeniu przez dziesięć Państw sygnatariuszy dokumentów ratyfikacyjnych niniejszego protokołu, wejdzie on w życie między nimi po upływie trzydziestu dni od daty złożenia dziesiątego dokumentu ratyfikacyjnego. Dla każdego Państwa, które złoży swój dokument ratyfikacyjny po tym fakcie, niniejszy protokół wejdzie w życie po upływie trzydziestu dni od daty złożenia tego dokumentu.
2.
Z chwilą wejścia w życie niniejszego protokołu, zostanie on zarejestrowany przez depozytariuszy stosownie do postanowień artykułu 102 Karty Narodów Zjednoczonych oraz artykułu 83 Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym (Chicago, 1944 r.).
1.
Niniejszy protokół po jego wejściu w życie będzie otwarty do przystąpienia dla każdego innego Państwa, które nie jest jego sygnatariuszem.
2.
Każde Państwo, które nie jest Stroną Konwencji, może przystąpić do niniejszego protokołu, jeśli w tym samym czasie ratyfikuje Konwencję lub przystąpi do niej zgodnie z postanowieniami artykułu 15 tej Konwencji.
3.
Dokumenty przystąpienia będą składane u depozytariuszy, a przystąpienie nabierze mocy trzydziestego dnia po złożeniu ich do depozytu.
1.
Każda Strona niniejszego protokołu może wypowiedzieć ten protokół w drodze pisemnej notyfikacji skierowanej do depozytariuszy.
2.
Wypowiedzenie nabierze mocy po upływie sześciu miesięcy od daty otrzymania notyfikacji przez depozytariuszy.
3.
Wypowiedzenie niniejszego protokołu nie będzie oznaczało jednocześnie wypowiedzenia Konwencji.
4.
Wypowiedzenie przez Państwo Członkowskie Konwencji uzupełnionej niniejszym protokołem skutkuje wypowiedzeniem także tego protokołu.
1.
Depozytariusze będą niezwłocznie informowali wszystkie Państwa, które podpisały niniejszy protokół lub do niego przystąpiły, i wszystkie Państwa, które podpisały lub przystąpiły do Konwencji:
(a)
o dacie każdego podpisania i dacie złożenia każdego dokumentu ratyfikacyjnego lub przystąpienia do niniejszego protokołu oraz
(b)
o otrzymaniu każdej notyfikacji wypowiedzenia protokołu i dacie tego wypowiedzenia.
2.
Depozytariusze powiadomią także Państwa, o których mowa w ustępie 1, o dacie wejścia w życie niniejszego protokołu zgodnie z artykułem VI.

NA DOWÓD CZEGO niżej podpisani pełnomocnicy, należycie w tym celu upoważnieni przez swoje rządy, podpisali niniejszy protokół.

SPORZĄDZONO w Montrealu dnia dwudziestego czwartego lutego tysiąc dziewięćset osiemdziesiątego ósmego roku w czterech oryginalnych egzemplarzach, z których każdy zawiera cztery autentyczne teksty w językach angielskim, francuskim, hiszpańskim i rosyjskim.

Po zaznajomieniu się z powyższym protokołem, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

- został on uznany za słuszny zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych,

- jest przyjęty, ratyfikowany i potwierdzony,

- będzie niezmiennie zachowywany.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 31 maja 2004 r.