Art. 2. - Protokół o zwalczaniu bezprawnych czynów przemocy w portach lotniczych obsługujących międzynarodowe lotnictwo cywilne uzupełniający Konwencję o zwalczaniu bezprawnych czynów skierowanych przeciwko bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego podpisaną w Montrealu dnia 23 września 1971 r. Montreal.1988.02.24.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.48.348

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 września 2004 r.
Artykuł  II
1.
W artykule 1 Konwencji dodaje się nowy ustęp 1 bis w następującym brzmieniu:

"1 bis. Popełnia przestępstwo każda osoba, która bezprawnie i umyślnie używając jakiegokolwiek urządzenia, substancji lub broni:

(a) dokonuje aktu przemocy skierowanego przeciwko osobie w porcie lotniczym obsługującym międzynarodowe lotnictwo cywilne, który to akt powoduje lub może spowodować poważne uszkodzenia ciała lub śmierć tej osoby; albo

(b) niszczy lub poważnie uszkadza urządzenia w porcie lotniczym obsługującym międzynarodowe lotnictwo cywilne lub statki powietrzne niebędące w użyciu a znajdujące się w tym porcie, albo powoduje przerwę w działalności tego portu lotniczego,

jeśli taki czyn zagraża lub może zagrozić bezpieczeństwu w tym porcie lotniczym.

2. W ustępie 2(a) artykułu 1 Konwencji po wyrazach "ustęp 1" dodaje się wyrazy: "lub ustęp 1 bis".