Art. 6. - Protokół o zwalczaniu bezprawnych czynów przemocy w portach lotniczych obsługujących międzynarodowe lotnictwo cywilne uzupełniający Konwencję o zwalczaniu bezprawnych czynów skierowanych przeciwko bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego podpisaną w Montrealu dnia 23 września 1971 r. Montreal.1988.02.24.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.48.348

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 września 2004 r.
Artykuł  VI
1.
Po złożeniu przez dziesięć Państw sygnatariuszy dokumentów ratyfikacyjnych niniejszego protokołu, wejdzie on w życie między nimi po upływie trzydziestu dni od daty złożenia dziesiątego dokumentu ratyfikacyjnego. Dla każdego Państwa, które złoży swój dokument ratyfikacyjny po tym fakcie, niniejszy protokół wejdzie w życie po upływie trzydziestu dni od daty złożenia tego dokumentu.
2.
Z chwilą wejścia w życie niniejszego protokołu, zostanie on zarejestrowany przez depozytariuszy stosownie do postanowień artykułu 102 Karty Narodów Zjednoczonych oraz artykułu 83 Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym (Chicago, 1944 r.).