Art. 9. - Protokół o zwalczaniu bezprawnych czynów przemocy w portach lotniczych obsługujących międzynarodowe lotnictwo cywilne uzupełniający Konwencję o zwalczaniu bezprawnych czynów skierowanych przeciwko bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego podpisaną w Montrealu dnia 23 września 1971 r. Montreal.1988.02.24.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.48.348

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 września 2004 r.
Artykuł  IX
1.
Depozytariusze będą niezwłocznie informowali wszystkie Państwa, które podpisały niniejszy protokół lub do niego przystąpiły, i wszystkie Państwa, które podpisały lub przystąpiły do Konwencji:
(a)
o dacie każdego podpisania i dacie złożenia każdego dokumentu ratyfikacyjnego lub przystąpienia do niniejszego protokołu oraz
(b)
o otrzymaniu każdej notyfikacji wypowiedzenia protokołu i dacie tego wypowiedzenia.
2.
Depozytariusze powiadomią także Państwa, o których mowa w ustępie 1, o dacie wejścia w życie niniejszego protokołu zgodnie z artykułem VI.

NA DOWÓD CZEGO niżej podpisani pełnomocnicy, należycie w tym celu upoważnieni przez swoje rządy, podpisali niniejszy protokół.

SPORZĄDZONO w Montrealu dnia dwudziestego czwartego lutego tysiąc dziewięćset osiemdziesiątego ósmego roku w czterech oryginalnych egzemplarzach, z których każdy zawiera cztery autentyczne teksty w językach angielskim, francuskim, hiszpańskim i rosyjskim.

Po zaznajomieniu się z powyższym protokołem, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

- został on uznany za słuszny zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych,

- jest przyjęty, ratyfikowany i potwierdzony,

- będzie niezmiennie zachowywany.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 31 maja 2004 r.