[Warunki zatrudnienia na stanowisku pracownika samorządowego] - Art. 6. - Pracownicy samorządowi. - Dz.U.2022.530 t.j. - OpenLEX

Art. 6. - [Warunki zatrudnienia na stanowisku pracownika samorządowego] - Pracownicy samorządowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.530 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 marca 2022 r.
Art.  6.  [Warunki zatrudnienia na stanowisku pracownika samorządowego]
1. 
Pracownikiem samorządowym może być osoba, która:
1)
jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3;
2)
ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3)
posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku.
2. 
Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie wyboru lub powołania może być osoba, która spełnia wymagania określone w ust. 1 oraz nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
3. 
Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na stanowisku urzędniczym, może być osoba, która spełnia wymagania określone w ust. 1 oraz dodatkowo:
1)
posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
2)
nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
3)
cieszy się nieposzlakowaną opinią.
4. 
Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na kierowniczym stanowisku urzędniczym może być osoba, która spełnia wymagania określone w ust. 1 i ust. 3 pkt 2 i 3 oraz dodatkowo:
1)
posiada co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywała przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku;
2)
posiada wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce.