[Uchylenie lub zmiana decyzji o udzieleniu pomocy; wystąpienie do sądu o rozwiązanie umowy] - Art. 27. - Postępowanie w... - Dz.U.2021.743 t.j. - OpenLEX

Art. 27. - [Uchylenie lub zmiana decyzji o udzieleniu pomocy; wystąpienie do sądu o rozwiązanie umowy] - Postępowanie w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.743 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 sierpnia 2022 r.
Art.  27.  [Uchylenie lub zmiana decyzji o udzieleniu pomocy; wystąpienie do sądu o rozwiązanie umowy]
1. 
W przypadku wydania decyzji Komisji o obowiązku zwrotu pomocy, o której mowa w art. 16 rozporządzenia Rady, jeżeli pomoc była udzielona na podstawie:
1)
decyzji - organ, który wydał decyzję, może ją uchylić albo zmienić również bez zgody stron lub nakazać zwrot udzielonej pomocy; przepisu art. 253a § 3 i art. 256 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 poz. 1325, 1423, 2122, 2123 i 2320 oraz z 2021 r. poz.. 72) nie stosuje się;
2)
umowy - podmiot udzielający pomocy może wystąpić do sądu o rozwiązanie umowy, na podstawie której udzielono pomocy lub o nakazanie zwrotu udzielonej pomocy.
2. 
Przepis ust. 1 stosuje się również w przypadku wydania decyzji Komisji o obowiązku zwrotu pomocy w przypadkach, o których mowa w art. 11 i art. 20 rozporządzenia Rady.
3. 
W postępowaniu cywilnym, postępowaniu administracyjnym i postępowaniu przed sądami administracyjnymi Prezesowi Urzędu, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie - ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa, przysługują uprawnienia prokuratora określone w odrębnych przepisach.