[Uchylenie lub zmiana decyzji tworzącej prawa nabyte] - Art. 253a. - Ordynacja podatkowa. - Dz.U.2021.1540 t.j. - OpenLEX

Art. 253a. - [Uchylenie lub zmiana decyzji tworzącej prawa nabyte] - Ordynacja podatkowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1540 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r. do: 13 grudnia 2022 r.
Art.  253a.  [Uchylenie lub zmiana decyzji tworzącej prawa nabyte]
§  1. 
Decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być za jej zgodą uchylona lub zmieniona przez organ podatkowy, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes publiczny lub ważny interes strony.
§  2. 
Przepisy art. 253 § 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
§  3. 
Organ nie może wydać decyzji na niekorzyść strony.