[Termin do wszczęcia postępowania w sprawie uchylenia lub zmiany decyzji podatkowej] - Art. 256. - Ordynacja podatkowa. - Dz.U.2021.1540 t.j. - OpenLEX

Art. 256. - [Termin do wszczęcia postępowania w sprawie uchylenia lub zmiany decyzji podatkowej] - Ordynacja podatkowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1540 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r. do: 13 grudnia 2022 r.
Art.  256.  [Termin do wszczęcia postępowania w sprawie uchylenia lub zmiany decyzji podatkowej]
§  1. 
Organ podatkowy odmawia wszczęcia postępowania w sprawie uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej, jeżeli żądanie zostało wniesione po upływie 5 lat od jej doręczenia.
§  2. 
Termin określony w § 1 stosuje się również do wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej.
§  3. 
Odmowa wszczęcia postępowania, o którym mowa w § 1, następuje w formie decyzji.