Postępowanie akcyzowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.29.123

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 marca 1947 r.

DEKRET
z dnia 3 lutego 1947 r.
o postępowaniu akcyzowym.

Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 1945 r. o trybie wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 1) - Rada Ministrów postanawia, a Prezydium Krajowej Rady Narodowej zatwierdza, co następuje:

PRZEPISY WSTĘPNE.

Przepisom dekretu niniejszego podlega postępowanie w sprawach, objętych prawem akcyzowym (Dz. U. R. P. z 1947 r. Nr 29, poz. 122).

W postępowaniu akcyzowym mają odpowiednie zastosowanie przepisy artykułów: 2 ust. 1-3, 4, 5 pkt 2 i 3, 10-14, 16, 17 ust. 1, 18-29, 30 ust. 1 i 2 pkt 1 i 2, 31-43, 45-57, 63, 66 ust. 1, 75-83, 90, 95-103, 108, 109, 121 ust. 1-3, 125-127, 129 ust. 2-3, 131, 132, 134-140, 141 ust. 1, 142, 143, 145, 146 ust. 1-5, 147-150, 152, 153 ust. 1, 154, 156-162 ust. 1, 163-165 ust. 1 i 3-6 oraz 166 dekretu z dnia 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym (Dz. U. R. P. Nr 27, poz. 174).

Przepisu art. 20 ust. 2 dekretu, wymienionego w art. 2, nie stosuje się do zastępcy przedsiębiorcy i kierownika technicznego.

Uprawnienia władzy podatkowej, przewidziane w artykułach 34, 35, 37, 40, 42, 47 i 48 dekretu, wymienionego w art. 2, w sprawach, objętych dekretem niniejszym, służą władzom akcyzowym i ich organom wykonawczym.

Przepisy art. 125-127 dekretu, wymienionego w art. 2, znajdują odpowiednio zastosowanie w postępowaniu akcyzowym, o ile przepisy prawa akcyzowego i rozporządzeń wydanych na jego podstawie oraz na podstawie niniejszego dekretu przewidują ustalenie należności akcyzowej w drodze decyzji wymiarowej.

Przedsiębiorca, zastępca, kierownik techniczny, pracownik.

1.
Przedsiębiorcą zakładu wyrobu, przerobu, zużycia, magazynowania, rozlewu lub sprzedaży produktu akcyzowego jest osoba fizyczna lub prawna, która ten produkt bądź sama, bądź przez inną osobę na swój rachunek wyrabia, przerabia, zużywa do celów przemysłowych, magazynuje, rozlewa lub sprzedaje.
2.
Za przedsiębiorcę uważa się również osobę, prowadzącą rozlew lub sprzedaż artykułu, wyrobionego przy użyciu produktu akcyzowego, o ile powyższe czynności podlegają nadzorowi akcyzowemu w myśl przepisów prawa akcyzowego.
1.
Zastępcą przedsiębiorcy jest ten, kto działa w imieniu przedsiębiorcy i na jego rachunek.
2.
Ustanowienie zastępcy przedsiębiorcy jest konieczne wówczas, gdy przedsiębiorstwo należy do osoby prawnej lub takiej osoby fizycznej, która z jakichkolwiek powodów nie może wypełniać osobiście lub nie wypełnia ciążących na niej obowiązków.
3.
Zastępcę zatwierdza urząd akcyzowy na warunkach, które określa Minister Skarbu w drodze rozporządzenia.
1.
Każdy zakład wyrobu, przerobu lub zużycia produktów akcyzowych powinien być prowadzony przez kierownika technicznego. Może nim być sam przedsiębiorca lub jego zastępca.
2.
Minister Skarbu określa w drodze rozporządzenia, w jakich zakładach i na jakich warunkach kierownik techniczny powinien być zatwierdzony przez urząd akcyzowy.
3.
Kierownik techniczny powinien w granicach swoich obowiązków przestrzegać przepisów dekretu niniejszego oraz wydanych na jego podstawie rozporządzeń.

Za pracownika przedsiębiorstwa akcyzowego lub zakładu sprzedaży uważa się osobę, zatrudnioną w tym przedsiębiorstwie lub zakładzie.

Przedsiębiorca, zastępca, kierownik techniczny i pracownicy są obowiązani w zakresie przepisów dekretu niniejszego i wydanych na jego podstawie rozporządzeń udzielać organom władz akcyzowych wszelkich wyjaśnień i pomocy.

Wszystkie zgłoszenia, podania i inne dokumenty, przeznaczone dla władz akcyzowych oraz ich organów, mogą być podpisywane wyłącznie przez przedsiębiorcę lub jego zastępcę.

1.
Władza akcyzowa może zażądać usunięcia z przedsiębiorstwa zastępcy, kierownika technicznego lub pracownika, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne z powodu uszczuplenia dochodów Skarbu Państwa.
2.
Jeżeli na żądanie władzy akcyzowej usunięcie osób, wymienionych w ust. 1, nie nastąpi w terminie, wyznaczonym przez tę władzę, wówczas władza ta może zarządzić wstrzymanie ruchu przedsiębiorstwa.

Władza akcyzowa jest uprawniona również do wstrzymania ruchu, jeżeli przedsiębiorca, na którym ciąży obowiązek ustanowienia i zgłoszenia zastępcy i kierownika technicznego, nie uczyni tego w ciągu dni czternastu, licząc od dnia następnego po doręczeniu wezwania.

1.
W razie wszczęcia postępowania karnego przeciwko osobom kierującym przedsiębiorstwem z powodu uszczuplenia dochodów Skarbu Państwa, władza akcyzowa może orzec wstrzymanie przydziału produktów akcyzowych do czasu prawomocnego zakończenia postępowania karnego.
2.
Władza akcyzowa może po uprawomocnieniu się skazującego wyroku (orzeczenia karnego) cofnąć przedsiębiorstwu przydział produktów akcyzowych lub odmówić dalszych przydziałów.

Zgłoszenie przedsiębiorstwa.

1.
Kto ubiega się o zezwolenie na wyrób, przerób lub zużywanie do celów przemysłowych produktów akcyzowych oraz na prowadzenie wolnych składów tych produktów, powinien wnieść podanie do urzędu akcyzowego.
2.
Podanie powinno określać:
1)
siedzibę i rodzaj przedsiębiorstwa;
2)
przewidywaną zdolność produkcyjną bądź przewidywane zużycie produktów akcyzowych albo przewidywaną pojemność magazynów lub obrót produktu akcyzowego;
3)
czy na pomieszczenie przedsiębiorstwa mają być wniesione nowe budowle, czy też zamierzone jest użycie na ten cel istniejących budynków i których;
4)
w jakim terminie od daty wydania zezwolenia przedsiębiorstwo ma być uruchomione;
5)
jakie kwalifikacje fachowe posiada petent oraz czy zamierza przedsiębiorstwo prowadzić sam, czy też wspólnie z innymi osobami.
3.
Jeżeli podanie wnosi osoba lub firma, wpisana do rejestru handlowego, powinna dołączyć wyciąg z tego rejestru, poświadczony nie dawniej niż 7 dni przed datą złożenia podania.
1.
Przedsiębiorca, zamierzający przystąpić na podstawie otrzymanego zezwolenia lub potwierdzonego zgłoszenia do wyrobu, przerobu, zużycia lub magazynowania produktów akcyzowych w nowozbudowanym lub czynnym poprzednio przedsiębiorstwie obowiązany jest na 30 dni przed uruchomieniem przedsiębiorstwa złożyć urzędowi akcyzowemu szczegółowy opis wszystkich budynków i pomieszczeń, wchodzących w skład przedsiębiorstwa, oraz opis technicznego urządzenia.
2.
Opis ten powinien być sporządzony w dwu egzemplarzach i zawierać dane co do przeznaczenia każdego z oddziałów oraz wyszczególnienie znajdujących się w przedsiębiorstwie maszyn, aparatów i przyrządów.
3.
Do opisu należy dołączyć:
1)
plan sytuacyjny wytwórni z uwidocznieniem należących do niej budynków i pomieszczeń;
2)
plan budynków, w których odbywać się będzie wyrób, przerób lub zużycie, z oznaczeniem oddzielnie dla każdego piętra rozkładu wszystkich oddziałów wytwórni i znajdujących się w nich aparatów, maszyn, naczyń oraz przyrządów;
3)
wykaz wszystkich naczyń, przeznaczonych do wyrobu oraz do przechowywania produktów akcyzowych z podaniem ich kształtów oraz wymiarów geometrycznych i pojemności w litrach;
4)
opis postępowania technicznego z uwzględnieniem norm zużycia surowców i produktów akcyzowych oraz ewentualnego powrotnego uzyskiwania produktu akcyzowego;
5)
nazwisko i imię oraz miejsce zamieszkania ewentualnego zastępcy przedsiębiorcy oraz kierownika technicznego, jeżeli ustanowienie kierownika technicznego wymaga zatwierdzenia urzędu akcyzowego;
6)
zaświadczenie władzy przemysłowej, że przedsiębiorstwo odpowiada przepisom o zdrowotności i bezpieczeństwie pracy;
7)
wypis z rejestru handlowego, o ile firma jest zarejestrowana.
1.
Zmiany w urządzeniu i opisie postępowania technicznego sprawdzonego przedsiębiorstwa mogą być dokonywane tylko w trybie, określonym w art. 18-20.
2.
W wyjątkowym przypadku można dokonać bez uprzedniego zawiadomienia urzędu akcyzowego zmian w urządzeniu w czasie ruchu przedsiębiorstwa; jednakże w takim przypadku zmiana powinna być bezzwłocznie zgłoszona urzędowi akcyzowemu.
3.
Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 2, miałaby dotyczyć urządzeń lub pomieszczeń, urzędowo zabezpieczonych, można ją przeprowadzić tylko w obecności dwóch świadków, spisując odpowiedni protokół, który należy bezzwłocznie przesłać za pośrednictwem kontroli akcyzowej urzędowi akcyzowemu wraz ze zgłoszeniem przeprowadzonej zmiany.
4.
O wszelkich zmianach, podlegających ujawnieniu w rejestrze handlowym, oraz o zmianie osoby przedsiębiorcy, jego zastępcy lub kierownika technicznego należy najpóźniej w ciągu trzech dni zawiadomić urząd akcyzowy.
5.
W razie zmiany osoby przedsiębiorcy nowy przedsiębiorca, po uzyskaniu zezwolenia, o ile zezwolenie takie jest wymagane, jest obowiązany złożyć pisemne oświadczenie, że dane, zawarte w aktach sprawdzenia przedsiębiorstwa, nie uległy zmianie albo zgłosić wniosek o ponowne sprawdzenie.

Sprawdzenie przedsiębiorstwa.

1.
Przedsiębiorstwo akcyzowe podlega urzędowemu sprawdzeniu.
2.
Minister Skarbu może zezwolić na wyjątki od przepisu ust. 1.

Przed terminem, wyznaczonym na sprawdzenie, przedsiębiorca obowiązany jest poczynić wszelkie niezbędne przygotowania, aby czynności sprawdzenia nie napotkały na trudności.

1.
Sprawdzenie przeprowadza w obecności przedsiębiorcy komisja, złożona z urzędników wyznaczonych przez władzę akcyzową.
2.
Do czynności sprawdzenia w szczególności należą:
1)
oględziny i porównanie z planami i opisem pomieszczeń, urządzeń i naczyń fabrycznych oraz zbadanie, czy pomieszczenia i urządzenia te odpowiadają przepisom akcyzowym;
2)
pomiar naczyń;
3)
zbadanie i zabezpieczenie pomieszczeń, aparatów i urządzeń w celu skutecznej kontroli produkcji;
4)
sporządzenie protokółu sprawdzenia.
3.
Sporządzony przez komisję w dwóch egzemplarzach protokół sprawdzenia, po podpisaniu go przez przedsiębiorcę, podlega zatwierdzeniu przez izbę skarbową i dopiero z tą chwilą przedsiębiorstwo może być uruchomione. Zatwierdzenie może mieć również charakter warunkowy; w tym przypadku izba skarbowa nakłada na przedsiębiorcę obowiązek zmiany lub uzupełnienia urządzeń przed lub po uruchomieniu przedsiębiorstwa.
4.
Jeden egzemplarz zatwierdzonego protokółu sprawdzenia wraz z opisem i planami przechowuje się w przedsiębiorstwie, a drugi w urzędzie akcyzowym.

Szczegółowe warunki i sposób sprawdzenia oraz zabezpieczenia przedsiębiorstwa przed niezgłoszonym ruchem (art. 22) określa Minister Skarbu w drodze rozporządzenia.

Warunki i kontrola produkcji.

Zgłoszenie planu produkcji.

Najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem wyrobu produktów akcyzowych przedsiębiorca obowiązany jest zgłosić kontroli akcyzowej:

1)
datę przystąpienia do wyrobu produktów akcyzowych;
2)
projektowaną wysokość dziennej produkcji;
3)
numery i pojemność naczyń, użytych do produkcji oraz czas ich napełniania;
4)
ilość i rodzaj surowców, przeznaczonych do produkcji;
5)
termin i godziny, w ciągu których odbywać się będzie przyjmowanie gotowego wyrobu lub półfabrykatu.

Minister Skarbu może w drodze rozporządzenia rozciągnąć moc obowiązującą przepisu art. 22 na niektóre przedsiębiorstwa przerobu lub zużycia.

Przedsiębiorca jest obowiązany bezzwłocznie zawiadomić urząd akcyzowy za pośrednictwem kontroli akcyzowej:

1)
o każdym przypadku stwierdzenia różnicy, przekraczającej ustaloną przez Ministra Skarbu granicę odchyleń pomiędzy wskazaniami przyrządu kontrolno-mierniczego (art. 38 prawa akcyzowego), a wynikami, otrzymanymi przy użyciu innych przyrządów i urządzeń mierniczych;
2)
o przerwach w ruchu przedsiębiorstwa, trwających dłużej niż trzy doby oraz o wznowieniu ruchu po zakończeniu przerwy;
3)
o zmianach w zgłoszonym planie produkcji;
4)
o całkowitym zakończeniu produkcji;
5)
o zakończeniu ważenia gotowych produktów bądź półfabrykatów po całkowitym zakończeniu produkcji.

O zgłoszeniu planu produkcji oraz o zaistnieniu okoliczności, przewidzianych w art. 24, przedsiębiorca powinien zamieścić bezzwłocznie odpowiedni wpis w księgach akcyzowych.

Odpisy zgłoszeń i zawiadomień, składanych władzom akcyzowym, powinny być przechowywane w przedsiębiorstwie i okazywane na każde żądanie organom władz akcyzowych.

Minister Skarbu określa w drodze rozporządzenia terminy i sposób składania zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów przedsiębiorstw.

Przepisy rozdziału niniejszego mają odpowiednie zastosowanie do wolnych składów typu "B".

Warunki i kontrola ruchu.

1.
Produkcja powinna się odbywać według zatwierdzonego zgłoszenia i opisu postępowania technicznego.
2.
Wyrób, przerób lub zużycie powinny być przerwane w przypadku nieprawidłowego działania lub uszkodzenia aparatów i innych technicznych lub kontrolnych urządzeń, które podlegają urzędowemu zabezpieczeniu i to niezależnie od tego, czy naprawa ich wymaga usunięcia zabezpieczeń urzędowych.
3.
Urząd akcyzowy może ograniczyć ruch w przedsiębiorstwie do godzin dziennych, o ile wymagania procesów technologicznych fabrykacji nie stoją temu na przeszkodzie.
1.
Przedsiębiorca jest obowiązany otrzymane gotowe produkty dokładnie obliczyć przy zastosowaniu przeznaczonych do tego przyrządów i naczyń i zapisać do księgi produkcji z dokładnością, przepisaną rozporządzeniem Ministra Skarbu.
2.
Jeżeli chodzi o powrotny produkt akcyzowy, przedsiębiorca jest obowiązany wykonać czynności, wymienione w ust. 1, po zakończeniu procesów, w których wyniku taki produkt otrzymano.
3.
Powrotnie otrzymany produkt akcyzowy bądź odpadki fabrykacyjne, zawierające produkt akcyzowy, mogą być używane jedynie do tego samego celu, do jakiego produkt akcyzowy pierwotnie był wydany. Minister Skarbu ma prawo wprowadzić obowiązek niszczenia takich odpadków w obecności kontroli akcyzowej lub określić sposób dalszego ich zużycia.

Przedsiębiorca obowiązany jest umożliwić organom władz akcyzowych:

1)
roztoczenie nadzoru nad całkowitym przebiegiem produkcji;
2)
dostęp o każdej porze dnia i nocy do wszelkich budynków i pomieszczeń wchodzących w skład przedsiębiorstwa;
3)
dokonywanie wszelkich analiz surowców, półfabrykatów i gotowych wyrobów oraz korzystanie w tym celu bezpłatnie z urządzeń i pomocy laboratorium przedsiębiorstwa;
4)
nadzór nad ruchem osobowym i towarowym w przedsiębiorstwie i przeprowadzanie w tym celu rewizji.
1.
Władze i organa akcyzowe mają prawo brać bezpłatnie dla celów kontrolnych próbki surowców, półfabrykatów i gotowych produktów akcyzowych w przedsiębiorstwach akcyzowych, na warunkach określonych przez Ministra Skarbu w drodze rozporządzenia.
2.
Wyniki analizy, przeprowadzonej przez zakłady, upoważnione przez Ministra Skarbu, miarodajne są dla wymiaru akcyzy.

Minister Skarbu w porozumieniu z Ministrem Przemysłu, jest uprawniony do poddania niektórych zakładów wyrobu, przerobu lub zużycia produktów akcyzowych kontroli techniczno-naukowej oraz do określenia sposobów i warunków tej kontroli.

Księgi akcyzowe.

1.
Przedsiębiorca zakładu wyrobu, przerobu oraz wolnego składu produktów akcyzowych, jak również każdy, kto za zezwoleniem władzy akcyzowej nabywa produkty akcyzowe do zużycia (art. 45), obowiązany jest prowadzić księgi akcyzowe według wzorów oraz w sposób i na warunkach określonych przez Ministra Skarbu w drodze rozporządzenia.
2.
Minister Skarbu ma prawo rozciągnąć obowiązek prowadzenia ksiąg akcyzowych również na niektóre zakłady sprzedaży produktów akcyzowych.

Księgi akcyzowe mają być przed ich użyciem ponumerowane, przesznurowane i poświadczone przez urząd akcyzowy.

Na żądanie władzy akcyzowej osoby, wymienione w art. 34 obowiązane są:

1)
okazywać księgi akcyzowe i inne księgi obrachunkowe oraz wszelkie dokumenty i zapiski;
2)
dostarczać te księgi wraz z dowodami za pokwitowaniem.
1.
Prowadzone w przedsiębiorstwie księgi akcyzowe należy po upływie roku obrachunkowego zamknąć i przechowywać wraz z dowodami w ciągu 6 lat.
2.
W razie likwidacji przedsiębiorstwa księgi wraz z dowodami mają być przesłane urzędowi akcyzowemu najpóźniej do dni 14 po zlikwidowaniu wszelkich zapasów, znajdujących się w przedsiębiorstwie.

Minister Skarbu określa w drodze rozporządzenia okresy obrachunkowe dla poszczególnych rodzajów przedsiębiorstw oraz sposób sprawdzania zgodności znajdujących się w przedsiębiorstwach zapasów produktów akcyzowych ze stanem, wynikającym z ksiąg akcyzowych.

Stały nadzór.

Stały nadzór akcyzowy polega na ciągłym dozorowaniu całości lub poszczególnych faz procesu wytwórczego lub przetwórczego, magazynowania i wydawania gotowego produktu do obrotu.

1.
Minister Skarbu określa w drodze rozporządzenia, które rodzaje przedsiębiorstw podlegają stałemu nadzorowi.
2.
Władza akcyzowa ma prawo poddać inne przedsiębiorstwa stałemu nadzorowi w przypadku:
1)
wszczęcia postępowania karnego przeciwko przedsiębiorcy o uszczuplenie dochodów Skarbu Państwa;
2)
jeżeli urządzenie przedsiębiorstwa nie pozwala czasowo na zastosowanie innego sposobu kontroli. W takich przypadkach przedsiębiorca ponosi koszty stałego nadzoru; sposób obliczania tych kosztów określa Minister Skarbu w drodze rozporządzenia.

O ile ze względu na urządzenie przedsiębiorstwa lub warunki produkcji powstanie konieczność powołania celem sprawowania stałego nadzoru więcej niż dwóch specjalnie w tym celu delegowanych urzędników, przedsiębiorca obowiązany będzie do pokrywania wynikłych z tego powodu kosztów. Wysokość kosztów oblicza władza akcyzowa według zasad, ustalonych przez Ministra Skarbu w drodze rozporządzenia.

Zabezpieczenia urzędowe.

1.
Przedsiębiorca obowiązany jest utrzymywać w stanie nienaruszonym urzędowe oznaczenia na pomieszczeniach, aparatach i naczyniach, jak również utrzymywać w całości nałożone urzędowe zamknięcia (plomby, pieczęcie itp.). Odpowiedzialności z tego tytułu przedsiębiorca nie ponosi, o ile udowodni, że naruszenie urzędowych oznaczeń lub zamknięć nastąpiło wskutek przypadku bez jego winy lub z winy osoby, za którą nie ponosi odpowiedzialności.
2.
W razie zniszczenia lub naruszenia oznaczeń i zamknięć przedsiębiorca ma obowiązek zawiadomić kontrolę akcyzową w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania wiadomości o zajściu wypadku w celu zarządzenia odnowienia zniszczonych lub uszkodzonych oznaczeń i zamknięć.

Warunki i kontrola obrotu produktami akcyzowymi.

Wprowadzanie produktów akcyzowych do obrotu.

O ile wywóz produktów akcyzowych z przedsiębiorstwa ma się odbywać pod nadzorem urzędników akcyzowych, przedsiębiorca powinien na czas zawiadomić o zamiarze wywozu kontrolę akcyzową, a jeżeli przedsiębiorstwo pozostaje pod stałym nadzorem - urzędnika stałego nadzoru.

Urząd akcyzowy może określić godziny, w których dozwolony jest wywóz bądź przywóz do wytwórni produktów akcyzowych.

1.
Jeżeli do nabycia produktu akcyzowego, przeznaczonego do przerobu lub zużycia, wymagane jest zezwolenie władzy akcyzowej, każdy kto zamierza zakupić te produkty powinien złożyć podanie w urzędzie akcyzowym z uzasadnieniem ilości żądanego produktu.
2.
Podanie powinno określać:
1)
produkt, jaki zamierza wyrobić i sposób technicznego postępowania przy jego wyrobie;
2)
przybliżoną ilość surowca, niezbędną do wyprodukowania jednostki wyrobu;
3)
środek skażenia;
4)
miejsce, w którym zamierza skażać produkt akcyzowy;
5)
miejsce przechowywania środka skażającego, produktu akcyzowego skażonego oraz produktu pobranego, lecz jeszcze nieskażonego;
6)
jaki jest przybliżony procentowy stosunek otrzymanego z powrotem produktu akcyzowego (produktu powrotnego) do całej ilości produktu akcyzowego wziętego do przerobu.

Produkty akcyzowe, zwolnione od akcyzy lub obciążone niższą stawką akcyzową, można wydawać jedynie na podstawie i zgodnie z uprawnieniem do ich nabywania.

Minister Skarbu:

1)
określa w drodze rozporządzenia szczegółowe warunki odprawy, przewozu i urzędowego przyjęcia produktów akcyzowych pod węzłem akcyzy;
2)
może określać minimalne ilości produktów akcyzowych, jakie mogą być jednorazowo wydawane z wytwórni lub wolnego składu;
3)
może określić w drodze rozporządzenia rodzaj i warunki, jakim powinny odpowiadać naczynia transportowe i opakowania produktów akcyzowych oraz ich oznaczenia.

Skażanie produktów akcyzowych.

1.
Skażanie produktów akcyzowych odbywa się w miejscu nabycia tych produktów z wyjątkami, które określa Minister Skarbu w drodze rozporządzenia.
2.
Przy skażaniu w miejscu nabycia obowiązek skażenia ciąży na sprzedawcy, w innych przypadkach na odbiorcy.
3.
Odbiorca dostarcza swoim kosztem i staraniem środek skażający do miejsca skażania poza wyjątkami, które może wprowadzić Minister Skarbu w drodze rozporządzenia.
1.
Produkty akcyzowe mają być skażane pod nadzorem kontroli akcyzowej.
2.
O zamierzonym skażeniu przedsiębiorca ma zawczasu zawiadomić kontrolę akcyzową.
3.
O dokonaniu skażenia urzędnicy akcyzowi sporządzają protokół, który podpisuje również przedsiębiorca.

Kontrola przewozu produktów akcyzowych.

1.
Na każdą przesyłkę produktów akcyzowych, wprowadzanych do wolnego obrotu, przedsiębiorca powinien sporządzić świadectwo przewozowe według wzoru, ustalonego przez Ministra Skarbu w drodze rozporządzenia; świadectwo przewozowe i towarzyszy przesyłce przez cały czas przewozu.
2.
Minister Skarbu może w drodze rozporządzenia rozciągnąć przepisy ust. 1 na artykuły wyrobione przy użyciu produktu akcyzowego albo na uboczne produkty lub odpadki, otrzymane przy wyrobie produktu akcyzowego.

Świadectwa przywozowe podpisuje przedsiębiorca, a co do przesyłek, wysyłanych w obecności urzędnika akcyzowego, także urzędnik akcyzowy.

1.
Przesyłki produktów akcyzowych pod węzłem akcyzy, wysyłane bez udziału kontroli akcyzowej, mają być zabezpieczane znakiem przedsiębiorcy (plomba, pieczęć itp.).
2.
Zabezpieczenia mają być tak nałożone, aby chroniły przed dostępem do wnętrza naczynia lub opakowania i uniemożliwiały usunięcie produktu bez uszkodzenia zabezpieczenia.
3.
Rodzaj i ilość zabezpieczeń należy wpisywać w świadectwie przewozowym.
1.
Przewoźnik jest obowiązany na żądanie organów władz akcyzowych umożliwić sprawdzenie przewożonych produktów akcyzowych oraz udzielić żądanych wyjaśnień.
2.
W przypadku zajęcia przewożonych produktów akcyzowych przez organa władzy akcyzowej przewoźnik jest obowiązany na żądanie organu, który dokonał zajęcia, przewieźć bezpłatnie te produkty do najbliższego urzędu gminnego lub innego bliżej położonego miejsca, wyznaczonego przez organ kontrolujący.

O ile w czasie przewozu produktu akcyzowego pod węzłem akcyzy zajdzie potrzeba jego przepakowania na skutek uszkodzenia opakowań lub naczyń, przewoźnik jest obowiązany donieść o tym natychmiast najbliższej kontroli akcyzowej celem urzędowego sprawdzenia przesyłki, nałożenia zabezpieczeń urzędowych i sporządzenia protokółu z tej czynności.

Warunki kontroli przewozu produktów akcyzowych określa szczegółowo Minister Skarbu w drodze rozporządzenia.

Przepisy art. 42 mają odpowiednie zastosowanie przy przewozie produktów akcyzowych.

Kontrola sprzedaży produktów akcyzowych.

Przedsiębiorcy hurtowej i detalicznej sprzedaży produktów akcyzowych obowiązani są przechowywać rachunki i faktury oraz wszelkie inne dokumenty stwierdzające pochodzenie tych produktów i okazywać je na żądanie organów władzy akcyzowej.

Minister Skarbu może określać w drodze rozporządzenia wysokość zapasów produktów akcyzowych, jakie obowiązane są posiadać zakłady handlowe (hurtowe i detaliczne).

Szczegółowe przepisy o kontroli sprzedaży produktów akcyzowych wyda Minister Skarbu w drodze rozporządzenia.

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE.

1.
W sprawach, znajdujących się w chwili wejścia w życie dekretu niniejszego w toku postępowania skarbowego, stosuje się przepisy dotychczasowe.
2.
Do spraw wznawianych po wejściu w życie niniejszego dekretu stosuje się przepisy tego dekretu.

Od obowiązku składania zgłoszeń, zawiadomień i oświadczeń w myśl dekretu niniejszego wolne są osoby, które złożyły odpowiednie dane zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami.

Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Ministrowi Skarbu.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.