Tryb wydawania dekretów z mocą ustawy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1945.1.1

Akt utracił moc
Wersja od: 6 stycznia 1945 r.

USTAWA
KRAJOWEJ RADY NARODOWEJ
z dnia 3 stycznia 1945 r.
o trybie wydawania dekretów z mocą ustawy.

Na podstawie art. 26 ust. (1) pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 1944 r. o organizacji w zakresie działania rad narodowych (Dz.U.R.P. Nr 5, poz. 22) - postanawia się, co następuje:

Uprawnienia Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, ustalone ustawą z dnia 15 sierpnia 1944 r. o tymczasowym trybie wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U.R.P. Nr 1, poz. 3), przelewa się na Rząd Tymczasowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Prezesowi Rady Ministrów.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.