Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.84.394

Akt utracił moc
Wersja od: 13 września 1993 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 17 sierpnia 1993 r.
w sprawie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych.

Na podstawie art. 5 ust. 4 oraz art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 oraz z 1992 r. Nr 26, poz. 113 i Nr 54, poz. 254) zarządza się, co następuje:
1.
W celu inicjowania i wspomagania zastępczych form opieki i wychowania rodzinnego tworzy się ośrodki adopcyjno-opiekuńcze.
2.
Przez zastępcze formy opieki i wychowania rodzinnego należy rozumieć: rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, rodziny przysposabiające (adopcyjne).
3.
Ośrodek adopcyjno-opiekuńczy, zwany dalej "ośrodkiem", jest specjalistyczną placówką o charakterze diagnostyczno-konsultacyjnym, której zadaniem jest:
1)
pozyskiwanie i kwalifikowanie osób wyrażających gotowość zapewnienia dziecku zastępczego wychowania rodzinnego w formie: przysposobienia, rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka, jak również dobór dzieci do wychowania w zastępczym środowisku rodzinnym,
2)
powiadamianie sądu opiekuńczego o okolicznościach, które uzasadniają wszczęcie z urzędu postępowania opiekuńczego, oraz na żądanie sądu udzielanie opinii w sprawach o przysposobienie,
3)
wnioskowanie o umieszczenie dziecka w zastępczej formie wychowania rodzinnego, z zastrzeżeniem pkt 2,
4)
pomoc w regulowaniu sytuacji prawnej dzieci wymagających zastępczych form wychowania rodzinnego,
5)
prowadzenie poradnictwa i pomocy pedagogicznej dla rodzin przysposabiających, zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz prowadzenie pośrednictwa adopcyjnego i pomocy w zakresie przygotowywania wniosków do sądu o przysposobienie,
6)
pomoc dla rodzin naturalnych w zakresie wychowania i opieki nad dziećmi.
4.
Zadania, o których mowa w ust. 3, ośrodek realizuje przez:
1)
pozyskiwanie i gromadzenie informacji o dzieciach wymagających zastępczych form opieki rodzinnej,
2)
przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, badań pedagogicznych kandydatów do zastępczych form opieki rodzinnej, udzielanie tym kandydatom pomocy w zakresie przeprowadzenia przez nich badań lekarskich w placówkach służby zdrowia w celu ustalenia ich stanu zdrowia,
3)
przygotowywanie kandydatów do sprawowania zastępczej opieki rodzinnej,
4)
pomoc w uzyskiwaniu wstępnej i okresowej oceny stanu zdrowia i rozwoju dzieci wymagających zastępczych form opieki rodzinnej,
5)
współpracę z sądami, placówkami opieki społecznej, zakładami opieki zdrowotnej, z innymi instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz opieki nad dzieckiem.
Publiczne ośrodki adopcyjno-opiekuńcze zakładają i prowadzą kuratorzy oświaty.
1.
Niepubliczne ośrodki mogą zakładać i prowadzić:
1)
stowarzyszenia zarejestrowane w Rzeczypospolitej Polskiej, których statuty przewidują udzielanie pomocy dzieciom i rodzinie oraz których dotychczasowa działalność daje rękojmię należytego wykonywania zadań wymienionych w § 1 ust. 3,
2)
kościoły i związki wyznaniowe oraz kościelne osoby prawne, zarejestrowane i działające w Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzące działalność charytatywno-opiekuńczą.
2.
Podmioty, o których mowa w ust. 1, mogą zakładać i prowadzić ośrodki niepubliczne, jeżeli pracują w nich osoby posiadające kwalifikacje wymagane od pracowników ośrodków publicznych.
3.
Podmioty wymienione w ust. 1, mogą założyć ośrodek po stwierdzeniu przez kuratora oświaty właściwego dla siedziby ośrodka spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz po uzyskaniu wpisu do ewidencji na zasadach określonych w art. 82 i 83 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 oraz z 1992 r. Nr 26, poz. 113 i Nr 54, poz. 254). Odmowa wpisu do ewidencji następuje w drodze decyzji administracyjnej.
Nadzór nad działalnością publicznych i niepublicznych ośrodków na terenie województwa sprawuje kurator oświaty właściwy dla siedziby ośrodka.
1.
Organizację i zasady działania ośrodka określa statut.
2.
Statut ośrodka publicznego nie może być sprzeczny z ramowym statutem stanowiącym załącznik do niniejszego rozporządzenia.
1.
Ośrodki prowadzone przez kuratorów oświaty są placówkami o zasięgu wojewódzkim. Jednak na podstawie porozumienia pomiędzy kuratorami oświaty ośrodek może swoim działaniem objąć więcej niż jedno województwo.
2.
Ośrodki, o których mowa w ust. 1, są jednostkami budżetowymi i prowadzą gospodarkę finansową i materiałową na zasadach określonych dla tych jednostek.
3.
Ośrodki, o których mowa w ust. 1, używają pieczęci i tablicy urzędowej według wzoru "Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w ........".
1.
Kurator oświaty wyznacza na swoim terenie działania ośrodek, który prowadzi bank danych o dzieciach i kandydatach do zastępczych form opieki i wychowania rodzinnego.
2.
Ośrodki działające na terenie województwa są zobowiązane do bieżącego przekazywania ośrodkowi, o którym mowa w ust. 1, informacji o dzieciach wymagających zastępczych form opieki i wychowania rodzinnego oraz kandydatach zakwalifikowanych do sprawowania zastępczych form opieki i wychowania rodzinnego.
1.
Bank danych, o którym mowa w § 7 ust. 1, zawiera następujące informacje:
1)
o dziecku - dane osobowe, adres zamieszkania, dane o sytuacji prawnej i rodzinnej, informacje o stanie zdrowia i rozwoju, inne informacje i wyniki badań,
2)
o kandydatach do sprawowania zastępczej formy wychowania rodzinnego - dane osobowe, adres zamieszkania, stan cywilny, wykształcenie, zawód, miejsce pracy, wykonywane zajęcie, stan majątkowy, informacje dotyczące stanu zdrowia oraz inne informacje i wyniki badań.
2.
Dane, o których mowa w ust. 1, są poufne i mogą być udostępniane jedynie:
1)
kuratorom oświaty,
2)
innym ośrodkom,
3)
sądom i prokuraturom.
3.
Dane o osobach wymienionych w ust. 1 pkt 2 mogą być wprowadzane do banku danych wyłącznie za ich zgodą.
1.
Ośrodek, który wykorzystał wszystkie możliwości pozyskania kandydatów do zastępczych form wychowania rodzinnego w rejonie swego działania bez pozytywnego rezultatu w terminie do 3 miesięcy od daty przyjęcia zgłoszenia, przekazuje informacje o dziecku do centralnego banku danych, prowadzonego przez ośrodek wyznaczony przez Ministra Edukacji Narodowej, który pośredniczy w pozyskiwaniu właściwych kandydatów.
2.
Jeśli w terminie następnych 3 miesięcy od daty zgłoszenia ośrodek pośredniczący nie pozyska dla dzieci kandydatów do odpowiedniej opieki zastępczej w kraju, dziecko może być zakwalifikowane do przysposobienia związanego z przeniesieniem do innego kraju.
3.
Kwalifikowanie, o którym mowa w ust. 2, przeprowadza wyłącznie ośrodek wyznaczony przez Ministra Edukacji Narodowej.
4.
Przed zakwalifikowaniem, o którym mowa w ust. 2, ośrodek nie może ujawnić informacji o dziecku kandydatom do przysposobienia związanego z przeniesieniem dziecka do innego kraju oraz umożliwiać tym kandydatom kontaktu z dzieckiem.
Ośrodki publiczne wykonują swoje zadania nieodpłatnie.
1.
Zasady odpłatności za usługi świadczone przez ośrodki niepubliczne określają organy prowadzące te ośrodki, z tym że wysokość odpłatności nie może przewyższać kosztów faktycznie poniesionych w danej sprawie.
2.
Ośrodki niepubliczne mogą otrzymywać dotacje na częściowe pokrycie kosztów działalności, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
Współpracę z licencjonowanymi przez rządy innych państw organizacjami lub ośrodkami adopcyjnymi w dziedzinie przygotowania dzieci polskich do przysposobienia związanego z przeniesieniem do innego kraju może prowadzić ośrodek upoważniony przez Ministra Edukacji Narodowej.
1.
Ośrodki niepubliczne działające w dniu wejścia w życie rozporządzenia mogą być nadal prowadzone na dotychczasowych zasadach w okresie do dnia 31 grudnia 1993 r.
2.
W terminie wymienionym w ust. 1 podmioty prowadzące ośrodki, o których mowa w ust. 1, są obowiązane uzyskać wpis do ewidencji, o którym mowa w § 3 ust. 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO OŚRODKA ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZEGO

§  1.
1.
Publiczny ośrodek adopcyjno-opiekuńczy, zwany dalej "ośrodkiem", realizuje cele i zadania określone w rozporządzeniu, a w szczególności:
1)
umożliwia umieszczenie dzieci osieroconych i opuszczonych w zastępczych domach wychowania rodzinnego,
2)
pomaga kandydatom na rodziców zastępczych w dokonaniu świadomego przyjęcia dziecka do rodziny i obowiązków związanych ze sprawowaniem rodzinnej opieki zastępczej,
3)
usprawnia przepływ informacji o dzieciach oczekujących na objęcie zastępczymi formami wychowania rodzinnego,
4)
wspomaga w rozwiązywaniu problemów wynikających ze sprawowania opieki nad dzieckiem: rodziców zastępczych, pracowników rodzinnych domów dziecka i inne osoby sprawujące opiekę w zastępczych formach wychowania rodzinnego oraz niewydolne rodziny naturalne,
5)
udziela pomocy prawnej i wsparcia psychologicznego kobietom ciężarnym,
6)
prowadzi działalność zmierzającą do podtrzymywania więzów rodzinnych,
7)
prowadzi poradnictwo i udziela pomocy pedagogicznej rodzinom przysposabiającym, zastępczym i rodzinnym domom dziecka oraz prowadzi pośrednictwo adopcyjne i pomoc w zakresie przygotowywania wniosków do sądu o przysposobienie.
2.
W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, ośrodek prowadzi:
1)
poradnictwo pedagogiczne i psychologiczne,
2)
działalność edukacyjną i informacyjną, upowszechniającą zastępcze formy wychowania rodzinnego,
3)
badania psychologiczne i pedagogiczne kandydatów na rodziców zastępczych oraz dzieci kwalifikowanych do zastępczych form wychowania rodzinnego,
4)
wywiady środowiskowe,
5)
zajęcia przygotowawcze, wspierające i terapeutyczne dla kandydatów na rodziców zastępczych, pracowników rodzinnych domów dziecka oraz innych osób sprawujących opiekę w zastępczych formach wychowania rodzinnego,

a ponadto:

6)
wnioskuje o umieszczenie dziecka w zastępczych formach wychowania rodzinnego,
7)
wydaje opinie o kandydatach na rodziców zastępczych lub pracowników rodzinnych domów dziecka, o dzieciach oczekujących na umieszczenie w zastępczej formie wychowania rodzinnego,
8)
powiadamia sąd opiekuńczy o okolicznościach, które uzasadniają wszczęcie z urzędu postępowania opiekuńczego, oraz na żądanie sądu udziela opinii w sprawach o przysposobienie.
3.
Statut ośrodka powinien szczegółowo określać sposób realizacji zadań, w szczególności w zakresie:
1)
pozyskiwania, gromadzenia, wykorzystywania i zabezpieczania informacji o osobach korzystających z usług ośrodka,
2)
zasad i organizacji współpracy z kandydatami na rodziców zastępczych oraz z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi,
3)
organizacji poradnictwa bezpośredniego i anonimowego,
4)
zachowania tajemnicy w sprawach rodzinnych, będących przedmiotem działalności ośrodka,
5)
wydawanie opinii, prowadzenia i przechowywania dokumentacji.
4.
Statut ośrodka powinien zawierać zakaz ujawniania informacji o dziecku kandydatom do przysposobienia związanego z przeniesieniem dziecka do innego kraju oraz umożliwiania tym kandydatom kontaktu z dzieckiem do czasu zakwalifikowania dziecka do przysposobienia przez ośrodek upoważniony przez Ministra Edukacji Narodowej.
§  2.
Ośrodek współpracuje z:
1)
placówkami opiekuńczo-wychowawczymi i resocjalizacyjnymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i specjalistycznymi oraz innymi placówkami zajmującymi się problemami wychowania i opieki nad dzieckiem,
2)
sądami rodzinnymi, ośrodkami diagnostyczno-konsultacyjnymi,
3)
ośrodkami pomocy społecznej,
4)
zakładami opieki zdrowotnej,
5)
organizacjami społecznymi i kościelnymi.
§  3.
1.
Organami ośrodka są:
1)
dyrektor ośrodka,
2)
społeczna rada ośrodka, jeśli została utworzona.
2.
Statut ośrodka określa kompetencje organów oraz zasady i tryb podejmowania rozstrzygnięć w sprawach umieszczania dzieci w rodzinach adopcyjnych i zastępczych.
§  4.
1.
Ośrodek czynny jest cały rok kalendarzowy.
2.
Czas pracy ośrodka ustala dyrektor ośrodka, z uwzględnieniem godzin otwarcia dogodnych dla osób korzystających z usług ośrodka.
§  5.
Szczegółową organizację pracy określa statut ośrodka.
§  6.
1.
Z zastrzeżeniem ust. 2, w ośrodku można zatrudniać:
1)
pracowników pedagogicznych: dyrektora, psychologa i pedagoga,
2)
specjalistów z zakresu: prawa, medycyny, socjologii itp.,
3)
pracowników ekonomicznych, administracyjnych i obsługi.
2.
Ośrodek powinien stale zatrudniać co najmniej dwóch pracowników, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, w tym co najmniej z kwalifikacjami pedagogicznymi.
3.
Ośrodek powinien zapewnić sobie stałą współpracę specjalistów z zakresu prawa i medycyny.
4.
Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników ośrodka określają odrębne przepisy.
§  7.
1.
Pracownicy ośrodka, wykonując zadania zgodnie z powierzonym zakresem, odpowiadają za jakość i wyniki pracy w sprawach, które prowadzą, oraz za przestrzeganie tajemnicy w sprawach rodzinnych, będących przedmiotem działalności ośrodka.
2.
Statut ośrodka określa zakres zadań poszczególnych pracowników.
§  8.
Ośrodek prowadzi następującą dokumentację:
1)
dotyczącą kandydatów na rodziców zastępczych, pracowników rodzinnych domów dziecka i innych zastępczych form wychowania rodzinnego,
2)
dzieci kwalifikujących się do umieszczenia w zastępczej formie wychowania rodzinnego

oraz:

3)
ewidencję rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i innych zastępczych form wychowania rodzinnego,
4)
bank danych,
5)
księgę protokołów rady ośrodka,
6)
plany pracy, sprawozdania, analizy i opracowania statystyczne.
§  9.
Ośrodek jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową i materiałową na zasadach określonych dla tych jednostek.
§  10.
Ośrodek używa pieczęci i tablicy urzędowej według wzoru: "Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w ......".