§ 3. - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.84.394

Akt utracił moc
Wersja od: 13 września 1993 r.
§  3.
1.
Niepubliczne ośrodki mogą zakładać i prowadzić:
1)
stowarzyszenia zarejestrowane w Rzeczypospolitej Polskiej, których statuty przewidują udzielanie pomocy dzieciom i rodzinie oraz których dotychczasowa działalność daje rękojmię należytego wykonywania zadań wymienionych w § 1 ust. 3,
2)
kościoły i związki wyznaniowe oraz kościelne osoby prawne, zarejestrowane i działające w Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzące działalność charytatywno-opiekuńczą.
2.
Podmioty, o których mowa w ust. 1, mogą zakładać i prowadzić ośrodki niepubliczne, jeżeli pracują w nich osoby posiadające kwalifikacje wymagane od pracowników ośrodków publicznych.
3.
Podmioty wymienione w ust. 1, mogą założyć ośrodek po stwierdzeniu przez kuratora oświaty właściwego dla siedziby ośrodka spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz po uzyskaniu wpisu do ewidencji na zasadach określonych w art. 82 i 83 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 oraz z 1992 r. Nr 26, poz. 113 i Nr 54, poz. 254). Odmowa wpisu do ewidencji następuje w drodze decyzji administracyjnej.