§ 1. - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.84.394

Akt utracił moc
Wersja od: 13 września 1993 r.
§  1.
1.
W celu inicjowania i wspomagania zastępczych form opieki i wychowania rodzinnego tworzy się ośrodki adopcyjno-opiekuńcze.
2.
Przez zastępcze formy opieki i wychowania rodzinnego należy rozumieć: rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, rodziny przysposabiające (adopcyjne).
3.
Ośrodek adopcyjno-opiekuńczy, zwany dalej "ośrodkiem", jest specjalistyczną placówką o charakterze diagnostyczno-konsultacyjnym, której zadaniem jest:
1)
pozyskiwanie i kwalifikowanie osób wyrażających gotowość zapewnienia dziecku zastępczego wychowania rodzinnego w formie: przysposobienia, rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka, jak również dobór dzieci do wychowania w zastępczym środowisku rodzinnym,
2)
powiadamianie sądu opiekuńczego o okolicznościach, które uzasadniają wszczęcie z urzędu postępowania opiekuńczego, oraz na żądanie sądu udzielanie opinii w sprawach o przysposobienie,
3)
wnioskowanie o umieszczenie dziecka w zastępczej formie wychowania rodzinnego, z zastrzeżeniem pkt 2,
4)
pomoc w regulowaniu sytuacji prawnej dzieci wymagających zastępczych form wychowania rodzinnego,
5)
prowadzenie poradnictwa i pomocy pedagogicznej dla rodzin przysposabiających, zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz prowadzenie pośrednictwa adopcyjnego i pomocy w zakresie przygotowywania wniosków do sądu o przysposobienie,
6)
pomoc dla rodzin naturalnych w zakresie wychowania i opieki nad dziećmi.
4.
Zadania, o których mowa w ust. 3, ośrodek realizuje przez:
1)
pozyskiwanie i gromadzenie informacji o dzieciach wymagających zastępczych form opieki rodzinnej,
2)
przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, badań pedagogicznych kandydatów do zastępczych form opieki rodzinnej, udzielanie tym kandydatom pomocy w zakresie przeprowadzenia przez nich badań lekarskich w placówkach służby zdrowia w celu ustalenia ich stanu zdrowia,
3)
przygotowywanie kandydatów do sprawowania zastępczej opieki rodzinnej,
4)
pomoc w uzyskiwaniu wstępnej i okresowej oceny stanu zdrowia i rozwoju dzieci wymagających zastępczych form opieki rodzinnej,
5)
współpracę z sądami, placówkami opieki społecznej, zakładami opieki zdrowotnej, z innymi instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz opieki nad dzieckiem.