§ 11. - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.84.394

Akt utracił moc
Wersja od: 13 września 1993 r.
§  11.
1.
Zasady odpłatności za usługi świadczone przez ośrodki niepubliczne określają organy prowadzące te ośrodki, z tym że wysokość odpłatności nie może przewyższać kosztów faktycznie poniesionych w danej sprawie.
2.
Ośrodki niepubliczne mogą otrzymywać dotacje na częściowe pokrycie kosztów działalności, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.