§ 5. - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.84.394

Akt utracił moc
Wersja od: 13 września 1993 r.
§  5.
1.
Organizację i zasady działania ośrodka określa statut.
2.
Statut ośrodka publicznego nie może być sprzeczny z ramowym statutem stanowiącym załącznik do niniejszego rozporządzenia.