§ 8. - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.84.394

Akt utracił moc
Wersja od: 13 września 1993 r.
§  8.
1.
Bank danych, o którym mowa w § 7 ust. 1, zawiera następujące informacje:
1)
o dziecku - dane osobowe, adres zamieszkania, dane o sytuacji prawnej i rodzinnej, informacje o stanie zdrowia i rozwoju, inne informacje i wyniki badań,
2)
o kandydatach do sprawowania zastępczej formy wychowania rodzinnego - dane osobowe, adres zamieszkania, stan cywilny, wykształcenie, zawód, miejsce pracy, wykonywane zajęcie, stan majątkowy, informacje dotyczące stanu zdrowia oraz inne informacje i wyniki badań.
2.
Dane, o których mowa w ust. 1, są poufne i mogą być udostępniane jedynie:
1)
kuratorom oświaty,
2)
innym ośrodkom,
3)
sądom i prokuraturom.
3.
Dane o osobach wymienionych w ust. 1 pkt 2 mogą być wprowadzane do banku danych wyłącznie za ich zgodą.