§ 13. - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.84.394

Akt utracił moc
Wersja od: 13 września 1993 r.
§  13.
1.
Ośrodki niepubliczne działające w dniu wejścia w życie rozporządzenia mogą być nadal prowadzone na dotychczasowych zasadach w okresie do dnia 31 grudnia 1993 r.
2.
W terminie wymienionym w ust. 1 podmioty prowadzące ośrodki, o których mowa w ust. 1, są obowiązane uzyskać wpis do ewidencji, o którym mowa w § 3 ust. 3.