Organizacja rynku rybnego i pomoc finansowa w gospodarce rybnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.34.291

Akt utracił moc
Wersja od: 24 lutego 2007 r.

USTAWA
z dnia 22 stycznia 2004 r.
o organizacji rynku rybnego i pomocy finansowej w gospodarce rybnej

Przepisy ogólne

Ustawa określa tryb postępowania, w tym zakres zadań i właściwość organów, w sprawach:

1)
wprowadzania na rynek produktów rybnych;
2)
tworzenia i funkcjonowania organizacji producentów rybnych, związków organizacji producentów rybnych i organizacji międzybranżowych;
3)
związanych z udzielaniem w gospodarce rybnej pomocy finansowej przysługującej na podstawie przepisów Unii Europejskiej.

Wprowadzanie na rynek produktów rybnych

Wprowadzanie na rynek produktów rybnych regulują przepisy Unii Europejskiej ustanawiające system kontroli nad wspólną polityką rybacką oraz dotyczące wspólnego rynku produktów rybnych i pochodzących z akwakultury.

1. 1
Przedsiębiorcą uprawnionym do skupu produktów rybnych jest przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców skupujących te produkty, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa.
2.
Rejestr, o którym mowa w ust. 1, jest jawny i zawiera:
1)
oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedziby i adres;
2)
datę i numer wydania decyzji administracyjnej o wpisie do rejestru;
3)
numer, pod którym przedsiębiorca jest wpisany do rejestru.
1.
Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców skupujących produkty rybne zawiera:
1)
oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedziby i adres;
2)
określenie rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej.
2.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
3. 2
Po dokonaniu wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 3 ust. 1, minister właściwy do spraw rybołówstwa wydaje przedsiębiorcy zaświadczenie o wpisie do tego rejestru.
4. 3
W przypadku niespełnienia przez przedsiębiorcę warunków, o których mowa w ust. 1 i 2, minister właściwy do spraw rybołówstwa wydaje decyzję administracyjną o odmowie dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorców skupujących produkty rybne.
5. 4
Minister właściwy do spraw rybołówstwa może wydać decyzję administracyjną o skreśleniu przedsiębiorcy z rejestru przedsiębiorców skupujących produkty rybne, jeżeli przedsiębiorca nie wypełnia obowiązków w zakresie wystawiania i przechowywania dokumentów sprzedaży lub deklaracji przejęcia.
6.
Przedsiębiorca może ponownie wystąpić z wnioskiem o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 3 ust. 1, po upływie roku od dnia skreślenia go z tego rejestru.
1.
Przedsiębiorca skupujący produkty rybne przesyła kopię dokumentu sprzedaży okręgowemu inspektorowi rybołówstwa morskiego właściwemu ze względu na miejsce wyładunku produktów rybnych.
2.
Oryginał dokumentu sprzedaży otrzymany od przedsiębiorcy, o którym mowa w ust. 1, sprzedający przechowuje przez okres 1 roku od dnia jego otrzymania.
3.
Kopie dokumentu sprzedaży są przechowywane przez przedsiębiorcę, o którym mowa w ust. 1, przez okres 1 roku od dnia wystawienia dokumentu sprzedaży.
4.
Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do przedsiębiorcy zajmującego się pozyskiwaniem organizmów wodnych na rzecz wykonywanej przez siebie działalności gospodarczej oraz przy skupie produktów rybnych na aukcji.
5.
Formularze dokumentu sprzedaży, o którym mowa w ust. 1, są wydawane w okręgowym inspektoracie rybołówstwa morskiego. Za wydanie formularzy pobiera się opłatę stanowiącą równowartość kosztów ich wykonania.

Do deklaracji przejęcia stosuje się odpowiednio przepisy art. 5.

Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór dokumentu sprzedaży i wzór deklaracji przejęcia, mając na względzie usprawnienie kontroli wprowadzanych na rynek produktów rybnych i obowiązujące w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej.

 

1. 7
Minister właściwy do spraw rybołówstwa:
1)
zatwierdza i przyjmuje dokument statystyczny, o którym mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1984/2003 z dnia 8 kwietnia 2003 r. wprowadzającego system w odniesieniu do statystycznego monitorowania handlu tuńczykiem błękitnopłetwym, włócznikiem i opastunem wewnątrz Wspólnoty (Dz. Urz. UE L 295 z 13.11.2003, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 4, t. 6, str. 51), zwanego dalej "rozporządzeniem 1984/2003";
2)
zatwierdza dokument statystyczny, o którym mowa w art. 5 ust. 1 rozporządzenia 1984/2003, i przesyła jego kopię państwu członkowskiemu będącemu państwem bandery statku rybackiego;
3)
zatwierdza i przyjmuje certyfikat powrotnego wywozu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 rozporządzenia 1984/2003, oraz przesyła jego kopię państwu będącemu państwem bandery statku rybackiego lub państwem wywozu, zgodnie z art. 6 ust. 3 tego rozporządzenia;
4)
przekazuje Komisji Europejskiej informacje, o których mowa w art. 5 ust. 4 i art. 8-10 rozporządzenia 1984/2003;
5)
wydaje formularze dokumentacji połowów, o których mowa w art. 6 rozporządzenia Rady (WE) nr 1035/2001 z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiającego system dokumentacji połowów dla Dissostichus spp. (Dz. Urz. WE L 145 z 31.05.2001, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 11, t. 37, str. 299; Dz. Urz. UE L 97 z 15.04.2003, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 11, t. 46, str. 178), zwanego dalej "rozporządzeniem 1035/2001";
6)
przyjmuje informacje, o których mowa w art. 8 ust. 2 lit. d rozporządzenia 1035/2001;
7)
przekazuje numer potwierdzenia, o którym mowa w art. 9 rozporządzenia 1035/2001;
8)
przyjmuje dokumenty i kopie dokumentów, o których mowa w art. 10 ust. 3, art. 11 i art. 12 ust. 3 rozporządzenia 1035/2001;
9)
przekazuje Komisji Europejskiej i innym państwom członkowskim informacje, o których mowa w art. 13 ust. 3 rozporządzenia 1035/2001;
10)
zatwierdza dokumentację, o której mowa w art. 15 ust. 1 i art. 16 rozporządzenia 1035/2001;
11)
przekazuje Komisji Europejskiej informacje, o których mowa w art. 15 ust. 3 rozporządzenia 1035/2001;
12)
przekazuje Sekretariatowi Komisji do Spraw Zachowania Żywych Zasobów Morskich Antarktyki (CCAMLR) i Komisji Europejskiej kopie dokumentów lub dokumentacji połowów, o których mowa w art. 20 rozporządzenia 1035/2001;
13)
dokonuje notyfikacji, o której mowa w art. 21 rozporządzenia 1035/2001;
14)
przekazuje Komisji Europejskiej dane, o których mowa w art. 22 rozporządzenia 1035/2001;
15)
wydaje zatwierdzoną dokumentację połowów, o której mowa w art. 22a rozporządzenia 1035/2001.
2.
Okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego:
1)
sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów Unii Europejskiej w zakresie wprowadzania na rynek produktów rybnych oraz przepisów ustawy w zakresie określonym w art. 5 i 6;
2)
kontroluje należyte wypełnianie oraz posiadanie wymaganej dokumentacji połowów w przypadkach, o których mowa w art. 4 i 5 rozporządzenia 1035/2001;
3)
dokonuje zatwierdzenia dokumentacji połowów, o którym mowa w art. 12 ust. 1 tiret pierwsze rozporządzenia 1035/2001.

Organizacje producentów rybnych i organizacje międzybranżowe

Tworzenie i funkcjonowanie organizacji producentów rybnych, związków organizacji producentów rybnych i organizacji międzybranżowych regulują przepisy Unii Europejskiej dotyczące organizacji wspólnego rynku produktów rybnych i pochodzących z akwakultury.

Organizacja producentów rybnych, zwana dalej "organizacją producentów", wykonuje działalność jako podmiot mający osobowość prawną.

Minister właściwy do spraw rybołówstwa prowadzi rejestr organizacji producentów objętych pomocą finansową, o której mowa w rozdziale 4, zwany dalej "rejestrem organizacji uznanych".

1.
Organizację producentów wpisuje się, na jej wniosek, do rejestru organizacji uznanych, jeżeli:
1)
zrzesza armatorów posiadających co najmniej 20 % statków rybackich przeznaczonych do prowadzenia połowów określoną metodą albo poławiających określone gatunki organizmów wodnych pochodzących z wód morskich albo
2)
dostarcza na rynek co najmniej 25 % ogólnej masy produktów pochodzących z chowu lub hodowli określonych gatunków organizmów wodnych;
3)
spełnia pozostałe warunki wymagane do jej uznania, określone w przepisach Unii Europejskiej, o których mowa w art. 9.
2.
Wniosek o wpisanie organizacji producentów do rejestru organizacji uznanych zawiera:
1)
nazwę organizacji producentów, oznaczenie jej siedziby i adres;
2)
dane osobowe osób upoważnionych do reprezentowania organizacji producentów, zgodnie z jej aktem założycielskim;
3)
określenie rodzaju działalności wykonywanej przez organizację producentów.
3.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się:
1)
odpis z Krajowego Rejestru Sądowego;
2)
uwierzytelniony odpis aktu założycielskiego organizacji producentów;
3)
dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w ust. 1.
4. 9
Minister właściwy do spraw rybołówstwa może określić, w drodze rozporządzenia, obszary lub metody połowów i gatunki organizmów wodnych pochodzących z wód morskich, o których mowa w ust. 1, z uwzględnieniem tradycyjnego podziału wykonywania rybołówstwa morskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
1. 10
Minister właściwy do spraw rybołówstwa stwierdza, w drodze decyzji administracyjnej, spełnienie przez organizację producentów warunków wymaganych do jej uznania, określonych w przepisach Unii Europejskiej, o których mowa w art. 9, oraz dokonuje wpisu tej organizacji do rejestru organizacji uznanych.
2.
Rejestr organizacji uznanych jest jawny i zawiera:
1)
nazwę organizacji producentów, oznaczenie jej siedziby i adres;
2)
datę i numer wydania decyzji, o której mowa w ust. 1;
3)
zakres działalności wykonywanej przez organizację producentów;
4)
dane osobowe osób upoważnionych do reprezentowania organizacji producentów, zgodnie z jej aktem założycielskim.
3. 11
Decyzję, o której mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw rybołówstwa wydaje w terminie określonym w przepisach Unii Europejskiej, o których mowa w art. 9.

Organizacja producentów jest obowiązana do informowania ministra właściwego do spraw rybołówstwa o każdej zmianie danych w zakresie określonym w przepisach Unii Europejskiej, o których mowa w art. 9, w ciągu 30 dni od dnia powstania tych zmian.

1. 13
Minister właściwy do spraw rybołówstwa wydaje decyzje administracyjne w sprawach:
1)
odmowy dokonania wpisu do rejestru organizacji uznanych, w przypadku niespełnienia przez organizację producentów warunków określonych w przepisach Unii Europejskiej, o których mowa w art. 9;
2)
skreślenia organizacji producentów z rejestru organizacji uznanych, w przypadkach przewidzianych w przepisach Unii Europejskiej, o których mowa w art. 9.
2. 14
Przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, minister właściwy do spraw rybołówstwa przeprowadza postępowanie wyjaśniające.
3.
Przepisy art. 4 ust. 6 stosuje się odpowiednio.
1. 15
Program operacyjny przewidziany w przepisach Unii Europejskiej, o których mowa w art. 9, zatwierdza minister właściwy do spraw rybołówstwa na wniosek organizacji producentów.
2. 16
Wniosek o zatwierdzenie programu operacyjnego składa się do dnia 15 lutego roku, w którym program będzie realizowany.
3. 17
Minister właściwy do spraw rybołówstwa wydaje decyzję administracyjną w sprawie zatwierdzenia programu operacyjnego do dnia 15 marca roku, w którym program będzie realizowany.
4. 18
Każda zmiana programu operacyjnego podlega zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa.
1. 19
Minister właściwy do spraw rybołówstwa prowadzi rejestr organizacji międzybranżowych.
2.
Organizację międzybranżową wpisuje się, na jej wniosek, do rejestru organizacji międzybranżowych, jeżeli spełnia warunki określone w przepisach Unii Europejskiej, o których mowa w art. 9. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.
1. 20
Minister właściwy do spraw rybołówstwa stwierdza, w drodze decyzji administracyjnej, spełnienie przez organizację międzybranżową warunków określonych w przepisach Unii Europejskiej, o których mowa w art. 9, i dokonuje jej wpisu do rejestru organizacji międzybranżowych.
2. 21
Decyzję, o której mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw rybołówstwa wydaje w terminie określonym w przepisach Unii Europejskiej, o których mowa w art. 9.

Organizacja międzybranżowa jest obowiązana do informowania ministra właściwego do spraw rybołówstwa o każdej zmianie danych w zakresie określonym w przepisach Unii Europejskiej, o których mowa w art. 9, w ciągu 30 dni od dnia powstania tych zmian.

1. 23
Minister właściwy do spraw rybołówstwa wydaje decyzje administracyjne w sprawach:
1)
odmowy dokonania wpisu do rejestru organizacji międzybranżowych w przypadku niespełnienia przez organizację międzybranżową warunków określonych w przepisach Unii Europejskiej, o których mowa w art. 9;
2)
skreślenia organizacji międzybranżowej z rejestru organizacji międzybranżowych w przypadkach przewidzianych w przepisach Unii Europejskiej, o których mowa w art. 9.
2. 24
Przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, minister właściwy do spraw rybołówstwa przeprowadza postępowanie wyjaśniające.
3.
Przepisy art. 4 ust. 6 stosuje się odpowiednio.

Przepisy art. 17-20 stosuje się odpowiednio do związków organizacji producentów rybnych.

Pomoc finansowa w gospodarce rybnej

1.
Pomoc finansowa w gospodarce rybnej, zwana dalej "pomocą finansową", przysługuje na podstawie przepisów Unii Europejskiej:
1)
wprowadzających ogólne przepisy w sprawie funduszy strukturalnych dotyczących Finansowego Instrumentu Sterowania Rybołówstwem;
2)
określających szczegółowe zasady i ustalenia dotyczące wsparcia strukturalnego w sektorze rybołówstwa;
3)
wprowadzających określone szczegółowe środki przewidziane w przepisach określających szczegółowe zasady i ustalenia dotyczące wsparcia strukturalnego w sektorze rybołówstwa;
4)
dotyczących regulacji nakładu połowowego w związku z realizacją Wspólnej Polityki Rybackiej Unii Europejskiej;
5)
dotyczących organizacji wspólnego rynku produktów rybnych i pochodzących z akwakultury oraz wydanych na podstawie tych przepisów szczegółowych aktów prawnych organów Unii Europejskiej;
6)
dotyczących uznania i wycofywania uznania organizacji producentów rybnych i związków tych organizacji.
2. 25
(uchylony).
3.
Pomoc finansowa przysługująca na podstawie przepisów Unii Europejskiej, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 i 6, jest udzielana na podstawie odrębnych przepisów.
4.
Przyznane w ramach pomocy finansowej środki są wypłacane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
1.
Organizacji producentów wpisanej do rejestru organizacji uznanych przysługuje, po zatwierdzeniu programu operacyjnego, pomoc finansowa z tytułu jego przygotowania.
2. 26
Organizacja producentów składa wniosek o przyznanie pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1, za dany rok kalendarzowy do dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na siedzibę tej organizacji, do dnia 31 stycznia następnego roku.
3. 27
Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się dokumenty potwierdzające poniesione wydatki z tytułu przygotowania programu operacyjnego oraz kopię decyzji, o której mowa w art. 16 ust. 3.
4. 28
Dyrektor oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwy ze względu na siedzibę organizacji producentów, wydaje decyzję administracyjną w sprawie przyznania pomocy finansowej z tytułu przygotowania programu operacyjnego w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy.
5. 29
(uchylony).
6. 30
Dyrektor oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydaje decyzje administracyjne w sprawach zmniejszenia albo nieudzielenia pomocy finansowej w przypadkach przewidzianych w przepisach, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 6.
7. 31
Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2, oraz rodzaje dokumentów, o których mowa w ust. 3, mając na względzie zapewnienie prawidłowości przyznawania pomocy finansowej.

 

1.
Dyrektor oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwy ze względu na siedzibę organizacji producentów rybnych, wpisanej do rejestru organizacji uznanych, wydaje, na wniosek tej organizacji, decyzję administracyjną w sprawach przyznania:
1)
rekompensaty finansowej za wycofanie produktów rybnych;
2)
pomocy finansowej na utrwalanie i przechowywanie produktów rybnych;
3)
zryczałtowanej pomocy finansowej za niezależne wycofanie produktów rybnych;
4)
pomocy finansowej na prywatne składowanie

- w zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 5.

2.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, za dany rok kalendarzowy, organizacja producentów składa do dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwego ze względu na siedzibę tej organizacji, do dnia 30 kwietnia następnego roku.
3. 33
Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, wzory wniosków, o których mowa w ust. 2, oraz dokumenty, które dołącza się do wniosku, mając na względzie zapewnienie prawidłowości przyznawania pomocy finansowej.
4.
Decyzję, o której mowa w ust. 1, dyrektor oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydaje w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku.
5.
Dyrektor oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydaje decyzje administracyjne w sprawach zmniejszenia albo nieudzielenia pomocy finansowej w przypadkach przewidzianych w przepisach, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 5 i 6.

 

1.
Organizacja producentów ubiegająca się o pomoc finansową, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2-4, prowadzi ewidencję utrwalonych i przechowywanych produktów rybnych.
2. 35
Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 1, mając na względzie w szczególności wykazanie informacji o ilości i rodzajach utrwalonych i przechowywanych produktów rybnych, a także o poniesionych kosztach utrwalenia i przechowywania tych produktów.

Minister właściwy do spraw rybołówstwa, w przypadku określonym w przepisach Unii Europejskiej, o których mowa w art. 9, może ustalić, w drodze rozporządzenia, cenę na określone produkty rybne, poniżej której przedsiębiorcy niebędący członkami organizacji producentów nie mogą wprowadzać na rynek tych produktów w określonym czasie na danym obszarze, mając na względzie przepisy Unii Europejskiej oraz ceny produktów rybnych wprowadzanych na rynek przez organizację producentów działającą na tym obszarze.

 

1.
Przedsiębiorcy, który nie wprowadza na rynek produktów rybnych, o których mowa w art. 25, albo wycofuje te produkty z rynku, przysługuje rekompensata finansowa.
2.
Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, składa wniosek o przyznanie rekompensaty finansowej za dany rok kalendarzowy do dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwego ze względu na siedzibę organizacji producentów, uznanej za reprezentatywną dla danego obszaru, na podstawie przepisów Unii Europejskiej, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 5, do dnia 30 kwietnia następnego roku.
3. 38
Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, warunki i sposób przyznawania rekompensaty finansowej, o której mowa w ust. 1, wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2, oraz dokumenty, które dołącza się do wniosku, mając na względzie przepisy Unii Europejskiej oraz zapewnienie prawidłowości przyznawania pomocy finansowej.
4.
Decyzję administracyjną w sprawie przyznania albo odmowy przyznania rekompensaty finansowej dyrektor oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydaje w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2.
5.
Dyrektor oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydaje decyzje administracyjne w sprawach zmniejszenia albo nieudzielenia pomocy finansowej w przypadkach przewidzianych w przepisach, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 5 i 6.

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

Minister właściwy do spraw rybołówstwa przekazuje informację Prezesowi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie:

1)
14 dni o:
a)
dokonaniu wpisu organizacji producentów do rejestru organizacji uznanych,
b)
skreśleniu organizacji producentów z rejestru organizacji uznanych,
c)
każdej zmianie danych, o której mowa w art. 14,
d)
każdej zmianie programu operacyjnego, o której mowa w art. 16 ust. 4;
2)
do 31 marca roku, w którym program operacyjny będzie realizowany, o wydaniu decyzji w sprawie zatwierdzenia programu operacyjnego;
3)
do 31 stycznia następnego roku o ocenie skuteczności realizacji zatwierdzonych programów operacyjnych.

Kary pieniężne

1.
Kto:
1)
nie przestrzega przepisów art. 3 ust. 1, art. 5 i art. 6,
2)
wprowadza na rynek produkty rybne, które nie spełniają określonych w przepisach Unii Europejskiej standardów rynkowych,
3)
wprowadza na rynek produkty rybne po cenach niższych niż określone w przepisach wydanych na podstawie art. 25,
4) 43
będąc do tego zobowiązanym, nie posiada lub nienależycie wypełnia dokumentację połowów dla Dissostichus spp., określoną w art. 3 lit. b rozporządzenia 1035/2001

- podlega karze pieniężnej do wysokości nieprzekraczającej dwudziestokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok poprzedzający, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

2.
Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, wymierzają, w drodze decyzji administracyjnej, okręgowi inspektorzy rybołówstwa morskiego.
3. 44
Od decyzji, o której mowa w ust. 2, przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw rybołówstwa.
4.
Decyzji, o której mowa w ust. 2, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
1.
Kary pieniężnej nie nakłada się, jeżeli od dnia popełnienia czynu lub zaniechania działania upłynęło 5 lat.
2.
Wymierzonej kary pieniężnej nie pobiera się po upływie 5 lat od dnia wydania ostatecznej decyzji o nałożeniu kary.
3.
Bieg przedawnienia, o którym mowa w ust. 2, przerywa się przez dokonanie pierwszej czynności egzekucyjnej, o której ukarany został powiadomiony.
4.
Po przerwaniu biegu przedawnienia biegnie ono na nowo od dnia następującego po dniu, w którym zakończono postępowanie egzekucyjne.
5.
Kolejne wszczęcie postępowania egzekucyjnego nie przerywa biegu przedawnienia.
1.
Od nieuiszczonych w terminie kar, wymierzanych na podstawie ustawy, pobiera się odsetki za zwłokę na zasadach i w wysokości obowiązujących dla zaległości podatkowych.
2.
Egzekucja wymierzonych kar wraz z odsetkami za zwłokę następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Przepisy przejściowe i końcowe

1.
Do postępowań wszczętych na podstawie dotychczasowych przepisów i niezakończonych do dnia wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
2.
Rejestry:
1)
przedsiębiorców skupujących produkty rybołówstwa,
2)
organizacji producentów rybnych objętych pomocą finansową (rejestr organizacji uznanych),
3)
organizacji międzybranżowych

- prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych stają się odpowiednio rejestrami, o których mowa w art. 3 ust. 1, art. 11 i art. 17 ust. 1.

Traci moc ustawa z dnia 10 października 2002 r. o organizacji rynku rybnego oraz o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim (Dz. U. Nr 181, poz. 1514).

Ustawa wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

1 Art. 3 ust. 1 zmieniony przez art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.07.21.125) z dniem 24 lutego 2007 r.
2 Art. 4 ust. 3 zmieniony przez art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.07.21.125) z dniem 24 lutego 2007 r.
3 Art. 4 ust. 4 zmieniony przez art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.07.21.125) z dniem 24 lutego 2007 r.
4 Art. 4 ust. 5 zmieniony przez art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.07.21.125) z dniem 24 lutego 2007 r.
5 Art. 7 zmieniony przez art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.07.21.125) z dniem 24 lutego 2007 r.
6 Art. 8 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. (Dz.U.06.12.64) zmieniającej nin. ustawę z dniem 9 lutego 2006 r.
7 Art. 8 ust. 1 zmieniony przez art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.07.21.125) z dniem 24 lutego 2007 r.
8 Art. 11 zmieniony przez art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.07.21.125) z dniem 24 lutego 2007 r.
9 Art. 12 ust. 4 zmieniony przez art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.07.21.125) z dniem 24 lutego 2007 r.
10 Art. 13 ust. 1 zmieniony przez art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.07.21.125) z dniem 24 lutego 2007 r.
11 Art. 13 ust. 3 zmieniony przez art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.07.21.125) z dniem 24 lutego 2007 r.
12 Art. 14 zmieniony przez art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.07.21.125) z dniem 24 lutego 2007 r.
13 Art. 15 ust. 1 zmieniony przez art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.07.21.125) z dniem 24 lutego 2007 r.
14 Art. 15 ust. 2 zmieniony przez art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.07.21.125) z dniem 24 lutego 2007 r.
15 Art. 16 ust. 1 zmieniony przez art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.07.21.125) z dniem 24 lutego 2007 r.
16 Art. 16 ust. 2 zmieniony przez art. 105 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz.U.04.96.959) z dniem 1 maja 2004 r.
17 Art. 16 ust. 3 zmieniony przez art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.07.21.125) z dniem 24 lutego 2007 r.
18 Art. 16 ust. 4 zmieniony przez art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.07.21.125) z dniem 24 lutego 2007 r.
19 Art. 17 ust. 1 zmieniony przez art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.07.21.125) z dniem 24 lutego 2007 r.
20 Art. 18 ust. 1 zmieniony przez art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.07.21.125) z dniem 24 lutego 2007 r.
21 Art. 18 ust. 2 zmieniony przez art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.07.21.125) z dniem 24 lutego 2007 r.
22 Art. 19 zmieniony przez art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.07.21.125) z dniem 24 lutego 2007 r.
23 Art. 20 ust. 1 zmieniony przez art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.07.21.125) z dniem 24 lutego 2007 r.
24 Art. 20 ust. 2 zmieniony przez art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.07.21.125) z dniem 24 lutego 2007 r.
25 Art. 22 ust. 2 uchylony przez art. 105 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz.U.04.96.959) z dniem 1 maja 2004 r.
26 Art. 23 ust. 2 zmieniony przez art. 105 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz.U.04.96.959) z dniem 1 maja 2004 r.
27 Art. 23 ust. 3 zmieniony przez art. 105 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz.U.04.96.959) z dniem 1 maja 2004 r.
28 Art. 23 ust. 4 zmieniony przez art. 105 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz.U.04.96.959) z dniem 1 maja 2004 r.
29 Art. 23 ust. 5 uchylony przez art. 105 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz.U.04.96.959) z dniem 1 maja 2004 r.
30 Art. 23 ust. 6 zmieniony przez art. 105 pkt 3 lit. c) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz.U.04.96.959) z dniem 1 maja 2004 r.
31 Art. 23 ust. 7:

- dodany przez art. 105 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz.U.04.96.959) z dniem 1 maja 2004 r.

- zmieniony przez art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.07.21.125) z dniem 24 lutego 2007 r.

32 Art. 24 zmieniony przez art. 105 pkt 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz.U.04.96.959) z dniem 1 maja 2004 r.
33 Art. 24 ust. 3 zmieniony przez art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.07.21.125) z dniem 24 lutego 2007 r.
34 Art. 24a dodany przez art. 105 pkt 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz.U.04.96.959) z dniem 1 maja 2004 r.
35 Art. 24a ust. 2 zmieniony przez art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.07.21.125) z dniem 24 lutego 2007 r.
36 Art. 25 zmieniony przez art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.07.21.125) z dniem 24 lutego 2007 r.
37 Art. 26 zmieniony przez art. 105 pkt 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz.U.04.96.959) z dniem 1 maja 2004 r.
38 Art. 26 ust. 3 zmieniony przez art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.07.21.125) z dniem 24 lutego 2007 r.
39 Art. 27 uchylony przez art. 105 pkt 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz.U.04.96.959) z dniem 1 maja 2004 r.
40 Art. 28 uchylony przez art. 105 pkt 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz.U.04.96.959) z dniem 1 maja 2004 r.
41 Art. 29 uchylony przez art. 105 pkt 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz.U.04.96.959) z dniem 1 maja 2004 r.
42 Art. 30:

- zmieniony przez art. 105 pkt 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz.U.04.96.959) z dniem 1 maja 2004 r.

- zmieniony przez art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.07.21.125) z dniem 24 lutego 2007 r.

43 Art. 31 ust. 1 pkt 4 dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. (Dz.U.06.12.64) zmieniającej nin. ustawę z dniem 9 lutego 2006 r.
44 Art. 31 ust. 3 zmieniony przez art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.07.21.125) z dniem 24 lutego 2007 r.