Brodecki Zdzisław (red.), Ochrona środowiska

Monografie
Opublikowano: LexisNexis 2005
Rodzaj:  monografia
Autorzy monografii:

Ochrona środowiska

Autorzy fragmentu:

Przedmowa

Należy mieć świadomość, iż skutkiem przystąpienia do Unii Europejskiej jest nie tylko uzyskanie pełni praw państwa członkowskiego, ale także konieczność wypełniania wszelkich zobowiązań wynikających z członkostwa. W szczególności państwo przystępujące przejmuje całość dorobku Unii, zarówno w sferze prawa, jak i polityki (acquis communautaire). Wyjątkiem od tej zasady są tzw. okresy przejściowe, uzgodnione w toku negocjacji akcesyjnych.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie dorobku prawnego Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w prawie wspólnotowym związanych z rozszerzeniem. W serii wydawniczej Acquis communautaire ukazały się dotychczas następujące książki:

Wolność gospodarcza

Konkurencja

Finanse

Infrastruktura

Zatrudnienie i ochrona socjalna

Ochrona praw jednostki.

Po opublikowaniu książki pt. „Ochrona środowiska” autorzy przygotują do druku pracę na temat regionów, która w sposób horyzontalny przedstawi węzłowe zagadnienia związane z funkcjonowaniem acquis communautaire.

Tytuły poszczególnych książek stanowią hasła wywoławcze, których znaczenie Czytelnik zrozumie po przestudiowaniu spisu treści. Dla wszystkich książek z serii Acquis communautaire przyjęto jednolity podział na trzy części. Część pierwsza obejmuje zagadnienia z zakresu ekonomii lub filozofii prawa pod hasłem: „Zrozumieć Unię Europejską”. Część druga, zatytułowana „Porządek prawny Unii Europejskiej”, stanowi komentarz do obowiązujących aktów prawa wspólnotowego, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w Traktatach oraz w prawie pochodnym wynikających z rozszerzenia Unii. Część trzecia poświęcona została prawu polskiemu. W części tej ukazuje się zarówno proces zbliżania polskiego ustawodawstwa do prawa Unii Europejskiej pod wpływem Układu Europejskiego, jak i wynegocjowane przez Polskę okresy przejściowe.

Opracowanie poświęcone ochronie środowiska pomaga zrozumieć, jak chronić środowisko naturalne, jak funkcjonuje ono w systemie zarządzania i jakie są programy działania w dziedzinie ochrony środowiska we Wspólnocie Europejskiej, a następnie przedstawia porządek prawny Unii Europejskiej i Rzeczypospolitej Polskiej. Walorem komentarza jest omówienie bogatego orzecznictwa i obszernego wykazu źródeł prawa ochrony środowiska. Książka jest godna polecenia prawnikom, urzędnikom państwowym i studentom wydziałów prawa i administracji, zarządzania i ekonomii.

Zdzisław Brodecki

Autor fragmentu:

Częśćpierwsza
Zrozumieć Unię Europejską

RozdziałI
Jak chronić środowisko naturalne?

1.Ewolucja pojęć i znaczeń

Europejska polityka w dziedzinie środowiska naturalnego liczy ponad 30 lat. Wyznaczały ją poszczególne programy działania w zakresie ochrony środowiska. Pierwszy Program działania obejmował lata 1973-1975, Drugi Program lata 1976-1981, Trzeci Program - lata 1982-1986, Czwarty - 1987-1992, Piąty - 1993-2000 i aktualnie realizowany Szósty Program działania obejmuje okres 10-letni 2001-2010. Jednolity Akt Europejski wzmocnił kompetencje Wspólnoty w dziedzinie ochrony środowiska (art. 130R oraz 130S). Traktato Unii Europejskiej zaś, przede wszystkim w art. 3K, 130R i 130S, podniósł działania na rzecz ochrony środowiska do rangi polityki wspólnotowej. Stanowisko Unii w sprawie środowiska kształtowane było i jest pod wpływem tego, co w dziedzinie ochrony środowiska działo się i dzieje na arenie międzynarodowej. W ostatniej dekadzie XX w. i w I dekadzie XXI w. obserwuje się także rosnący wpływ Wspólnoty na sposób, w jaki w skali globalnej traktowane są zagadnienia środowiska. Gotowość i wola...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX