Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.12.64

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 stycznia 2006 r.

USTAWA
z dnia 16 grudnia 2005 r.
o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego i pomocy finansowej w gospodarce rybnej

Art.  1.

W ustawie z dnia 22 stycznia 2004 r. o organizacji rynku rybnego i pomocy finansowej w gospodarce rybnej (Dz. U. Nr 34, poz. 291 i Nr 96, poz. 959) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 8 otrzymuje brzmienie:

"Art. 8. 1. Minister właściwy do spraw rolnictwa:

1) zatwierdza i przyjmuje dokument statystyczny, o którym mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1984/2003 z dnia 8 kwietnia 2003 r. wprowadzającego system w odniesieniu do statystycznego monitorowania handlu tuńczykiem błękitnopłetwym, włócznikiem i opastunem wewnątrz Wspólnoty (Dz. Urz. UE L 295 z 13.11.2003, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 4, t. 6, str. 51), zwanego dalej "rozporządzeniem 1984/2003";

2) zatwierdza dokument statystyczny, o którym mowa w art. 5 ust. 1 rozporządzenia 1984/2003, i przesyła jego kopię państwu członkowskiemu będącemu państwem bandery statku rybackiego;

3) zatwierdza i przyjmuje certyfikat powrotnego wywozu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 rozporządzenia 1984/2003, oraz przesyła jego kopię państwu będącemu państwem bandery statku rybackiego lub państwem wywozu, zgodnie z art. 6 ust. 3 tego rozporządzenia;

4) przekazuje Komisji Europejskiej informacje, o których mowa w art. 5 ust. 4 i art. 8-10 rozporządzenia 1984/2003;

5) wydaje formularze dokumentacji połowów, o których mowa w art. 6 rozporządzenia Rady (WE) nr 1035/2001 z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiającego system dokumentacji połowów dla Dissostichus spp. (Dz. Urz. WE L 145 z 31.05.2001, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 11, t. 37, str. 299; Dz. Urz. UE L 97 z 15.04.2003, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 11, t. 46, str. 178), zwanego dalej "rozporządzeniem 1035/2001";

6) przyjmuje informacje, o których mowa w art. 8 ust. 2 lit. d rozporządzenia 1035/2001;

7) przekazuje numer potwierdzenia, o którym mowa w art. 9 rozporządzenia 1035/2001;

8) przyjmuje dokumenty i kopie dokumentów, o których mowa w art. 10 ust. 3, art. 11 i art. 12 ust. 3 rozporządzenia 1035/2001;

9) przekazuje Komisji Europejskiej i innym państwom członkowskim informacje, o których mowa w art. 13 ust. 3 rozporządzenia 1035/2001;

10) zatwierdza dokumentację, o której mowa w art. 15 ust. 1 i art. 16 rozporządzenia 1035/2001;

11) przekazuje Komisji Europejskiej informacje, o których mowa w art. 15 ust. 3 rozporządzenia 1035/2001;

12) przekazuje Sekretariatowi Komisji do Spraw Zachowania Żywych Zasobów Morskich Antarktyki (CCAMLR) i Komisji Europejskiej kopie dokumentów lub dokumentacji połowów, o których mowa w art. 20 rozporządzenia 1035/2001;

13) dokonuje notyfikacji, o której mowa w art. 21 rozporządzenia 1035/2001;

14) przekazuje Komisji Europejskiej dane, o których mowa w art. 22 rozporządzenia 1035/2001;

15) wydaje zatwierdzoną dokumentację połowów, o której mowa w art. 22a rozporządzenia 1035/2001.

2. Okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego:

1) sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów Unii Europejskiej w zakresie wprowadzania na rynek produktów rybnych oraz przepisów ustawy w zakresie określonym w art. 5 i 6;

2) kontroluje należyte wypełnianie oraz posiadanie wymaganej dokumentacji połowów w przypadkach, o których mowa w art. 4 i 5 rozporządzenia 1035/2001;

3) dokonuje zatwierdzenia dokumentacji połowów, o którym mowa w art. 12 ust. 1 tiret pierwsze rozporządzenia 1035/2001.";

2) w art. 31 w ust. 1 w pkt 3 na końcu dodaje się przecinek i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) będąc do tego zobowiązanym, nie posiada lub nienależycie wypełnia dokumentację połowów dla Dissostichus spp., określoną w art. 3 lit. b rozporządzenia 1035/2001".

Art.  2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.