[Zakres przedmiotowy tajemnicy skarbowej] - Art. 293. - Ordynacja podatkowa. - Dz.U.2021.1540 t.j. - OpenLEX

Art. 293. - [Zakres przedmiotowy tajemnicy skarbowej] - Ordynacja podatkowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1540 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r. do: 13 grudnia 2022 r.
Art.  293.  [Zakres przedmiotowy tajemnicy skarbowej]
§  1. 
Indywidualne dane zawarte w deklaracji oraz innych dokumentach składanych przez podatników, płatników lub inkasentów objęte są tajemnicą skarbową.
§  2. 
Przepis § 1 stosuje się również do danych zawartych w:
1)
informacjach podatkowych przekazywanych organom podatkowym przez podmioty inne niż wymienione w § 1;
2)
aktach dokumentujących czynności sprawdzające;
3)
aktach postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej oraz aktach postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe;
4)
dokumentacji rachunkowej organu podatkowego;
5)
informacjach uzyskanych przez organy Krajowej Administracji Skarbowej z banków oraz z innych źródeł niż wymienione w § 1 lub w pkt 1;
6)
informacjach uzyskanych w toku procedur rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz w toku postępowania w sprawie wydania uprzednich porozumień cenowych, o których mowa w ustawie z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych;
7)
aktach dokumentujących kontrolę, o której mowa w rozdziale 9 działu III ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami;
8)
informacjach o wynikach analizy ryzyka, o której mowa w art. 119zn § 1, oraz innych informacjach i dokumentach, o których mowa w dziale IIIB;
9)
informacjach i dokumentach, o których mowa w dziale III w rozdziale 11a;
10)
aktach postępowania w sprawie wydania opinii zabezpieczającej oraz aktach postępowania określonego w dziale IIIA w rozdziale 5;
11)
informacjach o ustaleniu prawdopodobieństwa wystąpienia opóźnień, o których mowa w art. 299f;
12)
informacjach przekazanych przez podatnika w ramach realizacji współdziałania, o którym mowa w dziale IIB;
13) 178
 aktach postępowania określonego w dziale II w rozdziale 1a;
14) 179
 informacjach przekazanych przez inwestora w ramach porozumienia inwestycyjnego;
15) 180
 aktach dokumentujących nabycie sprawdzające.
§  3. 
Przepisów § 1 i 2 nie stosuje się do udostępnienia kontrahentowi podatnika prowadzącego działalność gospodarczą informacji o:
1)
niezłożeniu lub złożeniu przez podatnika deklaracji lub innego dokumentu, do których złożenia był obowiązany na podstawie przepisów ustaw podatkowych;
2)
nieujęciu lub ujęciu przez podatnika w złożonej deklaracji lub złożonym innym dokumencie zdarzeń, do których ujęcia był obowiązany na podstawie przepisów ustaw podatkowych;
3)
zaleganiu lub niezaleganiu przez podatnika w podatkach wynikających z deklaracji lub innego dokumentu składanych na podstawie przepisów ustaw podatkowych.
178 Art. 293 § 2 pkt 13 dodany przez art. 7 pkt 39 ustawy z dnia 29 października 2021 r. (Dz.U.2021.2105) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2022 r.
179 Art. 293 § 2 pkt 14 dodany przez art. 7 pkt 39 ustawy z dnia 29 października 2021 r. (Dz.U.2021.2105) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2022 r.
180 Art. 293 § 2 pkt 15 dodany przez art. 7 pkt 39 ustawy z dnia 29 października 2021 r. (Dz.U.2021.2105) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2022 r.