K-0542/31/MK/08 - Możliwość udostępnienia przez burmistrza dokumentów składanych przez podatników oraz decyzji wydanych przez burmistrza w zakresie spraw podatkowych.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 5 maja 2008 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie K-0542/31/MK/08 Możliwość udostępnienia przez burmistrza dokumentów składanych przez podatników oraz decyzji wydanych przez burmistrza w zakresie spraw podatkowych.

Kolegium zwraca uwagę, iż indywidualne dane zawarte w deklaracji oraz innych dokumentach składanych przez podatników, płatników lub inkasentów, a także akta postępowania podatkowego oraz dokumentacja rachunkowa organu podatkowego, zgodnie z art. 293 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), objęte są tajemnicą skarbową. W przedmiotowej sprawie, przepisy ustawy zobowiązują Burmistrza do przestrzegania cytowanej tajemnicy skarbowej.

Dostęp do akt podatkowych jest ściśle reglamentowany przepisami art. 297-299 wyżej wymienionej ustawy - Ordynacja podatkowa oraz przepisami innych ustaw. W wykazie organów, w tym organów kontrolnych uprawnionych do dostępu do akt podatkowych, nie jest wymieniona komisja rewizyjna jednostki samorządu terytorialnego.

Ze względu na powyższe ograniczenia, Komisja Rewizyjna ma jedynie możliwość wglądu do danych jawnych określonych przepisami art. 14 pkt 2 lit. e oraz lit. f ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.), zawartych w wykazie osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz wykazie osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej.

Opublikowano: Biul.RIOSzcz 2008/2/103-104