Wyporska-Frankiewicz Joanna (red.), Dostęp do informacji publicznej w praktyce jednostek samorządu terytorialnego

Monografie
Opublikowano: WKP 2019
Rodzaj:  monografia
Autorzy monografii:

Dostęp do informacji publicznej w praktyce jednostek samorządu terytorialnego

Autor fragmentu:

Wstęp

Pomysł opracowania cyklu skierowanego do jednostek samorządu terytorialnego towarzyszył mi od dawna. W swojej praktyce zawodowej od lat obserwuję bowiem trudności, z jakimi borykają się pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, przed którymi ustawodawca postawił wiele różnorodnych i trudnych zadań, którym muszą sprostać.

Niniejszy tom jest pierwszym z wielu już zaplanowanych, nie wykluczam jednak, że wśród nich znajdą się i takie, o których jeszcze nie myślę, a nawet myśleć nie mogę. Każdy z nich ma bowiem w założeniu odpowiedzieć na konkretne potrzeby pracowników jednostek samorządu terytorialnego, które – jak wiadomo – są w dużym stopniu uwarunkowane poczynaniami ustawodawcy. Kolejne tomy będą więc odpowiedzią na potrzeby praktyki, która ze wszech miar zasługuje na wsparcie i pomoc. Jestem głęboko przekonana, że współdziałanie teorii z praktyką zawsze służyło i będzie służyć dobru wspólnemu, które, jak podkreśla się w literaturze, „jest jednym z fundamentów Rzeczypospolitej” .

Joanna Wyporska-Frankiewicz

Autor fragmentu:

RozdziałI
POJĘCIE INFORMACJI PUBLICZNEJ – USTALENIE DEFINICYJNE

1.Definicja ustawowa i jej interpretacja w orzecznictwie

W rozdziale tym będzie omówiona definicja informacji publicznej. Zagadnienie to zostanie podzielone na podrozdziały: w pierwszym z nich przedstawione zostanie pojęcie informacji publicznej w sposób ogólny, w kolejnym omówione będą zagadnienia szczegółowe, takie jak dokument prywatny, dokument wewnętrzny, informacja techniczna oraz informacja przetworzona.

Pojęcie informacji publicznej definiuje art. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej . Zgodnie z tą definicją informacją publiczną jest informacja o sprawach publicznych. Definicja ta jest przedmiotem krytyki , przede wszystkim z tego względu, że odnosi się do sprawy publicznej, jako pojęcia niemającego ustalonego wcześniej znaczenia zarówno w przepisach prawa, jak i w piśmiennictwie. Przez sprawę publiczną można rozumieć każde działanie władzy publicznej w zakresie zadań stawianych państwu, dotyczących lub służących ogółowi albo mających na celu zadysponowanie majątkiem publicznym. Desygnatem jest więc tu publicznoprawny...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX