Wyporska-Frankiewicz Joanna (red.), Dostęp do informacji publicznej w praktyce jednostek samorządu terytorialnego

Monografie
Opublikowano: WKP 2019
Rodzaj: monografia
Autorzy monografii:

Dostęp do informacji publicznej w praktyce jednostek samorządu terytorialnego

Autor fragmentu:

Wstęp

Pomysł opracowania cyklu skierowanego do jednostek samorządu terytorialnego towarzyszył mi od dawna. W swojej praktyce zawodowej od lat obserwuję bowiem trudności, z jakimi borykają się pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, przed którymi ustawodawca postawił wiele różnorodnych i trudnych zadań, którym muszą sprostać.

Niniejszy tom jest pierwszym z wielu już zaplanowanych, nie wykluczam jednak, że wśród nich znajdą się i takie, o których jeszcze nie myślę, a nawet myśleć nie mogę. Każdy z nich ma bowiem w założeniu odpowiedzieć na konkretne potrzeby pracowników jednostek samorządu terytorialnego, które – jak wiadomo – są w dużym stopniu uwarunkowane poczynaniami ustawodawcy. Kolejne tomy będą więc odpowiedzią na potrzeby praktyki, która ze wszech miar zasługuje na wsparcie i pomoc. Jestem głęboko przekonana, że współdziałanie teorii z praktyką zawsze służyło i będzie służyć dobru wspólnemu, które, jak podkreśla się w literaturze, „jest jednym z fundamentów Rzeczypospolitej” .

Joanna Wyporska-Frankiewicz

Autor fragmentu:

RozdziałI
POJĘCIE INFORMACJI PUBLICZNEJ – USTALENIE DEFINICYJNE

1.Definicja ustawowa i jej interpretacja w orzecznictwie

W rozdziale tym będzie omówiona definicja informacji publicznej. Zagadnienie to zostanie podzielone na podrozdziały: w pierwszym z nich przedstawione zostanie pojęcie informacji publicznej w sposób ogólny, w kolejnym omówione będą zagadnienia szczegółowe, takie jak dokument prywatny, dokument wewnętrzny, informacja techniczna oraz informacja przetworzona.

Pojęcie informacji publicznej definiuje art. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej . Zgodnie z tą definicją informacją publiczną jest informacja o sprawach publicznych. Definicja ta jest przedmiotem krytyki , przede wszystkim z tego względu, że odnosi się do sprawy publicznej, jako pojęcia niemającego ustalonego wcześniej znaczenia zarówno w przepisach prawa, jak i w piśmiennictwie. Przez sprawę publiczną można rozumieć każde działanie władzy publicznej w zakresie zadań stawianych państwu, dotyczących lub służących ogółowi albo mających na celu zadysponowanie majątkiem publicznym. Desygnatem jest więc tu publicznoprawny...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy