Opłaty za sprawdzenie kwalifikacji fachowych kandydatów na kierowców i kierowców pojazdów samochodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1982.27.199

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 września 1982 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW KOMUNIKACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 7 września 1982 r.
w sprawie opłat za sprawdzenie kwalifikacji fachowych kandydatów na kierowców i kierowców pojazdów samochodowych.

Na podstawie art. 20 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o bezpieczeństwie i porządku ruchu na drogach publicznych (Dz. U. z 1961 r. Nr 53, poz. 295 i z 1971 r. Nr 12, poz. 115) zarządza się, co następuje:
1.
Za sprawdzenie kwalifikacji fachowych teoretycznych i praktycznych, zwane dalej "egzaminem", kandydata na kierowcę pojazdu samochodowego lub kierowcy ubiegającego się o inną od posiadanej kategorię prawa jazdy, ustala się opłatę w wysokości:
1)
przy kategorii prawa jazdy A, T lub M 500 zł,
2)
przy kategorii prawa jazdy B, C lub D 800 zł.
2.
Za częściowy egzamin ustala się opłaty w wysokości:
1)
przy kategorii prawa jazdy A, T lub M:
a)
za egzamin teoretyczny 200 zł,
b)
za egzamin praktyczny 300 zł,
2)
przy kategorii prawa jazdy B, C lub D:
a)
za egzamin teoretyczny 300 zł,
b)
za egzamin praktyczny 500 zł.
3.
Za egzamin kandydata ubiegającego się o prawo jazdy kategorii E ustala się opłatę w wysokości 500 zł.
4.
Od młodzieży szkolnej oraz studentów szkół wyższych ubiegających się o prawo jazdy kategorii A lub B albo B i A opłatę za egzamin ustala się w wysokości połowy kwot wymienionych w ust. 1 i 2, z wyjątkiem cudzoziemców, do których ma zastosowanie przepis § 2.
5.
Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do:
1)
inwalidów I i II grupy,
2)
inwalidów III grupy ze schorzeniami (uszkodzeniami) kończyn,
3)
inwalidów, którym zostały przydzielone pojazdy samochodowe przez właściwy organ administracji państwowej,
4)
inwalidów wojennych i wojskowych oraz inwalidów-kombatantów.
Jeżeli o prawo jazdy - bez względu na kategorię - ubiega się cudzoziemiec nie korzystający z przywilejów dyplomatycznych, ustala się opłaty za egzamin w wysokości 5.000 zł, z tym że opłata wynosi:
1)
za egzamin teoretyczny 2.000 zł,
2)
za egzamin praktyczny 3.000 zł.
Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio w razie egzaminu składanego przez kierowcę po upływie okresu pozbawienia prawa jazdy lub na wezwanie uprawnionego organu.
Od opłat za egzamin zwalnia się uczniów szkół, których program nauczania przewiduje szkolenie w celu uzyskania prawa jazdy.
Opłaty, o których mowa w § 1 ust. 1-4 i § 2, podwyższa się o 50%, jeżeli osoba przystępująca do egzaminu uzyskała poprzednio oceny, negatywne w dwóch kolejnych egzaminach.
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do kandydatów na kierowców szkolonych na potrzeby wojska i Milicji Obywatelskiej oraz do kierowców w czynnej służbie wojskowej.
Traci moc rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 15 lutego 1977 r. w sprawie opłat za sprawdzenie kwalifikacji fachowych kandydatów na kierowców pojazdów samochodowych (Dz. U. Nr 6, poz. 26).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.