Odpowiedzialność Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszów państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1956.54.243

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 1965 r.

USTAWA
z dnia 15 listopada 1956 r.
o odpowiedzialności Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszów państwowych.

(uchylone).

1.
Jeżeli według dotychczasowych przepisów Państwo nie ponosiło odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przed dniem wejścia w życie ustawy, poszkodowany może dochodzić od Państwa wynagrodzenia nie później niż w ciągu roku od tego dnia.
2.
Wynagrodzenia szkody określonej w ust. 1 nie można dochodzić od Państwa, jeżeli roszczenie byłoby już w dniu wejścia ustawy w życie przedawnione przy uwzględnieniu trzyletniego okresu przedawnienia, a dla roszczeń o wynagrodzenie za uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub utratę żywiciela - przy uwzględnieniu okresu dziesięcioletniego, w przypadku gdy szkoda wynikła ze zbrodni lub występku.

(uchylony).

(uchylony).

W kodeksie postępowania karnego wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 510 § 1 po wyrazach "wznowienia postępowania" dodaje się wyrazy "lub rewizji nadzwyczajnej",
2)
art. 510 § 2 otrzymuje brzmienie:

"To samo stosuje się do osób, względem których postępowanie karne umorzono po jego wznowieniu lub po uchyleniu wyroku skazującego na skutek rewizji nadzwyczajnej, jeżeli umorzenie nastąpiło z powodu nieuwzględnienia w pierwotnym postępowaniu okoliczności wyłączającej ściganie.",

3)
w art. 510 dodaje się nowy § 3 w brzmieniu:

"§ 3. Wynagrodzenia określonego w § 1 może również żądać osoba, która oczywiście bezzasadnie została pozbawiona wolności przez tymczasowe aresztowanie.",

4)
art. 511 uchyla się,
5)
w art. 513 § 1 i § 2 wyrazy "trzech miesięcy" zastępuje się wyrazem "roku", a w § 1 kropkę po wyrazie "odszkodowanie" zastępuje się przecinkiem i dodaje się po nim wyrazy "a w przypadku określonym w art. 510 § 3 - w ciągu roku od dnia zwolnienia z tymczasowego aresztu.",
6)
w art. 514 po wyrazie "instancji" kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się po nim wyrazy "a w przypadku określonym w art. 510 § 3 w sądzie wojewódzkim właściwym ze względu na miejsce, w którym nastąpiło zwolnienie z tymczasowego aresztu.",
7)
art. 515 otrzymuje brzmienie:

"Sąd wojewódzki orzeka po przeprowadzeniu rozprawy."

W kodeksie wojskowego postępowania karnego w tytule rozdziału IV działu XI dodaje się wyrazy "oraz odszkodowanie za niesłuszne skazanie lub oskarżenie" i wprowadza się nowy art. 3031 w brzmieniu:

"Art. 303§ 1. Do odszkodowania za niesłuszne skazanie lub oskarżenie w sądzie wojskowym stosuje się odpowiednio przepisy art. 510 do 518 kodeksu postępowania karnego.

§ 2. Żądanie odszkodowania należy zgłosić w sądzie okręgu wojskowego (równorzędnym) lub w Najwyższym Sądzie Wojskowym, jeżeli rozpoznawał on sprawę w I instytucji."

W sprawach, które zostały przekazane na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 kwietnia 1955 r. (Dz. U. Nr 15, poz. 83) do właściwości sądów powszechnych, żądanie odszkodowania należy zgłosić do sądu wojewódzkiego, w którego okręgu znajdowała się siedziba sądu wojskowego, który rozpoznawał sprawę w pierwszej instancji.

Jednoroczny termin przewidziany w przepisach postępowania karnego dla dochodzenia roszczeń o odszkodowanie za niesłuszne skazanie lub oskarżenie biegnie od dnia wejścia niniejszej ustawy w życie, jeżeli uprawomocnienie się orzeczenia dającego podstawę do odszkodowania lub zwolnienia z tymczasowego aresztu nastąpiło przed tym terminem, jednak nie dawniej niż trzy lata wstecz, a gdy szkoda polega na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub utracie żywiciela i wynikła ze zbrodni lub występku - nie dawniej niż 10 lat wstecz.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1 Art. 1-5 uchylone przez art. VII pkt 4 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Przepisy wprowadzające kodeks cywilny (Dz.U.64.16.94) z dniem 1 stycznia 1965 r.
2 Art. 7 uchylony przez art. VII pkt 4 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Przepisy wprowadzające kodeks cywilny (Dz.U.64.16.94) z dniem 1 stycznia 1965 r.
3 Art. 8 uchylony przez art. VII pkt 4 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Przepisy wprowadzające kodeks cywilny (Dz.U.64.16.94) z dniem 1 stycznia 1965 r.