Art. 9. - Odpowiedzialność Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszów państwowych. - Dz.U.1956.54.243 - OpenLEX

Art. 9. - Odpowiedzialność Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszów państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1956.54.243

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 1965 r.
Art.  9.

W kodeksie postępowania karnego wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 510 § 1 po wyrazach "wznowienia postępowania" dodaje się wyrazy "lub rewizji nadzwyczajnej",
2)
art. 510 § 2 otrzymuje brzmienie:

"To samo stosuje się do osób, względem których postępowanie karne umorzono po jego wznowieniu lub po uchyleniu wyroku skazującego na skutek rewizji nadzwyczajnej, jeżeli umorzenie nastąpiło z powodu nieuwzględnienia w pierwotnym postępowaniu okoliczności wyłączającej ściganie.",

3)
w art. 510 dodaje się nowy § 3 w brzmieniu:

"§ 3. Wynagrodzenia określonego w § 1 może również żądać osoba, która oczywiście bezzasadnie została pozbawiona wolności przez tymczasowe aresztowanie.",

4)
art. 511 uchyla się,
5)
w art. 513 § 1 i § 2 wyrazy "trzech miesięcy" zastępuje się wyrazem "roku", a w § 1 kropkę po wyrazie "odszkodowanie" zastępuje się przecinkiem i dodaje się po nim wyrazy "a w przypadku określonym w art. 510 § 3 - w ciągu roku od dnia zwolnienia z tymczasowego aresztu.",
6)
w art. 514 po wyrazie "instancji" kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się po nim wyrazy "a w przypadku określonym w art. 510 § 3 w sądzie wojewódzkim właściwym ze względu na miejsce, w którym nastąpiło zwolnienie z tymczasowego aresztu.",
7)
art. 515 otrzymuje brzmienie:

"Sąd wojewódzki orzeka po przeprowadzeniu rozprawy."