Kodeks Wojskowego Postępowania Karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1956.22.103 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1970 r.

KODEKS WOJSKOWEGO POSTĘPOWANIA KARNEGO *
z dnia 23 maja 1956 r.

§  1.
Oficer służby sprawiedliwości, kierujący czynnością sądu lub prokuratury wojskowej, wydaje wszelkie zarządzenia, niezbędne do utrzymania podczas tej czynności powagi, spokoju i porządku.
§  2.
Osobę, która narusza powagę, spokój lub porządek, upomina się i uprzedza o skutkach dalszego niewłaściwego zachowania się.
§  3.
Jeżeli upomnienie pozostało bez skutku, oficer służby sprawiedliwości, kierujący czynnością, może zarządzić usunięcie winnego z miejsca dokonywania czynności.
§  4. 1
W toku postępowania przygotowawczego uprawnienia określone w § 1, 2 i 3 przysługują również prowadzącemu dochodzenie lub zlecone przez prokuratora czynności śledcze.
§  1.
Jeżeli podczas dokonywania czynności dopuszczono się cięższego naruszenia jej powagi lub porządku albo ubliżenia władzy lub osobom biorącym udział w sprawie, przewodniczący, sędzia lub prokurator może ukarać winnego karą pieniężną do 450 złotych z zamianą, w razie jej nieściągalności, na areszt do 7 dni.
§  2.
Do osób pozbawionych wolności stosuje się zamiast aresztu odosobnione zamknięcie do 7 dni.
§  3.
Na postanowienie w tym przedmiocie służy zażalenie.

Kar porządkowych, wymienionych w art. 33, nie stosuje się do sędziów wojskowych i ławników, należących do składu sądzącego, oraz do prokuratora wojskowego, lecz zawiadamia się ich władzę przełożoną w celu ukarania dyscyplinarnego.

§  1.
Wykonanie kary porządkowej zarządza sąd lub prokurator wojskowy zależnie od tego, kto karę wymierzył.
§  2.
Ukaranie jest natychmiast wykonalne i nie zwalnia od odpowiedzialności karnej lub dyscyplinarnej.
§  3.
Kary pieniężne wpływają na rzecz Skarbu Państwa.

.................................................

§  1.
Obrońcą może być osoba wpisana na listę obrońców wojskowych.
§  2.
Na listę obrońców wojskowych może być wpisany:
a)
adwokat;
b)
samodzielny pracownik nauki w zakresie nauk prawniczych;
c)
osoba, która zajmowała co najmniej przez 3 lata stanowisko oficera służby sprawiedliwości.
§  3.
Na listę obrońców wojskowych można wpisać tylko osobę, która daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków obrońcy wojskowego.
§  4.
Wpis na listę obrońców wojskowych zarządza Szef Zarządu Sądownictwa Wojskowego na prośbę osoby ubiegającej się o wpis; adwokata można wpisać na listę obrońców wojskowych również z urzędu.
§  5.
W sprawie, w której żaden z oskarżonych nie jest żołnierzem, obrońcą może być również adwokat nie będący obrońcą wojskowym, chyba że przewodniczący sądu uzna, iż wzgląd na bezpieczeństwo Państwa na to nie pozwala.
§  6.
W sprawie, w której oskarżonym jest żołnierz, przewodniczący sądu może dopuścić lub wyznaczyć w charakterze obrońcy adwokata nie będącego obrońcą wojskowym, jeżeli wybór lub wyznaczenie obrońcy spośród obrońców wojskowych napotyka na trudności.
§  7.
Jeżeli wybór lub wyznaczenie obrońcy stosownie do przepisów poprzedzających napotyka na trudności, przewodniczący sądu może dopuścić do udziału w sprawie w charakterze obrońcy oficera lub generała w czynnej służbie wojskowej.
§  8.
Żołnierzami w rozumieniu § 5 i § 6 są osoby określone w art. 76 Kodeksu Karnego Wojska Polskiego.
§  1.
Obrońcę wojskowego skreśla się z listy obrońców wojskowych w przypadku:
a)
śmierci;
b)
utraty praw publicznych, obywatelskich praw honorowych lub prawa wykonywania zawodu;
c)
braku wymagań określonych w art. 50 § 2 lub § 3;
d)
na prośbę obrońcy wojskowego, który nie jest adwokatem.
§  2.
Obrońcę wojskowego można skreślić z listy obrońców wojskowych, jeżeli nie wykonuje swych obowiązków co najmniej przez okres jednego roku; obrońca wojskowy, który jest adwokatem, może być również na swoją prośbę skreślony z listy obrońców wojskowych.
§  3.
Obrońcę wojskowego można tymczasowo zawiesić w prawie wykonywania obowiązków obrońcy wojskowego w razie wszczęcia przeciwko niemu postępowania karnego lub dyscyplinarnego.
§  4.
Skreślenie z listy obrońców wojskowych i zawieszenie w prawie wykonywania obowiązków obrońcy wojskowego zarządza Szef Zarządu Sądownictwa Wojskowego.
§  1.
Od zarządzenia w sprawie odmowy wpisu na listę obrońców wojskowych, skreślenia z tej listy lub zawieszenia w prawie wykonywania obowiązków obrońcy wojskowego służy zainteresowanemu odwołanie do Ministra Obrony Narodowej.
§  2.
Odwołanie wnosi się na piśmie do Szefa Zarządu Sądownictwa Wojskowego w ciągu 14 dni od zawiadomienia o wydanym zarządzeniu; wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania zarządzenia.

.................................................

(uchylone).

.................................................

*Z dniem 1 stycznia 1970 r. dekret, z wyjątkiem art. 32-35, 50-52 i 311-325, utracił moc zgodnie z art. III pkt 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 1969 r. Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego (Dz.U.69.13.97).
1 Art. 32 § 4 zmieniony przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 stycznia 1958 r. (Dz.U.58.4.12) zmieniającej nin. dekret z dniem 27 stycznia 1958 r.
2 Art. 311-325 uchylone przez art. 216 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 1969 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz.U.69.13.98) z dniem 1 stycznia 1970 r.