Art. 12. - Odpowiedzialność Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszów państwowych. - Dz.U.1956.54.243 - OpenLEX

Art. 12. - Odpowiedzialność Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszów państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1956.54.243

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 1965 r.
Art.  12.

Jednoroczny termin przewidziany w przepisach postępowania karnego dla dochodzenia roszczeń o odszkodowanie za niesłuszne skazanie lub oskarżenie biegnie od dnia wejścia niniejszej ustawy w życie, jeżeli uprawomocnienie się orzeczenia dającego podstawę do odszkodowania lub zwolnienia z tymczasowego aresztu nastąpiło przed tym terminem, jednak nie dawniej niż trzy lata wstecz, a gdy szkoda polega na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub utracie żywiciela i wynikła ze zbrodni lub występku - nie dawniej niż 10 lat wstecz.